Esileht - Eesti demograafia keskus - Teadustegevus - Koostöö - Koostöö Eestis

Koostöö Eestis

TLÜ EDK siseriikliku koostöö põhisuunaks rahvastikualase teabe kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine. Viimastel aastatel tehtud mitmesugust koostööd paljude partneritega.

 

Koostöö SHARE uuringus

Mitmeplaaniline Eesti-sisene koostöö on välja kujundatud Euroopa vanemaealiste uuringu SHARE läbiviimiseks. TLÜ EDK on uuringu teaduslik koordinaator, uuringu raames tehakse koostööd ühelt poolt Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga ning teiselt poolt teaduspartneritega Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Pangast, Tervise Arengu Instituudist, Eesti Geenivaramust, TLÜ rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudist, TLÜ sotsiaaltöö instituudist.

 

Koostöö registripõhise rahvaloenduse metoodika väljatöötamisel

Statistikaametiga tehti aastatel 2010–2013 koostööd 2020. aasta rahva ja eluruumide loenduse registripõhise teostusvõimaluste selgitamiseks ja esmase metoodika väljatöötamiseks. Lisaks TLÜ EDK teaduritele olid sellesse töösse kaasatud TLÜ rahvusvahelise ja sotsiaaluuringute instituudi, TLÜ sotsiaaltöö instituudi, Tartu Ülikooli (TÜ) ökoloogia ja maateaduste instituudi, TÜ  majandusteaduskonna rahvamajanduse instituudi ja TÜ arvutiteaduse instituudi teadurid, õppejõud ja doktorandid. Statistikaameti, ökoloogia ja maateaduste instituudi ja TLÜ EDK kolmepoolses koostöös toimub 1989. aasta rahvaloenduse algmaterjali geokodeerimine hilisemate loendustega võrreldaval kujul.

 

Koostöö Siseministeeriumiga

2009.–2010. aastal osales keskus Siseministeeriumi poolt algatatud rahvastikuregistri arendusprojektis, mille eesmärgiks oli täiendada rahvastikuregistrit arhiivsete perekonnaseisudokumentidega. 2011.–2013. aastal digitaliseeriti koostöös Siseministeeriumiga Eesti pereregistri (1926–1949) arhiivimaterjal. Ministeeriumil on kavas liita digitaliseeritud materjal rahvastikuregistri andmebaasiga.

 

Koostöö Rahvusarhiiviga

Keskus teeb pikaajalist koostööd Rahvusarhiiviga arhiivse rahvastikuteabe teaduskäibesse toomisel, harmoniseerimisel ja analüüsil. Aastatel 2007–2008 digitaliseeriti selle koostöö raames NSV Liidu aegsete leibkondade tulu-uuringute (1958, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984) küsitluslehed, mis pakuvad unikaalset mikro-tasandi teavet rahvastiku ja selle rühmade ainelisest heaolust tollases ühiskonnas. Aastatel 2010–2012 digitaliseeriti selle koostöö raames 1989. aasta rahva- ja eluruumide loenduse materjali. Kõnealune loendus annab tervikpildi Eesti rahvastikust taasiseseisvumise künnisel ning on aluseks arendatavale loenduse ja erinevaid registriandmeid (rahvastikuregister, Sotsiaalkindlustusameti register, Eesti Hariduse Infosüsteem) lõimivale longituudsele andmebaasile. Koostöös Rahvusarhiiviga jätkub 1959. aasta loenduse algmaterjali digiteerimine eesmärgiga tuua see Eesti varaseim säilinud loenduskollektsioon tulevikus tervikuna teaduskäibesse.