Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Sisseastumine - Doktoriõpe

Doktoriõpe

Nominaalne õppeaeg: 4 aastat (8 semestrit)
Õppeteenustasu:
 tasuta õpe
Õppetöö keel:
 eesti keel, inglise keel
Vastuvõtu valdkond:
 loodus- ja täppisteadused
Antav kraad:
 filosoofiadoktor (informaatika)

Õppekava leiate siit.

Õppekava eesmärgid
 • luua võimalused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamiseks IKT valdkonnas;
 • toetada teaduspõhise ja uuendustele avatud/suunatud lähenemise kujunemist kvalifikatsioonikohastel ametikohtadel töötamiseks ning valmisoleku kujunemist pidevaks professionaalseks enesearendamiseks;
 • toetada pädevuste kujunemist töötamiseks akadeemilisel ametikohal (teadur, õppejõud) või tippspetsialistina riigi- ja eraettevõtetes või kolmanda sektori institutsioonides.
Õppekava õpiväljundid

Õppekava läbinu:

 • on ühes IKT probleemivaldkonnas rahvusvaheliselt tuntud spetsialist; 
 • oskab kasutada teaduslikke meetodeid ja tänapäevaseid tehnoloogiaid IKT alaste probleemide analüüsimisel ja lahendamisel;
 • oskab koostada heatasemelisi teaduslikke ja populaarteaduslikke inglisekeelseid publikatsioone ning esitlusi; 
 • oskab töötada eesti- ja ingliskeelses meeskonnas ja meeskonnajuhina kaasata erinevaid partnereid; omab selleks vajalikke suhtlemisoskuseid ning kirjaliku ja suulise eneseväljendamise oskuseid;
 • tuleb toime mitmekesiste menetlusviiside valdamist eeldavate tööülesannetega muutuvates ja ootamatutes olukordades;
 • suur iseseisvus, algatusvõime, vastutus analüüsimise, diagnoosimise ning otsuste tegemise ja nende elluviimise eest,
 • on valmis järgima professionaalseid, eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid ning aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas, aga samuti on salliv hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
 • on valmis analüüsima enda kutsealast tegevust ja kavandama edasist arengut; valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid.
Keda ootame õppima?

Ootame õppima IKT või sellega seonduvas valdkonnas magistritaseme haridust omavaid võimekaid üliõpilasi, kel on huvi ja motivatsioon omandada kõrgtaseme kvalifikatsioon digitehnoloogiate instituudi viljeldavast teadustemaatikast.

Miks tulla meile õppima?

TLÜ digitehnoloogiate instituut on ainus õppeasutus Eestis, mille fookuseks on nn “pehme” infotehnoloogia, hõlmates sotsiaalmeedia rakendusi, digitaalseid õpiökosüsteeme, interaktsioonidisaini, töökohapõhist õpet ja muid seonduvaid valdkondi. Instituudi kiire areng toetub laialdasele partnerite võrgustikule, EL fondide kasutamisele, oma töötajatele eneseteostusvõimaluste loomisele, aga samuti õppe-, teadus- ning arendustegevuse integreeritud edendamisele. Doktoriõppe üliõpilased on kaasatud kohalike ja rahvusvaheliste teadusalaste koostööprojektide täitmisele; neil on võimalus osaleda erialakonverentside, seminaride ja suvekoolide töös ning viia osa oma õpinguid Erasmus-programmi toel läbi välisülikoolides. Instituut asub ülikooli uhiuues hoones, võimaldades suurepäraseid töötingimusi.

Karjäärivõimalused

Õppekava läbinul on sõltuvalt tema personaalsetest huvidest väga erinevad karjäärivõimalused. Näiteks võib ta töötada teadurina, ülikooliõppejõuna või valdkonnaeksperdina erinevates asutustes ja organisatsioonides. Lõpetanu on võimeline arendama IT-strateegiaid ja juhtima nende elluviimist, juhtima väikest uurimisrühma või teadus- ja arendusprojekti. Ta on võimeline kujundama oma professionaalset karjääri, tuginedes kriitilisele mõtlemisele ja visioonile.

Vastuvõtutingimused
 • Üldised vastuvõtunõuded leiate siit.
 • Õppekava täiendavad vastuvõtunõuded:

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud ajal.

Kontakt

Timo Tobias Ley
Professor, õppekava kuraator
Telefon: +372 640 9355
E-post: tobias.ley....at....tlu.ee