Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Instituut - Nõukogu

Nõukogu

Nõukogu liikmed:

NimiAmetinimetus
Aavo Kokk välisliige, Catella OÜ (esimees)
Katrin Saks direktor
Elen Lotman filmikunsti lektor, kunstide akadeemilise suuna juht
Krista Aren disaini dotsent
Andres Jõesaar ristmeedia dotsent, meedia ja kommunikatsiooni akadeemilise suuna
juht 
Tarmo Rajaleid  tehnikadirektor
Kristi Vinter haridusteaduste instituudi direktor
Heilika Pikkov dokumentaalfilmide režissöör ja operaator, Silmviburlane
Virgo Sillamaa välisliige, Music Estonia tegevjuht
Tiina Hiob reklaamiteooria lektor
Tiina Ollesk tantsukunsti dotsent
Hagi Šein televaldkonna lektor
Rauno Kuusik üliõpilane
Piret Pink üliõpilane
Teele Teras üliõpilane
Veiko Vaatmann filmikunsti lektor

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • moodustab rahvusvahelise konsultatiivnõukogu, mis koguneb vähemalt üks kord aastas, et arutada regionaalset koostööd filmi ja meedia õppekavade arendamisel ning koostööprojektide koordineerimist;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi