Esileht - Avatud akadeemia - Arendus - Valdkonnad - Digi- ja meediakultuur

Digi- ja meediakultuur

Digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonda Tallinna Ülikoolis esindavad: Digitehnoloogiate instituut, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM), Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus (MEDIT), Haridustehnoloogia keskus, TLÜ haridusuuenduse tippkeskus. Täiendavat teenindavad valdkondlikke vajadusi ka digiturbe ja interaktsioonidisani laborid.

Digitehnoloogia suund

Meie missiooniks on inimkeskse infoühiskonna arengut toetavate uuenduslike lahenduste väljatöötamine ja rakendamine nii hariduses kui ühiskonnas laiemalt.

Oleme eestvedajad digididaktika, digiõppevara ja digitaalraamatukogunduse arendamisel, inimese ja arvuti interaktsiooni mõjude uurimisel, aga samuti digipädevuste ja matemaatikahariduse valdkonnas.

Kontaktid akadeemiliste suundade lõikes:

Rakendusuuringute ja arendustegevuste põhivaldkondadeks on:

 • Õppimist toetavate sotsiaal-tehnoloogiliste süsteemide arendus
 • Digipädevuste kujundamine innovaatiliste digitaalsete õppimispraktikate juurutamisel organisatsioonides ja ühiskonnas;
 • Digididaktika ja digiõppevara uudsed rakendused ja mängustamine formaalses ja mitteformaalses õppes erinevatele sihtrühmadele;
 • Digitaalraamatukogundus;
 • Infojuhtimine ja -haldamine; 
 • Interaktsioonidisain;
 • Matemaatika didaktika.

Arendustegevuste peamisteks koostööpartneriteks on erinevad erasektori organisatsioonid ja avalik-õiguslikud asutused: Trinidad Consulting, TÜ matemaatika ja statistika instituut, BCS Koolitus, Rahvusraamatukogu. Tihedat koostööd tehakse ka välisülikoolide ja –ettevõtetega (nt Philips Research, Know Center Graz, Cyprus University of Technology, Open University of the Netherlands jt).

Näiteid arenduskoostööst:

Learning Layers - Scaling up Technologies for Informal Learning: Esimene Euroopa Liidu raamprogrammidest rahastatav ja Eesti teadusasutuse poolt juhitav laiahaardeline integreeritud IKT projekt. Projekti peamiseks eesmärgiks on töötada välja uudne teoreetiline mudel töökohal õppimise analüüsimiseks, suunamiseks ja juhendamiseks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) kontekstis, koos tarkvaralahenduse prototüübiga, mis koosneb serveritarkvarast ja sellega liidestatud mobiilitarkvarast (IOS ja Android platvormidel). Taotlusvooru eesmärkidest lähtuvalt keskendub LAYERS ehk nn. õppekihtide (Learning Layers) projekt tehnoloogia kaasabil toimuva õppimise ja teadmushalduse tõhustamisele VKE-des, mis tegelevad just sellistes valdkondades, kus seni e-õppel ja teadmushaldusel põhineva personaliarenduse vastu vähest huvi on üles näidatud: ehitus ning meditsiin. Projekti käigus loodav teoreetiline mudel ja sellel tuginev tarkvaralahendus pakuvad lahendust selliste VKE-de tüüpilistele personaliarenduse probleemidele nagu näiteks tööjõu liikuvusest ja valdkonna uuendustest tingitud pidev koolitusvajadus, VKE-dele sobivate koolitusvõimaluste nappus jne. http://learning-layers.eu.

EduMap - Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship: Tampere Ülikooli koordineeritud Horizons 2020 Young meetme projekt, mille eesmärgik on mõista noori haridusest eemalejäänud täiskasvanuid puudutavaid hariduspoliitikaid ja täiskasvanuhariduse praktikaid Euroopa Liidu riikides ja leida, kuidas neid puudujääke ületada, et parandada otsuste tegemist noorte tõrjutud täiskasvanute aktiivseks sotsiaalseks kaasamiseks. Projekti tulemusel luuakse andmesisendi masinõpet kasutav ennustavaid otsuseid tegev süsteem noorte täiskasvanute aktiivse kaasava kodakondsuse suurendamiseks. www.uta.fi/edumap

Smart Zoo - 
Piiriülesed teenused Kesk-Läänemeremaade loomaaedades loovaks avastusõppeks. Interreg Central Baltic 2014-2020 rahastusprogrammi toetatud projektis SmartZoo tehakse koostööd Kesk-Läänemeremaade loomaaedadega, et arendada neid ühiseks turismiatraktsiooniks läbi piiriülese mobiilsete teenuste paketi, milles saab külastaja teha ja jagada interaktiivseid ülesandeid loomaaedades. Mängijate saavutused tasustatakse õpimärkidega, mida saab välja vahetada mõne konkreetse auhinna vastu. http://smartzoos.eu

Creative Classroom - BCS Koolituse juhitud Creative Classroom Erasmus+ projektis koolitati Eesti õpetajaid looma innovaatilisi õpistsenaariume digitehnoloogiaga ning arendati õpimängude stsenaariumeid, https://creativeclassroomprojekt.wordpress.com

Sotsiaal-semantiliste ja teadmusarenduse tehnoloogiate rakendamie ettevõtete kontekstis Austria Know-Centrer GmbH rahastatud koostööprojekt Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi ja Know-Center GmbH vahel arendab teadus-arendus alast koostööd ettevõtete ja ülikoolide teadusarenduskeskuste vahel, keskendudes teamushalduse ja teadmusteenuste lahendustele organisatsioonides.

 

Meediakultuuri suund

BFM seob omavahel akadeemilised teadmised, loomingulised, kommunikatiivsed ja õpetamisoskused ning pakub kunstide, meedia ja kommunikatsiooni valdkonnas kõrgel tasemel rahvusvahelist õpet.

BFM on digiajastu kultuuri- ja meediamuutuste eestvedaja ning interdistsiplinaarne uurimiskeskus Eestis olles ühtlasi tuntud loomingulise ja uuendusliku lähenemise poolest kõikidel õpetatavatel erialadel.

Kontaktid akadeemiliste suundade lõikes:

 Rakendusuuringute ja arendustegevuste põhivaldkondadeks on:

 • Meediamajandus ja –juhtimine; innovatsioonijuhtimine meedia -ja kultuurisektoreis
 • Rist- ja transmeediaprojektide arendus
 • Meedia-, kultuuri- loomemajandus- ja innovatsioonipoliitika konsultatsioonid
 • Digihumanitaaria ja kultuuripärandi korraldus
 • Kultuuripärandi uuskasutus ja pärandipõhine innovatsioon
 • Kommunikatsioonistrateegiate arendus ja turunduskommunikatsioon
 • Auditooriumiuuringud

Arendustegevuste peamisteks koostööpartneriteks on erinevad erasektori organisatsioonid ja avalik-õiguslikud asutused: Eesti Rahvusringhääling, Eesti Ajaloomuuseum, Kultuuriministeerium, Välisministeerium, Eesti Filmi Instituut, Digix – Eesti loovmeedia inkubaator, Eesti Filmi Andmebaas, Pimedate Ööde Filmifestival, Riigikantselei, Techhub Riga, Vilniuse Nebula klaster, Aarhus Filmby, Hamburg Schleswig-Holstein Filmförderung, Malmö Media Evolution City, Tallinna linnavalitsus, Helsingi linnavalitsus, Helsingi sadam.

Näiteid arenduskoostööst:

Cross Motion on suuremahuline projekt, mis on rahastatud Interreg Baltic Sea Region programmi poolt mitte-tehnoloogilise innovatsiooni valdkonnas. BFM/MEDIT on selle projekti juhtpartner, teisi partnereid on pea kõigist Läänemereäärsetest riikidest: Soome, Rootsi, Norra, Taani, Saksamaa, Leedu, Läti. Projekti eesmärgiks on suunata regiooni audiovisuaaltööstused (mis sisaldab nii filmi-, tele- kui mängutootmise ettevõtteid) otsima innovatsioonivõimalusi koos kolme teise sektoriga: turism, haridus, tervishoid. Antud, nn. ristinnovatsiooni võimalused  peaksid pakkuma audiovisuaalsektorile uusi turge ja ärimudeleid ning teistele sektorile kasulikke lahendusi. Näidetena sellisest innovatsioonivõimalustest saab tuua näiteks audiovisuaalsed digiõpikud, turistidele atraktiivsed asukohapõhised liitreaalsusmängud või oma tervise eest näitlikult hoolitsema õpetavad videomängud. Projekti raames uuritakse edukaid ristinnovatsiooni näiteid antud valdkonnas ja tutvustatakse neid laiemalt, korraldatakse mitmeid hackathone ja võrgustumisüritusi, rahastatakse eksperimentaalsete prototüüpide arendamst, uuritakse ristinnovatsiooni võimaldavate “innovatsioonisüsteemide” toimet ja jpm. Projekti kolmeaastase perioodi lõpuks peaksid projekti kaasatud neli sektorit olema hästi teadlikud üksteise võimalustest ja vajadustest ning õppinud koos innoveerima.