Esileht - Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus - Keskkonnaajaloo keskus

Keskkonnaajaloo Keskus - KAJAK

31.10.2011 asutatud Keskkonnaajaloo Keskus (KAJAK) on Tallinna Ülikooli Ajaloo, aheoloogia ja kunstiajaloo keskuse teadusvõrgustik, mis edendab keskkonnajaloo uurijate tegevust Eestis.

Keskuse eesmärgiks on:
  • arendada Eestis teadus- ja õppetööd looduskeskkonna ja inimkonna vastastikustest suhetest ajaloo vältel;
  • edendada igakülgset regionaalset ja rahvusvahelist koostööd;
  • levitada keskkonnaajaloolist kirjandust, populariseerida sellealast teavet ning tõsta üldist teadlikkust inimkultuuri ja looduskeskkonna ajaloolisest lõimitusest.

Uurimistöös lähtutakse eeldustest, et ükski suhe keskkonna ja inimkultuuride vahel ei saa olla ühepoolne mõjutamine, vaid igasugune ajalooline muutus ühes osapooles tingib reaktsioonide ja kohandumiste ahela ka teises. Seejuures on kultuuri vaimne keskkond samavõrd oluline kui selle materiaalsed suhted, kuivõrd igasugune keskkonda mõjutav inimtegevus rakendub läbi kultuuri prisma. Keskuse tegevuse põhifookus on Eesti ajaloolises kultuuriruumis, kuid kuna keskkond on alati kultuuriülene fenomen, peetakse äärmiselt oluliseks ka regionaalset ja rahvusvahelist koostööd.

Keskkonnaajaloo Keskuse temaatilisteks fookusteks on 

  • toidukultuuri ajalugu;
  • keskkonnaajalugu ja arheoloogia;
  • keskonnaajaloo esitamine muuseumikontekstis;
  • inimeste ja loomade vahelised suhted ajaloos.

Keskus korraldab ettekandekoosolekuid, teaduskonverentse, seminare ja avalikke loenguid; edendab oma tegevusvaldkonnaga seotud doktoriõpet, bakalaureuse- ja magistriastme keskkonnaajaloo-suunalisi loengukursusi ja seminare; aitab publitseerida uurimistulemusi ja allikmaterjale ning koordineerib keskkonnaajalugu tutvustavate teoste tõlkimist; osaleb rahvusvahelistes uurimisprojektides ja teeb koostööd teiste samalaadsete institutsioonidega välismaal. Keskuse rahastus on valdavalt projektipõhine. 

Keskuse liikmeskond koosneb eelkõige Eestis tegutsevatest uurijatest, kelle huvivaldkonda kuulub keskkonna ja inimkultuuri koosmõju ning nende vastastikune toime ajaloo vältel. Tagamaks läbiviidava uurimistöö laiapõhjalisust ja vajalikku interdistsiplinaarsust, kuuluvad lisaks Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse töötajatele KAJAKu koosseisu partnerliikmetena teadlased paljudest Eesti teadusasutustest. Kuna ühenduses peitub jõud, püüame koondada suurepäraseid individuaalseid keskkonnaajaloo alaseid uurimistulemusi näidanud teadlasi ühe mütsi alla, et jõuda senisest terviklikuma arusaamiseni keskonnaajaloost Eesti aladel ja siinses regioonis laiemalt muinasajast uusima ajani välja.

Võta meiega ühendust:

Aadress: Narva mnt 25, Tallinn 10120
Telefon: +372 6199 525
E-Mail: kajak-info....at....tlu.ee