Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Teadus - Laborid ja uurimisrühmad - Digiturbe labor

Projektid

2016. aastal käivituvad teadus- ja arendusprojektid
Uuringud:
 • Interneti ohutust puudutav uuring IT Kolledzis;

 • Tarkvara kui tehnoloogia aktsepteeritavuse faktoreid puudutav uuring haridusasutustes

Avalikkus:
 • Loome lühivideoid ja juhendeid e-ohutsue valdkonnast, mis on sobilikud kasutada õpetamisel (õpetajad, õpilased, koolijuhid ja teised (koostööd Targaltentis.ee)

 • Pakume lühikursuseid koolidele, riigisektorile, väike või keskmise astme ettevõtetele turvalisuse (ja interneti/mobiilseadmete ohutuse), eetika, sotisaalmanipulatsiooni teemadel

 • tõlgime Digiturbe mängu “Digital Safety Game” eesti keelseks ja laeme jagatavaks veebilehele

Koostöö:
 • Koostöö KüberPähkli ja KüberOlümpia korraldamisel

 • JTEL suvekooli korralduses abistamine

 • HCII2016 konverentsil sessiooni korralamine teemal Digipööre koolis - muutused juhtimises, õpetamises ja õppimises - “Digital turn at schools - changes in leadership, teaching and learning”


2014/2015 praktiline väljund
2013. aastal käivitunud teadus- ja arendusprojektid
 • E-ohutusalane kompleksuuring haridusasutustele (juhivad: Birgy Lorenz ja Mart Laanpere)
 • Vabatarkvara testimise piloot Tallinnas (juhib: Edmund Laugasson)
 • Kriitilise infrastruktuuri käideldavuse turvalisuse uuring (juhib: Andro Kull)
 • Digiturbe alase õpimängu loomine (juhib: Aare Klooster)
Kursused

IFI7085.DT

IFI6063.DT

IFI6107.DT

IFI7045.DT

HKI5048.HK

IFI6078.DT

IFI7062.DT

IFI7164.DT

HKI5050.HK

IFI6070.DT

IFI7084.DT

IFI6103.DT

IFI7088.DT

Ettevalmistamisel on kursused:
 • Informatsioonitehnoloogia sotsiaalmanipulatsioon

 • Arvutite turvalisus

 • Interneti ohutusest kooli kontekstis
Kursused mujal

IDU0475 (Tallinn Technical University)

IDK6100 (Tallinn Technical University)

I008 (IT College)

Turvalisus ja privaatsus võrgupõhises maailmas (IDU0475) ning Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad (IDK6100) Tallinna Tehnikaülikoolis; Social, IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid (I008) IT Kolledžis; elektroonilised kursused HITSA’s (õpetajatele); “Targalt internetis” programmi raames e-ohutus II ja III kooliastmele, gümnaasiumites ja kutsekooli klassijuhatajatele. Nutiseadmete kasutamine õppetöös (e-ohutusmoodul); Tallinna Majanduskool - arvutikursus, infohalduse õppekava baasil kursuse avamine kutseõppe 5.tasemele; gümnaasiumite e-ohutuse pilootkursus Pelgulinna Gümnaasiumis “ Interneti e-ohutus õpilaselt õpilasele”


Muud teenused

koolidele: internetiohutuse poliitikate arendamise treeningud; digipöörde juurutamine (ekspertanalüüs); m-õpe ja selle juurutamine haridusasutuses; muutunud õppimine ja õpetamine; ettevõtetele: eetika ja internetiohutusega seotud teemade analüüs väike- või keskmise suurusega ettevõttes; kohalikele omavalitsustele: tarkvara kui tehnoloogia vahetus haridusasutustes


Juhendatud ja kaitstud tööd ning aktiivsed magistritööde juhendamised

Kaido Kikkas

Kaitstud:

 • Social Media as an Information Operations Platform for the Estonian Defence Forces During a Conflict Scenario in Estonia 20.01.2015 Taavi Karotamm Magistritöö

 • A Blogging Model for Corporate E-Image Construction 06.06.2013 Thea Sogenbits Magistritöö

 • SECI mudelit järgiv teadmusloomekeskkond IT kolledži näitel 01.06.2011 Heiki Tähis Magistritöö

 • Social Media Integration to a Web Service. The Case of Vifi.ee. 02.06.2011 Priidu Tammeorg Magistritöö

 • Fotoblogide kasutamise võimalused 27.05.2011 Maria Alenkina Bakalaureusetöö

 • Vabale tarkvarale üleminek riigiasutustes ja tegevuskava Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjaamade üleviimiseks vabale tarkvarale 31.03.2011 Antti Oja Seminaritöö

 • Windows 7, MacOS X 10.6 ja Ubuntu Linux 10.04 ligipääsetavuse võrdlev analüüs 27.05.2011 Andrus Kolomainen Bakalaureusetöö

 • Eelkooliealiste laste meediakirjaoskuse kujundamine animatsiooni abil Laagri lasteaia näitel

 • 31.05.2011 Elyna Nevski Magistritöö

 • Digitaalsete immigrantide uusmeediakasutus peresuhetes eetika ja turvalisuse aspektist 30.05.2012 Anne Zimbrot Magistritöö

 • Tugitehnoloogia võimalused puuetega inimeste arvutikasutuses 28.01.2011 Andrus Kolomainen Seminaritöö

 • Blogid ja blogisfäär 03.12.2010 Maria Alenkina Seminaritöö

 • Tervise infosüsteemi kasutamise võimalused ja probleemid 03.12.2010 Polina Rubtsova Seminaritöö

Juhendamisel:

DOC

 • Aare Klooster, doktorant, (juh) Kaido Kikkas, Prevention of Social Engineering in Corporate Cyber Defense Strategy (Sotsiaalmanipulatsioonide vältimine ettevõtte küberkaitsestrateegias), Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
 • Birgy Lorenz, doktorant, (juh) Kaido Kikkas, The safety strategies of teenage Internet User (Teismelise internetikasutaja turvakäitumine), Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
 • Edmund Laugasson, doktorant, (juh) Kaido Kikkas, Free software strategies of managing information and communication technology infrastructure in Estonia (Vaba tarkvara strateegiad Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu haldamiseks), Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
 • Kätlin Kalde, doktorant, (juh) Kaido Kikkas, Security Policies and Standards in the Supply Process of Information Technology for Educational Facilities (Turvapoliitikad ja standardid haridusasutuste infotehnoloogiaga varustamise protsessis), Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut

MA

 • Mario Liimann: Eesti kui digiaedik - jälgimine ja privaatsus Eesti ühiskonnas
Edmund Laugasson

Kaitstud:

 • Androidil töötavate seadmete turvalisus ettevõtte seisukohast AS Tridens näitel02.06.2014 Kirsi Milk Magistritöö

Juhendamisel:

 • Dairi Pärn “Omandusliku tarkvara asendamine vabatarkvaraga Eesti koolides”

Birgy Lorenz

Kaitstud:

 • Liitreaalsuse rakendamine üldhariduskooli õppetöös: võimalused ja kitsaskohad 02.06.2015 Anneli Rumm Magistritöö

 • Klassiõpetaja haridustehnoloogilised pädevused viie Tallinna kooli näitel 04.06.2014 Piret Seepa Magistritöö

 • Vanemliku järelevalve tarkvara roll lapse turvalise internetikasutamise tagamisel. Lapsevanemate nägemus 23.01.2014 Arkadi Bojaršinov Magistritöö

 • Võrguseire lahenduste analüüs Eesti riigiasutuste näitel 01.06.2015 Urmo Sutermäe Magistritöö

 • Privaatsus sotsiaalvõrgustikes 27.05.2011 Polina Rubtsova Bakalaureusetöö

Juhendamisel:

 • Kristina Asuküla: Privaatsuse ja turvalisuse küsimused e-õppes II-III kooliastmes õpetamisel

 • Pille Järvekald: Noorelt noorele õppemetoodika kasutamine koolikiusamise alase teavitustöös - juhtumiuuring X kooli näitel

Aare Klooster

Kaitstud: Töökoht kui oht töötaja privaatsusele 20.01.2015 Timo Tarkmees Magistritöö


Andro Kull

Kaitstud:

 • Infoturve VOSK põhimõtte rakendamisel AS Eesti Telekomi näitel 01.06.2015 Martin Palm Magistritöö

 • Riskijuhtimine pilveteenuste kasutuselevõtul

 • 01.06.2015 Karel Lember Magistritöö

 • Juhtimissüsteemide IT turvaraamistiku loomine AS Eesti Raudtee näitel 29.05.2012 Jüri Schikiperov Magistritöö


Juhendamisel:

 • Kristo Kaasan: Mobiilseadmete haldustarkvara kasutusvõimaluste ja turvalisuse analüüs Eesti avaliku sektori asutuse näitel

 • Arto Savolainen: Pilveteenuste kasutamise analüüs ärikriitiliste andmete hoidmisel

 • Ülo Mürk: Veebiteenuste infoturbe halduse strateegia HTM näitel

 • Virko Vaht: Turvasüsteemide talitluspidevuse haldus  avaliku sektori organisatsiooni näitel

 • Oliver Närep: IT riskijuhtimise standardite ja parimate praktikate rakendamisest Eesti avaliku sektori asutustes


Kätlin Kalde

Kaitstud:

 • Avaliku sektori IT-riigihangete koostamise protsessi probleeme ja lahendusi 23.01.2014 Piret Elm Magistritöö


Peeter Normak

Juhendamisel:

 • Andres Vändrik: Ärirakenduste üleviimine pilvepõhisele lahendusele Firma X Näitel

 • Ruth Türk: Infosüsteemide muudatuste haldus AS Ida-Tallinna Keskhaigla näitel

 • Marjana Aasna: Uued tehnoloogiad kaardimaksetes - puutevaba ja NFC kaardimakse


Kai Pata

Juhendamisel:

 • Aet Mikli: Õpilaste digi- ja muusikapädevuste arendamine lõimitult II kooliastmes arvutiõpetuse tunnis


Mart Laanpere

Juhendamisel:

 • Erki Aasamets: Digipädevuse kujundamine põhikoolis füüsika õpetamise kaudu

 • Romil Rõbtšenkov: Õpistsenaariumite kavandamise vahendi LePlanner disain ja arendus

 • Tiit Raik: Õpilased õpiku kaasautorina: 3D-printimise digiõpiku juhtumiuuring

 • Elin Karuoja: Kooli digipöörde tulemuslikkuse mõõdikute ja enesehindamise instrumendi Digipeegel arendusuuring

 • Erko Valdmets: Mitmel tarkvaraplatvormil toimuva õppe toetamine koolis

 • Meelis Pernits: E-õppe rakendamine Kaitseliidus

 • Dmitri Burlakov: Informaatika tasemetöö koostamine 9 klassi õpilastele

Digiturbe labori tutvustus  |  Uurimisrühma liikmed  |  Publikatsioonid  |  Koostööpartnerid