Esileht - Avatud akadeemia - Arendus - Valdkonnad - Ühiskond ja avatud valitsemine

Ühiskond ja avatud valitsemine

Toetame avatud ühiskonna kestlikku arengut, panustades teadmistepõhisesse poliitikakujundamisse ja targa valitsemise arendamisse ning teostades sotsiaalseid analüüse ja ergutades ühiskondlikku mõttevahetust. Oleme partneriks avalikule, kolmandale ja erasektorile nii strateegiate, arengukavade, auditite ja analüüside koostamisel kui õigusloome arendamisel.

Ühiskonna ja avatud valitsemise fookusvaldkonda esindavad TLÜ Ühiskonnateaduste instituut ja TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus.Instituudi tegevusvaldkonnad ja nende kontaktid on:

Rakendusuuringute ja arendustegevuste põhivaldkondadeks on:

 • rahvusvaheliste organisatsioonide ja praktikate hindamine ning konsultatsioonid
 • strateegiline kavandamine, arengukavade nõustamine ja tulevikuseire
 • poliitika analüüsid (sh ex ante ja ex post analüüsid, poliitiliste kampaaniate analüüs, rahvusvahelise tasandi poliitikaanalüüsid jt)
 • poliitilise kultuuri, kodanikuühiskonna ja -hariduse teemalised rakendusuuringud
 • juriidilised ekspertiisid (sh kohtulahendite analüüs)
 • sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika, sotsiaalpedagoogika, sotsiaalse kihistumise teemalised rakendusuuringud ja ekspertanalüüsid
 • soouuringud, elustiilide ja elanike hoiakute ning põlvkondade vahelise koostöö teemalised rakendusuuringud
 • migratsiooni- ja rahvussuhete uuringud, ühiskonna integratsiooni uuringud
 • organisatsiooni rahulolu-uuringud, tööjõu- ja palgauuringud
 • registripõhiste loenduste, andmebaaside loomise konsultatsioonid; rahvastikuprognoosid
 • uuringute metoodikaalane ja andmestikualane nõustamine.

Arendustegevuse peamisteks koostööpartneriteks on erinevad ministeeriumid ja ametid, linnavalitsused, aga samuti sotsiaalvaldkonna erialaorganisatsioonid nagu Tervise Arengu Instituut ja Lastekaitse Liit ning suuremad infrastruktuuri ettevõtted ja nende liidud, sh Tallinna Sadam, Omniva jt, KÜSK, Eesti Koostöökogu, MISA, NATO jt.

Näited arenduskoostööst:

 • Psüühilise erivajadustega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamist ja tõhustamisele keskenduv uuringSotsiaalministeeriumile. Uuringu tulemusena valmisid ettepanekud ja poliitikasoovitused Eesti erihoolekandesüsteemi korralduse muutmiseks, arendamiseks ja tõhustamiseks nii organisatoorsetes, õigusruumi, rahastamise ja sektorite ülese integratsiooni küsimustes.
 • Vabaühenduste Fondi programmi tulemuste mõju analüüsi uuring, mille käigus analüüsiti projektikutsungites edukalt osalenud ühenduste kogemust ja projektieesmärkide saavutamist, ühenduse tegevusvõimekuse küsimusi, koostööd doonor-riikidega ja selle jätkusuutlikkust.
 • Eesti logistika tuleviku stsenaariumide koostamine Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioonile. Milline peab olema ekspedeerimis- ja logistikateenuseid osutavate ettevõtete kompetents ja kuidas tõsta nende strateegilist suutlikkust teha õigeid ja õigeaegseid otsuseid üha keerukamaks muutuvas äri- ja geopoliitilises keskkonnas? Antud töö käigus töötati välja neli arengustsenaariumi kuni aastani 2030 ning arendati välja tegevuste ja initsiatiivide portfell Eesti logistikasektori ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.
 • Raplamaa omavalitsuste jätkusuutlikkuse hindamine nende võimekuse konsolideerimise kaudu Raplamaa Omavalitsuste Liidule. Omavalitsuste ühinemiste mõju analüüsi alusel töötati välja visioon ja stsenaariumid Raplamaa omavalitsuste jätkusutlikkuse suurendamiseks.
 • Vanalinna püsielanike uuring Tallinna Linnakantseleile. Milline on vanalinnasobilik elulaad ja millist elulaadi eelistab Tallinna vanalinna püsielanikkond? Uuringu tulemusena analüüsiti vanalinna püsielanikkonna suurenemist toetavaid tegureid ning pakuti välja õiguslikku ja sotsiaalmajanduslikku olukorda kujundavad meetmed püsielanikkonna arvu suurendamiseks.
 • Rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring Haridus- ja Teadusministeeriumile. Uuringu tulemusena selgitati välja, kuidas ja mil määral on noored valmis võtma kodanikurolli ja milline osa on selles õpetajatel ja koolil.
 • Arendustöö „REGRELL“ Statistikaametile, mille käigus töötati Statistikaametile välja registripõhine rahvaloenduse metoodika.
 • Rahvusvaheline teadusarendusprojekt „ACCOMPLISSH“, mille raames töötatakse välja kommunikatsiooniplatvormi prototüüp, mis toetab sotsiaalteaduste teadmise ühiskonna mõistetavalt vahendamist.
 • Rahvusvaheline, rohkem kui 150 Euroopa eksperdi koostööl põhinev kutsehariduse muutuste uuring „CEDEFOP“. Uuringu fookuses on viimase kahe kümnendi jooksul Euroopa kutsehariduses toimunud muutused ja nende mõju.
 • Terviseedendajatele suunatatud kommunikatsioonitegevuste pakett „Tervise ilmajaam – koolitused kogukondadele“, mis hõlmas nii koolitusi, kampaaniaid, messe kui juhendmaterjali koostamist. Koolituste võtmesõnadeks olid terviseedenduse alane koostöö ja kommunikatsioon, tervisliku elustiili edendamine, kogukonna aktiveerimise meetodid ja sotsiaalne innovatsioon. Kokku koolitati enam kui 300 kogukondades tervisedendusega tegelejat.
 • Arendus- ja koolituskoostöö „Positiivsete hoiakute kujundamine“ Eesti vaimse tervise valdkonna teenusepakkuva asutusega. Selle raames koostatakse ja viiakse läbi vaimse tervise valdkonna täienduskoolitusi, teostatakse psüühikahäiretega seotud hoiakute uuring ning kampaaniad ühiskonnas psüühikahäiretest ja abivõimalustest teadlikkuse suurendamiseks.