Esileht - Eesti demograafia keskus - Teadustegevus - Projektid - Lõppenud projektid

Lõppenud projektid

Eesti rahvastiku nüüdisareng: põhisuundumused, tegurid ja ühiskonnamõju (SF0130018s11)

Projekti eesmärgiks oli Eesti rahvastikuarengu nüüdissuundumuste, nende aluseks olevate tegurite ning ühiskonnamõju analüüs ja mõtestamine. Lähtekohaks on teise demograafilise ülemineku teooria, mida täiendab arusaam rahvastikuarengu variantide mitmesusest, sh kontekstuaalsete mõjurite ja rajasõltuvuse tulemina. Empiirilises osas käsitletakse esiteks sündimust, mis demograafilistest alusprotsessidest on taasterežiimi kujunemisel määrav. Teiseks käsitletakse rahvastiku vananemist, mis realiseerib rahvastikumuutuste sotsiaalset ja majanduslikku mõju. Töö tugineb Demograafia Keskuse pikaajalisele andmeloomele, millele lisandub uudne registripõhine materjal, 2011. a  rahvaloendus ja võrdlusuuring SHARE-Eesti. Sihtfinantseerimise periood oli 2011 – 2016, vastutavaks täitjaks oli juhtivteadur Allan Puur.

Uued rahvastikuteabe allikad: registripõhise analüüsi pilootuuring Eestis        (ETF 8904)

Eesmärgiks oli innovatiivse registripõhise andmealuse väljaarendamine rahvastikutaaste peamiste komponentprotsesside analüüsiks Eestis ja selle aprobeerimine. Andmealuse tuumaks on 1989. a. rahvaloenduse individuaalandmestik. Andmealuse teiseks komponendiks on alates 1989. a kõikselt registreeritavate rahvastikusündmuste (sünnid, surmad, abielud, lahutused, elukohavahetused) materjal rahvastikuregistrist. Projekti raames on kavas need kaks andmeallikat isikujärgselt tervikuks integreerida, mille tulemusena kujunev longituudne andmekogum avab põhimõtteliselt uudsed võimalused sündimuse, suremuse ja rahvastikutaaste teiste peamiste komponentprotsesside analüüsiks. Projekti rahastati 2011 – 2014, vastutavaks täitjaks oli juhtivteadur Allan Puur.

Välispäritolu rahvastik: sotsiaalsed võrgustikud teise demograafilise ülemineku kontekstis (ETF 8325)

Grandi peamine eesmärk oli uurida teise demograafilise ülemineku raamistikus innovatiivse demograafilise käitumise ja sotsiaalsete võrgustike seoseid Eesti välispäritolu rahvastiku arengus. Andmestike mõttes toetub projekt sellistele riigiuuringutele nagu Eesti Pere- ja Sündimusuuringu I ja II ring, Eesti Terviseuuring 1996 ja 2006, mis on läbi viidud teiste Euroopa maadega võrreldavalt.

Projekti eesmärgiks on uurida demograafiliste protsesside ja sotsiaalsete võrgustike vahelisi seoseid teise demograafilise ülemineku etapil peamiselt kolme protsessi vaatenurgast: (1) välispäritolu majandustegeva rahvastiku erisused ning sotsiaalsete võrgustike tähendus esimese ja teise põlvkonna immigratrahavstikule; (2) immigrantrahvastiku tervise ja sotsiaalsete võrgustike vahelised seosed; (3) sotsiaalsed võrgustikud vananemisprotsessis ning immigrantrahvastiku mõju vananemise kiirenemisel. Projekti rahastati 2010 – 2013, vastutavaks täitjaks oli vanemteadur Luule Sakkeus.

Families And Societies

Families And Societies. 1. veebruaril 2013 käivitunud kogu Euroopat hõlmav teadusprojekt keskendub perevormide, -suhete ja eluteede mitmekesisuse ja neis asetleidvate muutuste võrdlevale uurimisele. Uute teadmiste hankimise kõrval on projekti eesmärgiks ka seniste poliitikate kooskõla hindamine perearengu suundumuste seisukohalt ning tõenduspõhisesse poliitikakujundusse panustamine. Projekti koordineerib Stockholmi Ülikooli demograafiaosakonna (SUDA) dotsent Livia Sz. Oláh. Projektis osaleb 25 juhtivat ülikooli ja uurimisinstituuti 15-st Euroopa riigist, kolm rahvusvahelist kodanikuühiskonna organisatsiooni, hulk rahvuslikke ning rahvusvahelisi sidusrühmi. Eestist osales projektis teaduspartnerina TLÜ Eesti Demograafia Keskus.  Projekti rahastati EL-i poolt nelja aasta vältel 6,5 miljoni euroga.

Projekti rahastati Euroopa Liidu 7. raamprogrammist.