Home - RESEARCH - Doctoral Studies - Defended Doctoral Theses

Defended Doctoral Theses

Esimene doktoritöö kaitsti Tallinna Ülikoolis 1999. aasta veebruaris, millele järgnes veel samal aastal ka teise doktoritöö kaitsmine. Järgmisel, 2000. aastal kaitsti Tallinna Ülikoolis juba 10 doktoritööd.

Pärast 2003. aastat Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritööde analüütilised ülevaated on pdf-failidena kättesaadavad TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.  Trükituid doktoritöid on võimalik laenutada ka ülikooli raamatukogus kohapeal. Kuni 2009. aastani kaitstud doktoritööde nimekiri asub siin.

Humanitaarteadused
Humanities
Sotsiaalteadused
Social Sciences
Loodusteadused
Natural Sciences
Humanitaarteadused/Humanities
2017 Ajalugu Jaak Mäll The Technology of Late Medieval European Hand-Held Firearms: The ‘Otepää Handgonne’. A Study In Experimental Archaeology / Euroopa hiliskeskaegsete käsitulirelvade tehnoloogia nn Otepää varspüssi näitel. Eksperimentaalarheoloogiline uurimus

Erki Russow

2017 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Ergo Naab Ülendamismotiiv ja eshatoloogia presentne aspekt Corpus Paulinum'is: religioonilooline ja kultuuriteoreetiline käsitlus / The Exaltation-motif and Present Aspect of Eschatologiy in Corpus Paulinum: Religion-historical and Cultural-theoretical Analysis

Jaan Lahe

Randar Tasmuth

2017 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Olga Razuvajeva The Ottoman Reforms between 1839 and 1876 and Their Impact on the Ottoman Christians / Reformid Osmanite riigis aastatel 1839-1876 ning nende mõju impeeriumi kristlaste kogukondadele

Otto Jastrow

Abdüllatif Armağan 

2017 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Helen Geršman From Terrorist Leader to Voice of Ǧihād. A Rhetorical Analysis of Usāma ibn Lādin's Messages / Teekond juhtivterroristist džihaadi eestkõnelejaks. Usāma ibn Lādini sõnumite retooriline analüüs

Otto Jastrow

2017 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Raili Allmäe Iron Age Cremation Burials in South-Eastern and West Estonia. An Osteological Approach / Rauaaegsed põletusmatused Kagu- ja Lääne-Eestis. Osteoloogiline vaatenurk

Marika Mägi
Leiu Heapost

2017 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Jekaterina Koort Maastik shanshui 山水 Hiina võimu ja vaimu diskursuses: vaade läbi Song’i dünastia kulgemisõpetuse / Landscape Image in a Moral and Political Discourse of the Song Dynasty China: Viewed from the Perspective of the Neo-Confucian “Teaching of the Way"

Margus Ott
Rein Raud

2017 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Marge Paas Empaatia kunstiteoste kogemisel: fenomenoloogiline analüüs / Empathy in Experiencing Works of Art: A Phenomenological Analysis

Tõnu Viik

2017 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Elle-Mari Talivee Kuidas kirjutada linna. Eesti proosa linnamaastik aastail 1877–1903 / Writing the City: The Urban Landscape in Estonian Prose, 1877–1903

Piret Viires
Rein Veidemann

2017 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Michael Amundsen Taking it to the streets: getting to the real gritty, gritty through autoethnography Hannes Palang
2017 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Antonia Nael Иллюстрированный «враг»: образ русского «врага» в печатных изданиях межвоенной Эстонии / Illustreeritud vaenlane: vene vaenlase kujund Eesti sõdadevahelises meedias Aurika Meimre
2016

Kultuuride uuringud/Studies of Culture Olga Mjod Писатель-протагонист в литературном произведении как частный случай “текста в тексте” / Kirjanikust peategelane kirjandusteoses kui 'tekst tekstis' erijuhtum Irina Belobrovtseva

2016

Kultuuride uuringud/Studies of Culture

Anna Rubtsova Стихосложение Владислава Ходасевичa / Vladislav Hodassevitši värsistus

Grigori Utgof
Irina Belobrovtseva

2016

Kultuuride uuringud/Studies of Culture Tatjana Boeva Текст как мыслящая структура. Метафизика В. О. Пелевина / Tekst kui mõtlev struktuur. Pelevini metafüüsika Irina Belobrovtseva
2016 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Natalia Abrosimova Развитие эрзянского письменно-литературного языка в контексте культуры / Ersa kirjakeele areng kultuuri konteksti

Rein Veidemann
Aleksandr Sharonov

2016 Lingvistika/Linguistics Helen Kõrgesaar Eesti hoidjakeele pragmaatilised erijooned ja dünaamika ning mõju lapse keele arengule / The Pragmatic Features and Dynamics of Estonian Child Directed Speech and its Effects on Child Language Acquisition Reili Argus
2016 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Heili Einasto Eesti balleti rajaja Rahel Olbrei: loometegevus, retseptsioon, pärand / Artistic Activities, Reception and Legacy of Rahel Olbrei, the Founder of Estonian Ballet Kristel Pappel
2016 Ajalugu/History Mare Oja Muutused üldhariduskooli ajalooõpetuses alates 1987. aastast - nõukogulikust tänapäevaseks / Changes in History Teaching in General Education since 1987 -from Soviet to Modern Priit Raudkivi
2016 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Francisco Martínez Sánchez Wasted legacies? Material Culture in Contemporary Estonia / Kasutamata pärand? Materiaalne kultuur nüüdisaegses Eestis

Patrick Laviolette
Siobhan Kattago

2016 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Maris Sõrmus Nature and Culture in Contemporary British and Estonian Literature: A Material Ecocritical Reading of Monique Roffey and Andrus Kivirähk / Loodus ja kultuur kaasaja briti ja eesti kirjanduses: Monique Roffey ja Andrus Kivirähu teoste materiaalne ökokriitiline tõlgendus

Suliko Liiv
Julia Tofantšuk

2015 Lingvistika/Linguistics Maria-Magdalena Jürvetson Suomen kielen nauramisverbit koloratiivikonstruktiossa: Muoto, merkitys ja tehtävät / Soome keele naermisverbid koloratiivkonstruktsioonis: Vorm, tähendus ja funktsioonid Jaan Õispuu
2015 Lingvistika/Linguistics Triin van Doorslaer Conceptualising Translation as an Awareness-Raising Method in Translator Education / Tõlkimise mõtestamine kui teadlikkust tõstev käsitlusviis tõlkijahariduses Suliko Liiv
2015 Lingvistika/Linguistics Ligita Judickaitė-Pašvenskienė Cartoon Subtitling as a Mode of Translation for Children / Multifilmide subtitreerimine kui lastele suunatud tõlkevorm

Anna Verschik
Reili Argus

2015 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Alari Allik Multiple Selves of Chōmei / Ren’in / Minade paljusus Chōmei / Ren’ini teostes

Rein Raud
Rajyashree Pandey

2014 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Mele Pesti From an Intuitive Metaphor Towards a Working Cultural Model: ‘Anthropophagy’ in Oswald de Andrade’s „Anthropophagic Manifesto“ and its Development in 20th Century Brazil / Intuitiivsest metafoorist toimiva kultuurimudeli poole: ‘antropofaagia’ Oswald de Andrade „Antropofaagilises manifestis“ ja selle edasiarendused 20. sajandi Brasiilias

Ülar Ploom
Tiina Ann Kirss

2014 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Natalia Ermakov Эрзянские причитания: традиции бытования и современное состояние / Ersa itkud: traditsioonid ja tänapäev

Marju Kõivupuu
Galina Kornišina

2014 Lingvistika/Linguistics Mari Kendla Eesti kalanimetused: kujunemine, levik ja nimetamise alused / Estonian Fish Names: Formation, Distribution and Principles of Naming Jüri Viikberg
2014 Lingvistika/Linguistics Janika Kärk Saksa ja eesti keele sagedamate värvingupartiklite võrdlev analüüs / Comparative Analysis of Frequently Occurring Modal Particles in German and Estonian Helle Metsland
2014 Lingvistika/Linguistics Raimondo Murgia The Progressive Aspect in English and Italian: Learning Problems and Remedial Teaching / Progressiivne aspekt inglise ja itaalia keeles: õppimisraskused ja lahendused õppimisel Daniele Monticelli
2014 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Margus Ott Vägi. Individuatsioon, keerustumine ja praktika / Potency. Individuation, Complexification and Practice

Daniele Monticelli
Peeter Müürsepp

2013 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Sille Kapper Muutuv pärimustants: kontseptsioonid ja realisatsioonid Eestis 2008–2013 / Changing Traditional Folk Dance: Concepts and Realizations in Estonia 2008–2013 Marju Kõivupuu
2013 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Maria Smorževskihh-Smirnova Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия в церковном панегирике Петровской эпохи / Ingerimaa, Eestimaa ja Liivimaa Peeter I ajastu kirikupanegüürikas

Mihhail Lotman
Jelena Pogosjan

2013 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Klavs Sedlenieks “And Burn Today Whom Yesterday They Fed”: Citizens and State in Montenegro / “Ja kõrbeb täna see, kel eile anti kosutust”: riik ja kodanikud Montenegros

Lorenzo Cañás Bottos

2013 Ajalugu/History Indrek Jets Lahingu maod. Skandinaavia 9.-11. sajandi kunstistiilid Eesti arheoloogilistel leidudel / The Battle Serpents. 9th-11th Century Scandinavian Art Styles on Estonian Archaeological Finds

Kersti Markus
Marika Mägi

2013 Lingvistika/Linguistics Jelena Kallas Eesti keele sisusõnade süntagmaatilised suhted korpus- ja õppeleksikograafias / Syntagmatic Relationships of Estonian Content Words in Corpus and Pedagogical Lexicography

Asta Õim
Margit Langemets

2013 Ajalugu/History Einar Värä Kaubandussidemed Soome suurvürstiriigi ja Eesti alade vahel aastail 1809-1865 / Trade Connections Between the Great Duchy of  Finland and Estonia in 1809–1865

Magnus Ilmjärv

2013 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Ave Mattheus Eesti laste- ja noortekirjanduse genees: küsimusepüstitusi ja uurimisperspektiive / The genesis of Estonian children's and youth literature: raising questions and investigating research perspectives

Piret Viires
Reet Krusten

2013 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Anton Küünal СПЕЦИФИКА ОПЕРНОГО ЛИБРЕТТО КАК ТЕКСТА: НА ПРИМЕРЕ ОПЕР НА БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ (РОССИЯ, ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.) / Ooperilibreto kui teksti eripära: Piibli süžeega ooperite näitel (Venemaa, XIX sajandi teine pool)

Irina Belobrovtseva

2012 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Kadri Semm Milieus in neighbourhood place-making / Miljööd naabruskonna kohaloomes

Hannes Palang

2012 Ajalugu/History Peeter Kaasik Nõukogude Liidu sõjavangipoliitika Teise maailmasõja ajal ja sõjajärgsetel aastatel: sõjavangide kinnipidamissüsteem Eesti näitel ja hinnang sõjavangide kohtlemisele rahvusvahelise õiguse järgi / The USSR's Policy on Prisoners of War During World War II and the Post-War Years: Overview of the detention system using Estonia as an example, and appraisal of the treatment of prisoners of war according to international law

Magnus Ilmjärv

2012 Lingvistika/Linguistics Annika Kilgi Tõlkekeele dünaamika piibli esmaeestinduse käigus: verbi morfosüntaksi areng ja lõplik toimetamisfaas / The Dynamics of Literary Language in the Translating History of the First Estonian Bible: the Development of Verbal Morphosyntax and the Final Editing Phase 

Kristiina Ross
Martin Ehala

2011 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Maarja Vaino Irratsionaalsuse poeetika A. H. Tammsaare loomingus / The Poetics of Irrationality in A. H. Tammsaare's Work

Rein Veidemann

2011 Lingvistika/Linguistics Heete Sahkai Teine grammatika. Eesti keele teonimede süntaks konstruktsioonipõhises perspektiivis / The Syntax of Estonian Action Nominalizations from the Constructional Perspective

Martin Ehala

2011 Vene filoloogia/Russian Philology Jelena Rudneva “Сказание о черноризском чине“ Кирилла Туровского: опыт лингвотекстологического исследования / Kirill Turovski „Lugu munga olemusest“: lingvistilis-tekstoloogiline analüüs”

Svetlana Turovskaja
Natalja Netsunajeva

2011 Kultuuriajalugu/History of Culture Tõnis Liibek Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895 / Estonian Photography, 1839-1895

Raimo Pullat

2011 Ajalugu/History Marek Tamm Liivimaa leiutamine: Ida-Baltikumi religioosne ja geograafiline kujutamine 13. sajandi esimesel poolel“ / “Inventing Livonia: Religious and Geographical Representations of the Eastern Baltic Region in Early Thirteenth Century

Jüri Kivimäe

2011 Ajalugu/History Andres Adamson Hertsog Magnus ja tema "Liivimaa kuningriik" / Duke Magnus and His “Livonian Kingdom”

2010 Kultuuride uuringud/Studies of Culture Krista Aru Eesti toimetajakeskne ajakirjandus kodanikuühiskonna kujundaja ja omakultuuri kandjana ajalehe Postimees (1886–1935) näitel / Editor-centred Estonian Journalism as a Developer of a Civil Society and a Carrier of the Estonian National Culture, Based on the Newspaper Postimees (1886–1935) Rein Veidemann
2010 Filosoofia/Philosophy Leo Luks Ei kogemine nihilismi mõtlemises filosoofia ja kirjanduse ühtesulamisel / The Experience of the Not in Nihilist Thought in the Fusion of Philosophy and Literature

Tõnu Viik
Arne Merilai

2010 Kultuuriajalugu/History of Culture Merle Talvik Ajakirjagraafika 1930. aastate Eestis: stereotüübid ja ideoloogia / Magazine Graphics in Estonia in the 1930s: Stereotypes and Ideology

Heie Treier
Kaalu Kirme

2010 Lingvistika/Linguistics Ene Alas The English Language National Examination Validity Defined by its Oral Proficiency Interview Interlocutor Behaviour / Suulise keelepädevustesti eksamineerija inglise keele riigieksami valiidsuse määrajana

Suliko Liiv

Sotsiaalteadused/Social Sciences
2017 Kasvatusteadused/Educational Sciences Heiki Haljasorg Ajaloo õppeaine eesti õppekeelega üldhariduskoolide õpetamise plaanis, õppekavades ja aineprogrammides 1874-2016. Ajaloolis-analüütiline käsitlus / Content Dominants of the History Subject in Estonian National Curricula for General Comprehensive Schools in 1874-2016. A Historical-Analytical Overview

Urve Läänemets

2017 Kasvatusteadused/Educational Sciences Maire Tuul Lasteaiaõpetajate arusaamad õppekavadest ja laste õppimisest ning hinnang õpetaja pedagoogilisele tegevusele lapsekeskse kasvatuse kontekstis / Preschool teachers' Views on Curricula and Children's Learning and the Assessment of the Teachers' Teaching Activity in the Context of Child-Centred Education

Aino Ugaste

2017 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Emilia Barbara Pawłusz In Search of an Estonian Identity: (Formal and Informal) Mechanisms of Identity Construction in Estonia. The Role of Songfestivals, Popular Music and Nation Branding / Eesti identiteedi otsinguil: (formaalsed ja mitteformaalsed) identiteedi konstrueerimise mehhanismid Eestis. Laulupidude, popmuusika ja rahvuseturundamise roll

Abel Polese

2017 Demograafia/Demography Anne Herm Living arrangements and mortality of older adults: Evidence from the Belgian population registers at the turn of the 21st century / Eakate leibkonnaseis ja suremus: Belgia rahvastikuregistri andmetel 21. sajandi alguses

Allan Puur
Michel Poulain

2017 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Oleksandra Seliverstova The role of consumer culture in the formation of national identity in the post-Soviet region. Evidence from Estonia and Ukraine /Tarbijakultuuri osa rahvuslikes liikumistes ja postsovetlikus piirkonnas rahvusidentiteedi kujundamisel. Tõendusmaterjal Eesti ja Ukraina näidetel

Raivo Vetik
Airi-Alina Allaste

2017 Sotsioloogia/Sociology Laur Lilleoja The Internal and External Validity of the Theory of Basic Human Values /Alusväärtuste teooria paikapidavus

Indrek Tart

2017 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Tõnis Saarts The Sociological Approach in Party System Analysis: The Baltic States in the Central and Eastern European Context / Sotsioloogiline lähenemine erakonnasüsteemide analüüsil: Balti riigid Kesk- ja Ida-Euroopa kontekstis

Leif Kalev

2017 Demograafia/Demography Hannaliis Jaadla Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century / Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul

Allan Puur
Martin Klesment

2016 Info- ja kommunikatsiooni-teadused/Information and Communication Science Päivi Tampere Stakeholders as Crisis Communicators - Flow of Communication Power from Organizations to Publics / Sidusrühmad kriisikommunikeerijatena - kommunikatsioonivõimu liikumine organisatsioonidelt huvigruppidele Kaja Tampere
2016 Kasvatusteadused/Educational Sciences Martin Sillaots Creating the Flow: The Gamification of Higher Education Courses / Kulgemise kogemuse tekitamine mängustades kõrgkooli kursusi

Mauri Kaipainen
Kai Pata

2016 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Priit Suve Conceptual Problems in Understanding Changes of the Police in a Complex and Interdependent Task Environment / Politsei kui institutsiooni arengu mõtestamise kontseptuaalsed probleemid keerustuvas vastastiksõltuvas keskkonnas

Georg Sootla
Peeter Selg

2016 Kasvatusteadused/Educational Sciences Anna-Liisa Jõgi The Role of Motivation in Learning Math During Primary School / Motivatsiooni roll algklasside õpilaste matemaatikateadmiste arengus

Eve Kikas
Marja-Kristiina Lerkkanen

2016 Kasvatusteadused/Educational Sciences Andry Kikkull Didactic and Organizational Conditions for Forming Students' Applicability of Knowledge Through Integrating Craft and Sciences in Compulsory School / Didaktilised ja organisatoorsed tingimused õpilaste teadmiste praktikasse rakendamise tõhustamiseks tööõpetuse ja reaalainete lõimingu kaudu põhikoolis Leida Talts
2016 Demograafia/Demography Leen Rahnu Partnership Dynamics in Second Half of the 20th Century: Evidence from Estonia and Other GGS Countries of Europe / Koosellumuse dünaamika 20. sajandi teisel poolel: tulemusi Eestist ja teistest GGS-uuringu maadest Euroopas

Allan Puur
Luule Sakkeus

2016 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Matthew Crandall Living in Russia’s Shadow: Small State Strategies to Soft Security Threats / Elades Venemaa varjus: väikeriikide pehmete julgeolekuohtude strateegia Jyrki Käkönen
2016 Kasvatusteadused/Educational Sciences Merilyn Meristo Personal and Contextual Factors Shaping Novice Teachers’ Early Professional Career / Algaja õpetaja karjääri algust kujundavad faktorid

Eve Eisenschmidt
Erika Löfström

2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Mart Soobik Innovative Trends in Technology Education. Teachersʼ and Studentsʼ Assessments of Technology Education in Estonian Basic Schools / Innovaatilised trendid tehnoloogiaõpetuses. Eesti põhikooli õpetajate ja õpilaste hinnangud tehnoloogiaõpetusele Leida Talts
2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Anne Roosipõld Professionaliseerumine ja õppimise muutused kaasaegses ühiskonnas peakoka ameti näitel / Professionalisation and Changes of Learning in Contemporary Society: the Case of Chefs Krista Loogma
2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Maria Erss The Politics of Teacher Autonomy in Estonia, Germany, and Finland / Õpetaja autonoomia poliitika Eestis, Saksamaal ja Soomes

Tero Henrik Autio
Veronika Kalmus

2015 Sotsioloogia/Sociology Kadri Aavik Intersectional Disadvantage and Privilege in the Estonian Labour Market: an Analysis of Work Narratives of Russian-Speaking Women and Estonian Men / Intersektsionaalne marginaliseeritus ja privilegeeritus Eesti tööturul: venekeelsete naisete ja eesti meeste töönarratiivide analüüs

Triin Roosalu
Leeni Hansson
Andrew Whelan
Andrea Petö

2015 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Rene Toomse Defending Estonia in Peace and War. Retaining a Small State Near Aggressive Neighbor by Utilizing Unconventional Strategies / Kaitstes Eestit rahus ja sõjas. Väikeriigi julgeoleku tagamisest agressiivse naaberriigi läheduses, kasutades mittekonventsionaalseid strateegiaid Jyrki Käkönen
2015 Info- ja kommunikatsiooni-teadused/Information and Communication Science Juan Daniel Machin Mastromatteo The Mutual Shaping of Social Media, Learning Experiences, and Literacies / Sotsiaalmeedia, õpikogemuste ja kirjaoskuste vastastikune mõju Sirje Virkus
2015 Sotsioloogia/Sociology Meril Ümarik Adopting Reform Policies in Vocational Education and Training: the Case of Post-Soviet Estonia / Kutseharidusreformi poliitikate omaksvõtt postsovetlikus Eestis

Krista Loogma
Mikko Kari Lagerspetz

2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Ene Varik-Maasik Erineva sotsiaalse tagapõhjaga Eesti noorte kirjaoskus / Literacy Skills of Young Adults from Different Social Backgrounds in Estonia Rain Mikser
2015 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Sergei Ivanov Sümboolne võim Eesti etnopoliitikas mitte-eestlaste riigivalitsemises esindatuse näitel / Symbolic Power in the Ethnic Policy of Estonia and the Representation of non-Estonians in the State Governance

Raivo Vetik
Mati Heidmets

2015 Sotsioloogia/Sociology Katrin Tiidenberg Image Sharing, Self-Making and Significant Relationship: Understanding Selfie-Practices / Piltide jagamine, identiteediloome ja tähenduslikud suhted – kuidas mõista selfipraktikaid

Airi-Alina Allaste
Nancy Baym

2015 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Triin Lauri Governing the School Choice: from Market Mechanisms to Equity Enabling Configurations / Koolivaliku valitsemine - turuloogikast hariduslikku ebavõrdsust ohjeldavate konfiguratsioonideni

Anu Toots
Kaire Põder

2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Indrek Kaldo University Students’ View of Mathematics in Estonia / Üliõpilaste arvamused matemaatikast ja selle õpetamisest Eestis

Priit Reiska
Markku Sakari Hannula

2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Meelis Stamm Kehaehituse ja mänguedukuse terviklik seostatud hindamine võistlustel võrkpallipoistel vanuses 13–15 aastat / Integrated Assessment of Body Build and Proficiency in the Game in Male Volleyballers Aged 13–15 Years

Raini Stamm
Lennart Raudsepp%3