Esileht - Avatud akadeemia - Arendus - Valdkonnad - Haridusuuendus

Haridusuuendus

Toetame kaasaegse õpikultuuri väljakujundamist ja rakendamist Eesti haridusruumis, panustades muutuva õpikäsituse mõtestamisse, juurutamisse ja sobivate hindamisaluste väljatöötamisse. Samuti panustame hariduskorralduse ja -juhtimise põhimõtete arendamisse ja rakendamisse ning tänapäevast õpikultuuri soosiva hariduspoliitika kujundamisse.

Haridusuuenduste fookusvaldkonda esindavad TLÜ Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus ja TLÜ haridusuuenduse tippkeskus.

Instituudi tegevusvaldkonnad ja nende kontaktid on: 

Rakendusuuringute ja arendustegevuste põhivaldkondadeks on:

  • haridusuuringud, sh õpikäsituse uuringud
  • pedagoogiline nõustamine tootearendusel
  • õppevahendite ja arendavate mängude ideearendus, prototüüpide väljatöötamine ja testimine
  • koolitusvajaduse ja -tulemuste uuringud ja koolitusprogrammide väljatöötamine
  • innovaatiliste õppekavade, moodulite, koolitusformaatide ja õppemetoodikate arendamine ja väljatöötamine
  • koolijuhtimise mudelite arendamine, piloteerimine ja uurimine
  • õpikeskkonna- ja koolikultuuri kujundamisalane nõustamine

Arendustegevuse peamisteks koostööpartneriteks on erinevate haridustasemetega seotud avaliku sektori ja valdkonna organisatsioonid nagu SA Innove, Eesti Õpetajate Liit, SA Noored Kooli jt, aga ka noorsootöö ja täiskasvanute hariduse arendamisega tegelevad organisatsioonid, sh Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon, Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Noorteühenduste Liit jt.

Näited arenduskoostööst tootearenduse vallas (EASi osakute meetmed):

Universaalne Disain OÜ tellimusel testiti erivajadustega lastele mõeldud 3D värvilehtede kasutatavust ja viidi läbi toote teostatavusanalüüs.

„3 mängu ühes“ mängukomplekti kasutatavuse testimine 

Grafilius OÜ tellimusel katsetati ettevõtte mängukomplekti prototüüpi lasteaedades, millest lähtuvalt pakuti välja võimalusi, kuidas mängukomplekti kasutada laste sotsiaalsete oskuste arendamiseks nii tava kui ka sobitusrühmas ja koolivalmiduseks vajalike teadmiste kinnistamiseks tavarühmas. Prototüüpi arendusettepanekute koostamisel lähtuti katsetöö tulemustest ning lasteaiaõpetajatelt kogutud eksperthinnangutest prototüübi kasutusvõimaluste ja vajalikkuse kohta. Lisaks koostati mängukomplektile metoodiline juhendmaterjal.

Konsultatsioon ettevõtte tooteportfelli täiendamiseks ja laiendamiseks

Novapinus OÜ tellimusel viidi kolme hariduse valdkonna esindajatega (eripedagoogika, algõpetus ja eelkoolipedagoogika) koostöös läbi ettevõtte olemasolevate toodete testimine ja analüüs, millest lähtuvalt tehti parendusettepanekuid ja koostati metoodiline juhend toodete kasutamiseks nii lapsevanematele kui ka lasteaia ja kooliõpetajatele. Tooteportfelli täiendamiseks viidi läbi ajurünnakud, kus koostöös tellijaga valiti välja parim idee. Väljavalitud uuele tootele töötati välja konseptsioon. Ettevõtte tooteportfeli täiendamisettepanekud esitati kirjaliku raportina.

STEKU lastekonstruktori tootearendus 

Intecon OÜ tellimusel koostati STEKU lastekonstruktorile ja selle juurde kuuluvatele probleemlahenduskaartidele metoodiline juhend. Lisaks koostati 7-10 aaastastele lastele matemaatilisi oskusi arendav ülesannete kogu ja metoodiline juhend selle kasutamiseks. Loodus ülesanded visualiseeriti graafiliselt ning konstruktori ja selle lisade kasutamiseks loodi õppefilm.