Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Sisseastumine - Magistriõpe

Infotehnoloogia juhtimise magistriõppe vastuvõtueksam

Eksami eesmärk: teha kindlaks sisseastuja

  • erialased isikuandmed: millise eriala, millal ja kus on lõpetanud,
  • senise arvutikasutuse tase ning senine tegevus IT-juhtimise – sh projektijuhtimise – alal,
  • motivatsioon asuda nimetatud erialal õppima (sh nägemus magistriõpingute järgsest omandatud hariduse rakendamise võimalikest teedest),
  • valdkondlikud eelistused, aitamaks instituudil määratleda teaduslikku juhendajat, 
  • võime kanda magistriõpingute läbi tekkivat lisakoormust.

Eksam koosneb kahest võrdse kaaluga komponendist:

Kirjalik ülevaade

Kirjalik (1-2 lk ehk 2000 kuni 4000 tähemärki) ülevaade sellest, kuivõrd on sisseastuja seni puutunud kokku IT valdkonnaga ning millised on sisseastuja magistriõppega seonduvad ootused.

NB! Kirjalik ülevaade ehk motivatsioonikiri laadida ülesse SAIS'i keskkonda

Suuline vestlus

Suuline vestlus eksamikomisjoniga vastavalt eksamigraafikule, arvestusega 15 minutit iga sisseastuja kohta. Suuline vestlus on omakorda kolmeosaline:

1. Sisseastuja tutvustab ennast ning annab 15 minuti jooksul ülevaate:

  • oma senisest IT ja/või juhtimisega seonduvast tegevusest,
  • selgitab oma motivatsiooni asuda magistriõppesse,
  • kirjeldab oma valdkondlikke eelistusi ja põhjendab magistritöö esialgse teema valikut (vastavalt magistriõppe eeskirjadele ei ole magistritöö teema ja juhendaja eelnev olemasolu kohustuslik, kuid nende olemasolu on siiski soovitav)
  • põhjendab oma valmisolekut kanda magistriõppega seonduvat lisakoormust,

2. Demonstreerib oma oskust aru saada võõrkeelsest arvutialasest tekstist (inglise keeles).

3. Sisseastuja ja eksamikomisjoni vaheline diskussioon erialaga seonduvatel teemadel.

Kutsesobivuseksam toimub eesti keeles.

Sisseastumisel arvestatavad parameetrid

1. Senine tegevus (ja tegevuse tase!) infotehnoloogia ning juhtimise valdkonnas.

2. Sisseastuja motivatsioon ning praegusest või perspektiivsest töökohast tulenev vajadus magistriõppekava läbimiseks.

3. Magistritöö läbimõeldus: mida sooviks teha, kes võiks olla juhendaja, kas on sel alal eelnevaid kogemusi, kuivõrd reaalne on õigeaegselt heatasemelise magistritöö valmimine.

4. Magistriõpingutest ja magistritööst saadav laiem kasu (kuivõrd aktuaalne on Eesti kontekstis valitud teemavaldkonna käsitlemine).