Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Sisseastumine - Magistriõpe

Inimese ja arvuti interaktsioon magistriõppe vastuvõtueksam

Eksami eesmärk: teha kindlaks sisseastuja

 • õpingute alustamiseke piisav arvutikasutuse ja inglise keele tase,
 • varasem kogemus informaatika, disaini ja sotsiaalteaduste vallas
 • motivatsioon asuda nimetatud erialal õppima (sh nägemus magistriõpingute järgsest omandatud hariduse rakendamise võimalikest teedest),
 • valdkondlikud eelistused, aitamaks instituudil määratleda teaduslikku juhendajat,
 • võime kanda magistriõpingute läbi tekkivat lisakoormust.

Eksam koosneb järgnevatest komponentidest:

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri (kuni 2000 - 4000 tähemärki), mis toob selgelt välja sisseastuja huvi eriala vastu, tema teadustöö eesmärgid ja potentsiaalse magistritöö teema.

Portfoolio

Portfoolio (sisaldab kuni 6 näidet töödest), mis annavad ülevaate kandidaadi kogemustest ja võimekusest nii akadeemilisel kui ka professionaalsel tasemel. Portfooliosse võib lisada videoid, fotosid, kavandeid, 3D visualiseeringuid ning graafilisi või interaktiivseid esitlusi jms.

 • Kuni viit näidistööd kirjeldatakse lühidalt (1 lk) ning ühte näidistööd pikemalt (3 kuni 4 lk).
 • Näidistööde kirjeldustes kajastatakse neid osi, mis näitavad kandidaadi oskuseid parimast küljest. 
 • Näidise kirjeldus peab sisaldama lühikest sisu ja tausta selgitavat teksti teksti (10-20 sõna). 
 • Grupitööna loodud näidise puhul selgitatakse oma panust näidistöö valmimisel.

Suuline vestlus

Suuline vestlus eksamikomisjoniga toimub inglise keeles arvestusega 20 minutit iga sisseastuja kohta. Vestluste järjekord lepitakse kokku eelnevalt e-posti teel.

Suuline vestluse käigus sisseastuja tutvustab ennast ja annab ülevaate:

 • oma senistest valdkondlikest hariduslikest ja töökogemusi, ning tutvustab oma portfooliot, vastates ühtlasi vastuvõtukomisjoni poolt esitatavatele küsimustele (15 minutit).
 • motivatsioonist asuda magistriõppesse ning magistritöö esialgse teema/uurimissuuna valikut (5 minutit).

Sisseastumisel arvestatavad parameetrid

 • Kandidaadi akadeemilise tausta asjakohasus ja tase (kaal: 30%)
 • Sisseastuja senised kogemused ja professionaalne ettevalmistus (kaal: 30%)
 • Magistritöö visioon, võimalik uurimisvaldkond ja teema (kaal: 20%)
 • Inglise keele oskus (kaal: 10%)
 • Arvutikasutusoskus (kaal: 10%)