Esileht - Avatud akadeemia - Arendus - Valdkonnad

Valdkonnad

Selleks, et saavutada paremat kooskõla ühiskonna vajadustega, oleme suunanud oma ressursid ja tegevused viide fookusvaldkonda: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine. Tutvu iga fookusvaldkonna rakendusuuringute ja arendustegevuste põhisuundadega alljärgnevalt.

kultuurilised kompetentsid-001.jpg

Kultuurilised kompetentsid

 • erinevate keelte ja kultuuride õpetamine, tõlkimine, tõlgendamine, uurimine
 • konsultatsioonid kultuuridevaheliste dialoogi arendamise võimaluste ja seda tõkestavate asjaolude osas, sh konsultatsioonid Aasia riikide ettevõtlus- jm keskkonna kohta
 • kultuuripärandi alased teenused ja rakendusuuringud
 • linnakorralduse ja linnaruumi teemalised rakendusuuringud
 • innovaatiliste võimaluste (sh kirjalike, visuaalsete) arendamine ajalooõpetamiseks ja uurimiseks, ajalooteadmiste loomiseks
terve ja jatkusuutlik eluviis-001.jpg

Terve ja jätkusuutlik eluviis

 • keskkonnaseisundit, looduskaitset ja loodusvarade kasutamist ning välisõhu saastatust hõlmavad analüüsid ja ekspertiisid (sh kaitsekorralduskavade koostamine ja sellega seotud uuringud);
 • märgalaökosüsteemide (rannik, järved, sood) uuringud (sh sette analüüsid; looduslähedase seisundi taastamine madalsoodes; rannikumere ja randade uuringud, mõju-uuringud ja prognooside koostamine);
 • metoodikate väljatöötamine ja rakendamine ökosüsteemiteenuste hindamiseks;
 • linnaökoloogia
 • konsultatsioonid looduse õpperadade kontseptsioonide väljatöötamiseks;
 • sobivate meetodite väljatöötamine looduslikust toormest tööndusliku väärtusega biomolekulide eraldamiseks ja vääristamiseks;
 • ainete keemilise koostise analüüsid;
 • tahkiste ja metallide ettevalmistamine mikroskoopilisteks uuringuteks, sh lihvimine, peenpoleerimine, ristlõigete tegemine (sh kõvasulamid), mikrokõvaduse mõõtmine;
 • materjalide kiiritamine kõrgetemperatuurseplasmaga uurimaks materjalide vastupanuvõimet kõrgetemperatuursetele gaasidele ja plasmale;
 • nutirakendustel põhinevate tervise- ja keskkonnateenuste arendamine;
 • tervist ja heaolu toetava ning säästva arengu põhimõtteid järgiva linnaruumi arendamisega seotud projektid;
 • spordi- ja liikumisvaldkonna organisatsioonide juhtimise ning majandamise alane arendamine (sh ürituskorralduste majandustasuvuse hindamine);
 • liikumistehnikate (nt jalgrattasõit, ujumine) testimine ja konsultatsioon tehnikate parandamiseks, sooritus- ja töövõimeanalüüsid (sportlastele ja liikumisharrastajatele, erinevate valdkondade ametikohtadele ettevõttes vm organisatsioonis), treeninggruppide arendus;
 • aktiiv- ja kogemusõppe meetodite arendamine seiklus- ja meeskonnategevuse teenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • rekreatiivsete piirkondade ja –teenuste planeerimine;
 • tervisetehnoloogiate arendusprojektid;
 • mürataseme mõõtmine, müraallikate poolt põhjustatud müra spektraalanalüüs ning soovitused mürataseme vähendamiseks;
 • organisatsioonikäitumise ja-kommunikatsiooniga seotud rahulolu uuringud ning konsulteerimine;
 • toodete, õppematerjalide, väljapanekute disaini ja prototüüpide teostamine (nt näituse väljapanekud, õppevahendid, teenindava personali riietuse disain);
 • nõustamine ja teenusearenduskunstiteraapiate (muusika-,kunsti-, draama- ning tantsu- jaliikumisteraapia) valdkonnas, shlooduslike materjalide kasutaminekunstiteraapias ning käeliste tegevuste paketi välja töötamine.
__thumb_-2-digi- ja meediakultuur-001.jpg

Digi- ja meediakultuur

 • õppimist toetavate sotsiaal-tehnoloogiliste süsteemide arendus
 • digipädevuste kujundamine innovaatiliste digitaalsete õppimispraktikate juurutamisel organisatsioonides ja ühiskonnas
 • digididaktika ja digiõppevara uudsed rakendused ja mängustamine formaalses ja mitteformaalses õppes erinevatele sihtrühmadele;
 • digitaalraamatukogundus
 • infojuhtimine ja -haldamine 
 • interaktsioonidisain
 • matemaatika didaktika
 • meediamajandus ja –juhtimine; innovatsioonijuhtimine meedia -ja kultuurisektoreis
 • rist- ja transmeediaprojektide arendus
 • meedia-, kultuuri- loomemajandus- ja innovatsioonipoliitika konsultatsioonid
 • digihumanitaaria ja kultuuripärandi korraldus
 • kultuuripärandi uuskasutus ja pärandipõhine innovatsioon
 • kommunikatsioonistrateegiate arendus ja turunduskommunikatsioon
 • auditooriumiuuringud
__thumb_-2-yhiskond ja avatud valitsemine-001.jpg

Ühiskond ja avatud valitsemine

 • rahvusvaheliste organisatsioonide ja praktikate hindamine ning konsultatsioonid
 • strateegiline kavandamine, arengukavade nõustamine ja tulevikuseire
 • poliitika analüüsid (sh ex ante ja ex post analüüsid, poliitiliste kampaaniate analüüs, rahvusvahelise tasandi poliitikaanalüüsid jt)
 • poliitilise kultuuri, kodanikuühiskonna ja -hariduse teemalised rakendusuuringud
 • juriidilised ekspertiisid (sh kohtulahendite analüüs)
 • sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika, sotsiaalpedagoogika, sotsiaalse kihistumise teemalised rakendusuuringud ja ekspertanalüüsid
 • soouuringud, elustiilide ja elanike hoiakute ning põlvkondade vahelise koostöö teemalised rakendusuuringud
 • migratsiooni- ja rahvussuhete uuringud, ühiskonna integratsiooni uuringud
 • organisatsiooni rahulolu-uuringud, tööjõu- ja palgauuringud
 • registripõhiste loenduste, andmebaaside loomise konsultatsioonid; rahvastikuprognoosid
 • uuringute metoodikaalane ja andmestikualane nõustamine.
__thumb_-2-haridusuuendus-001.jpg

Haridusuuendus

 • haridusuuringud, sh õpikäsituse uuringud
 • pedagoogiline nõustamine tootearendusel
 • õppevahendite ja arendavate mängude ideearendus, prototüüpide väljatöötamine ja testimine
 • koolitusvajaduse ja -tulemuste uuringud ja koolitusprogrammide väljatöötamine
 • innovaatiliste õppekavade, moodulite, koolitusformaatide ja õppemetoodikate arendamine ja väljatöötamine
 • koolijuhtimise mudelite arendamine, piloteerimine ja uurimine
 • õpikeskkonna- ja koolikultuuri kujundamisalane nõustamine