Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Mis on õppekava?

Õppekava on õpingute alusdokument, mis loob eeldused õppija erialaste ja sotsiaalsete pädevuste kujunemiseks ning isiksuse arenguvajaduste realiseerimiseks. Õppekavas on esitatud õppe eesmärgid, sealhulgas oodatavad õpiväljundid, õppe nominaalkestus ja maht, õppe alustamise ja lõpetamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahud, ainete valiku- ja spetsialiseerumisvõimalused ning -tingimused.

Õppekava koosneb moodulitest. Üleülikooliliste ainete moodul toetab üldpädevuste kujunemist ja õpingute läbimiseks vajalike laiemate teadmiste ning oskuste omandamist. Erialamoodulid on keskendunud erialateadmiste andmisele. Moodulid sisaldavad kohustuslikke ja valikaineid. Kohustuslikud ained on õppekavaga määratud ja need peab kindlasti läbima.

Lisaks kohustuslikele ja valikainetele on õppekavas ka vabaained, mida üliõpilane saab ise valida kõigi ülikoolis õpetatavate ainete hulgast. 

Matemaatika õppekava ja õppeainete loetelu leiad siit.

Õppevormi kirjeldus

  • Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena.
  • Bakalaurusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel koostada ja kaitsta bakalaureusetöö.

Olulised erialaained, kõrvalerialad

Matemaatika bakalaureuseõpe annab laiapõhjalise hariduse kõrgemast matemaatikast ja selle  rakendusvaldkondadest: statistikast ning majandus- ja finantsmatemaatikast. Vabaainete arvelt on võimalus täiendada oma teadmisi ka teistes valdkondades peale matemaatika.

  • Infotehnoloogia - omandate oskused luua multimeediapõhist tarkvara, luua veebilehestikke, töötada andmebaaside ja arvutigraafikaga, administreerida arvuteid.
  • Majandus - omandate teadmisi ja oskusi ettevõtlusest, finantsarvestusest, turundusest.
  • Organisatsioonikäitumine - omandate teadmisi organisatsiooni toimimisest ja inimressursside juhtimisest.

Aga mõistagi võib oma õpivabadust realiseerides keskenduda süvendatult ka ainult matemaatikaõpingutele.

Mart Abeli ühe minuti loeng: "Mis on lõpmatus?"

Matemaatika on nii palju rohkem kui lihtsalt numbrid. Kas lõpmatus on arv? Mis on lõpmatuse tähendus? Kust on lõpmatus pärit?