Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Instituut - Akadeemilised suunad

Akadeemilised suunad

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut  on Tallinna Ülikooli akadeemiline üksus, mis viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

Haridustehnoloogia

Haridustehnoloogia uurimissuuna fookuses on uute, tehnoloogia toega õpisüsteemide kavandamine, modelleerimine ja disain. Antud uurimissuunda iseloomustab interdistsiplinaarsus põimides omavahel arvuti- (haridustehnoloogia, inimese-arvuti interaktsioon, teadmushaldus, sotsiaal- ja semantiline tehnoloogia), haridus- ja kasvatusteadusi (õpetajakoolitus, õppekava arendus ja pädevuspõhine haridus) rakendusliku kognitiivse psühholoogiaga, mis omakorda võimaldab hoomata selliste dünaamilises muutumises ja arengus olevate sotsiaal-tehniliste süsteemide tervikpilti.

Kontakt:
Suuna juht: Kai Pata, haridustehnoloogia vanemteadur
E-mail: kai.pata....at....tlu.ee
Telefon: +372 640 9355
Asukoht: A-317
Loe edasi

Infoteadused

Infoteaduste tegevussuund  on fokuseeritud info- ja teadmusjuhtimise, infokäitumise, info- ja digipädevuste, digitaalraamatukogunduse, digitaalhumanitaaria, digitaalse kultuuripärandi, elektroonilise kirjastamise ning elektroonilise dokumendi- ja arhiivihalduse valdkonna õppe-, teadus- ja arendustegevuse edendamisele. Tegevussuuna eesmärgiks on täiustada ja arendada õppekavasid, mis võimaldavad Eesti ja välisüliõpilastel omandada kõrgetasemelise, rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ja ühiskonna vajadustele vastava infoteaduste alase hariduse akadeemilise õppe kõigil tasemetel. Vastavalt HTM-i ja ülikoolide vahelistele läbirääkimistele kannab tegevussuund kaasvastutust infoteaduste valdkonna arendamise eest Eestis. Tegevussuuna missiooniks on toetada Eesti jätkusuutlikku arengut infoteaduste valdkonna erialaspetsialistide ja teadlaste ettevalmistamise, teadustöö ja selle tulemuste rakendamise, ühiskondliku mõttevahetuse ja akadeemilise partnerluse edendamise kaudu.

Kontakt: 
Suuna juht: Sirje Virkus, professor
E-mail: sirje.virkus....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9582
Asukoht: S-308
Loe edasi

Inimese ja arvuti interaktsioon

Inimese ja arvuti interaktsiooni uurimisrühm käsitleb interaktsioonidisaini, kui peamist viisi elu parendamiseks üldiselt teaduse, disaini ja tehnoloogia abil. Meie töö keskendub teadmuse, oskuste ja tehnoloogia arendamisele, mis aitavad teadlasi, disainereid ja arendajaid selle eesmärgi saavutamisel. Olulised osad on inimeste, disainiprotsesside ja tehnoloogia mõistmine erinevatel aladel ja tasanditel.

Kontakt:
Suuna juht: David Lamas, inimese ja arvuti interaktsiooni professor
E-mail: david.lamas....at....tlu.ee
Asukoht: A-422
Loe edasi

Matemaatika ja matemaatika didaktika
TLÜ matemaatika ja matemaatika didaktika suund on üheks kahest Eesti akadeemilisest keskusest, kus uuritakse ja õpetatakse matemaatikat ning matemaatika didaktikat. Matemaatika põhilised uurimisvaldkonnad on summeeruvusmeetodid, funktsioonide lähendamine, topoloogilised algebrad. Matemaatika didaktika põhilised uurimisvaldkonnad on seotud matemaatika õppimise ja õpetamise probleemidega. Meie õppekavad valmistavad ette nii professionaalseid matemaatikuid, matemaatika rakendajaid kui ka matemaatikaõpetajaid.

Kontakt:
Suuna juht: Madis Lepik, matemaatika didaktika dotsent
E-mail: madis.lepik....at....tlu.ee
Telefon: +372 640 9429
Asukoht: A-415
Loe edasi

Rakendusinformaatika

Rakendusinformaatika akadeemilisel suunal keskendub instituut IT-õppe juurutamise problemaatikale kõrghariduses ning IT-vahendite rakendamisele teistes (sh mitte-IT) valdkondades. IT-õpe hõlmab nii IT kui ka mitte-IT erialasid ning käsitleb nii õppe- kui ainekavade arendamist, aga samuti õppeprotsessi analüüsi ja kvaliteedikindlustust (sh koostöös vilistlaste ja ettevõtetega).

Kontakt:
Suuna juht: Peeter Normak, professor
E-mail: peeter.normak....at....tlu.ee
Telefon: +372 640 9423
Asukoht: A-445
Loe edasi