Esileht - Avatud akadeemia - Arendus - Valdkonnad - Terve ja jätkusuutlik eluviis

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Panustame tervet elulaadi ja jätkusuutlikku mõtteviisi väärtustavate hoiakute kujundamisse Eestis, samuti e-teenustel põhineva eripära arvestava ühiskonnakorralduse väljatöötamisse ja rakendamisse. Oleme oma tegevustega partneriks loodus- ja terviseteaduste alaste küsimuste lahendamisel ja soovituste väljatöötamisel jagadesteadmisi ning suunates inimese heaolu ja seda soodustavate käitumisviiside kujunemist.

Fookusvaldkonda esindavad TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut, TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus, ökoloogia keskus ja Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE) Haapsalu Kolledži juures. Tegevusvaldkondadeks ja kontaktideks on:

 • liikumis-, tervise- ja sporditeadused  (Kristjan Port, kristjan.port....at....tlu.ee);
 • loodusainete ja tehnoloogia didaktika (Tõnu Laas, tonu.laas....at....tlu.ee, Ene Lind, ene.lind....at....tlu.ee);
 • loodusteadused ja jätkusuutlik areng (Tiiu Koff, tiiu.koff....at....tlu.ee, Rando Tuvikene, rando.tuvikene....at....tlu.ee);
 • psühholoogia ja käitumisteadused (Aleksander Pulver, aleksander.pulver....at....tlu.ee);
 • TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus (Ruth Shimmo, ruth.shimmo....at....tlu.ee);
 • Ökoloogia keskus (Mihkel Kangur, mihkel.kangur....at....tlu.ee);
 • Haapsalu Tervisedenduse ja TaastusraviKompetentsikeskus (TERE) (Talis Vare, talis.vare....at....hk.tlu.ee).

Rakendusuuringute ja arendustegevuste põhivaldkondadeks on:

 • keskkonnaseisundit, looduskaitset ja loodusvarade kasutamist ning välisõhu saastatust hõlmavad analüüsid ja ekspertiisid (shkaitsekorralduskavade koostamine ja sellega seotud uuringud);
 • märgalaökosüsteemide (rannik, järved, sood) uuringud (sh sette analüüsid; looduslähedase seisundi taastamine madalsoodes; rannikumere ja randade uuringud, mõju-uuringud ja prognooside koostamine);
 • metoodikate väljatöötamine ja rakendamine ökosüsteemiteenuste hindamiseks;
 • linnaökoloogia
 • konsultatsioonid looduse õpperadade kontseptsioonide väljatöötamiseks;
 • sobivate meetodite väljatöötamine looduslikust toormest tööndusliku väärtusega biomolekulide eraldamiseks ja vääristamiseks;
 • ainete keemilise koostise analüüsid;
 • tahkiste ja metallide ettevalmistamine mikroskoopilisteks uuringuteks, sh lihvimine, peenpoleerimine, ristlõigete tegemine (sh kõvasulamid), mikrokõvaduse mõõtmine;
 • materjalide kiiritamine kõrgetemperatuurseplasmaga uurimaks materjalide vastupanuvõimet kõrgetemperatuursetele gaasidele ja plasmale;
 • nutirakendustel põhinevate tervise- ja keskkonnateenuste arendamine;
 • tervist ja heaolu toetava ning säästva arengu põhimõtteid järgiva linnaruumi arendamisega seotud projektid;
 • spordi- ja liikumisvaldkonna organisatsioonide juhtimise ning majandamise alane arendamine (sh ürituskorralduste majandustasuvuse hindamine);
 • liikumistehnikate (nt jalgrattasõit, ujumine) testimine ja konsultatsioon tehnikate parandamiseks, sooritus- ja töövõimeanalüüsid (sportlastele ja liikumisharrastajatele, erinevate valdkondade ametikohtadele ettevõttes vm organisatsioonis), treeninggruppide arendus;
 • aktiiv- ja kogemusõppe meetodite arendamine seiklus- ja meeskonnategevuse teenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • rekreatiivsete piirkondade ja –teenuste planeerimine;
 • tervisetehnoloogiate arendusprojektid;
 • mürataseme mõõtmine, müraallikate poolt põhjustatud müra spektraalanalüüs ning soovitused mürataseme vähendamiseks;
 • organisatsioonikäitumise ja-kommunikatsiooniga seotud rahulolu uuringud ning konsulteerimine;
 • toodete, õppematerjalide, väljapanekute disaini ja prototüüpide teostamine (nt näituse väljapanekud, õppevahendid, teenindava personali riietuse disain);
 • nõustamine ja teenusearenduskunstiteraapiate (muusika-,kunsti-, draama- ning tantsu- jaliikumisteraapia) valdkonnas, shlooduslike materjalide kasutaminekunstiteraapias ning käeliste tegevuste paketi välja töötamine.

Arendustegevuse peamisteks partneriteks on: ministeeriumid (ennekõige keskkonnaministeerium, põllumajandusministeerium, kultuuriministeerium, kaitseministeerium jne), Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Olümpiakomitee, spordialaliidud, RMK, haridusasutused (sh keskkonnahariduskeskused, huvikoolid), toiduainetööstused, ehitusettevõtted, arendajad,  omavalitsused jne

Näited arenduskoostööst:

Tootearendus veresuhkrumõõtja kasutajasõbralikkuse suurendamiseks. Itbit Glükomed OÜ tellimusel analüüsiti nende välja arendatud veresuhkrut mõõtva seadme prototüübi kasutatavust. Ettevõtte eesmärgiks oli enne toote lansseerimist prototüüpi hinnata. Seadet analüüsiti nii patsientide vajadustest, kasutamise ohutuse ja seadme juhendi arusaadavuse aspektist kui ka meditsiiniseadme eripäradest ja võimalustest lähtuvalt.

Erinevate muusikastiilide jaoks kuulajatele sobivate helitasemete leidmine ja subjektiivselt tajutavate heli parameetrite määramine. OÜ Eventech (partnerid Jazzkaar OÜ ja BGD Music OÜ) tellimusel projekt „Kuulajate personaalsete eelistuste uurimine ning soovitused helivõimendussüsteemide kasutamiseks“. RGB Baltoc OÜ ja ProTone OÜ tellimusel projekt „Kuulajate personaalsete eelistuste uurimine elektroonselt tugevasti töödeldud muusika ja rokkmuusika kuulamisel ning soovitused helivõimendussüsteemide kasutamiseks“.

Kehakreemi retsepti väljatöötamine. Selgitati välja, kas Läänemere punavetikast Furcellaria lumbricalis pärinev polüsahhariid (furstellaraan) on sobilik komponent kasutamiseks vett, mesilasvaha ja taimseid õlisid sisaldava kehakreemi komponendina ning milline on furtsellaraani optimaalne sisaldus eelkirjeldatud kreemis. Tuvastati, kas furtsellaraanil on bioaktiivseid, nahka toniseerivaid omadusi, mis teevad selle kasutamise kehakreemi komponendina soovitavaks.

Õuesõppevahendi Avastusrada väljatöötamine. Avastusrada on veebilehitsejas töötav rakendus, mille abil saab luua erinevaid mänguliste tegevustega radu ehk interaktiivseid juhitud jalutuskäike läbi kindlaks määratud punktide ja nendes ette nähtud tegevuste. Avastusrajad asuvad keskses serveris ja neid on võimalik vaadelda ja koostada interneti vahendusel (näiteks tunni osana), kuid nende rakendamine toimub looduses. Õppevahend võimaldab kombineerida uusimaid tehnoloogilisi lahendusi õuesõppe, elamus- ja avastusõppe meetodiga, olles õppijatele huvitav nii oma tehnilise lahenduse, kui selle rakendatavuse poolest looduses. Avastusraja eesmärk on panna mängijad kaasa mõtlema jätkusuutliku arenguga seotud teemadel, juhtida nende tähelepanu meid ümbritsevale loodusele ning pakkuda võimalust liikuda huvitavates paikades. Eesmärgi saavutamiseks läbivad mängijad mobiilse seadme (nutitelefon, nuhvel, tahvel) peal kuvatava raja ning sellel leiduvad punktid. Avastusrada jälgib kasutajate teekonda GPS abil ning kuvab mängijatele rajal paiknevate punktide asukohad võrreldes kasutaja enda positsiooniga. Punkti jõudes esitatakse kasutajatele selle punktiga seotud virtuaalne infotahvel, teeviit või ülesanne. Ülesanne võib lisaks tekstilisele küsimusele sisaldada ka fotot või viite kaudu viia heli, animatsiooni või lühivideo juurde (nt YouTube või mõne muu videokeskkonna vahendusel). Mängu vahendusel jagatav informatsioon kirjeldab nii piirkonna mitmekesisust kui ka inimtegevuse mõjul toimunud muutusi lõimides seeläbi keskkonnahariduse ning majanduslikud ja sotsiaalsed suhted. Rakendus loodi koostöös Keskkonnaametiga.

Georadariga tehtavad uuringud. Georadar saadab välja elektromagnetlaineid ning püüab uuesti kinni nende lainete peegeldusi erineva tihedusega kihtidelt. Tagasipeegeldunud laine tugevuse modelleerimise tulemusena nähakse erinevaid settekihte või ka anomaaliaid. Georadari mõõtmistulemuste põhjal oleme näiteks ka välja arvutanud Saesaare veehoidlasse kuhjunud muda ruumala. Meie mõõtmiste tulemusel on koostatud digitaalne kõrgusmudel, mille abil on võimalik näidata seda, milline näeks sealne ala välja peale veehoidla likvideerimist ja muda eemaldamist.2015.  aasta üheks tööks oli Tuukri ja Pikksilma tänava nurgal läbiviidud töö, mille käigus oleme kindlaks teinud sealt leitud vanade, umbes 700 aastat vanade, laevade täpsed suurused ja asukohad (enne kaevetöid). See oli oluline teadmine ehitajale, kes sai vastavalt meie poolt tulnud teadmistele planeerida väljakaevamiste ajakava ning asuda leidma tehnilisi lahendusi laevade ehitusobjektilt minematoimetamiseks. Georadarit kasutades on võimalik tuvastada vanade majade vundamendikohti, keldreid, koopaid, nõukogudeaegseid kütusemahuteid jmt.

Taktiilsete raamatute/mängude/makettide jms teostamine ja valmistamise nõustamine. Näiteid: koostöös Eesti Pimedate Raamatukoguga raamatukogu kogudetäiendamiseks nägemispuudega lastele puuteraamatute valmistamine, Eesti Tervishoiumuuseumile puuteraamatute/eksponaatide valmistamine;puuteraamatute valmistamine Tallinna Heleni Koolile; rahvuslike tähtpäevade teemaliste puuteraamatute valmistamine Eesti Vabaõhumuuseumi Kuie Koolile pimedatele lastele suunatud õppeürituste läbiviimiseks;taktiilsete eksponaatide valmistamine Eesti Vabaõhumuuseumile muusemi tutvustamiseks vaegnägijatele.

Vibroakustilise teraapia lamamistool kui näide rehabilitatsiooni valdkonna innovaatilisest tootearendusest. Lihaspingete ja peavalude leevendamisele suunatud tool kombineerib heli ja vibratsiooni koosmõju, mis on tunduvalt efektiivsem kui kumbki teraapia eraldi. Lamamistool ise on piisavalt kompakte, et seda on võimalik transportida ja ruumis ümber paigutada. Vibroakustilise teraapia lamamistooli testimine viidi läbi Värska Sanatooriumis TERE KK seadistamisel ja juhendamisel. Vibroakustilise teraapia lamamistooliga osaleti ka USA disainiliidu disainikonkursil.