Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Kasvatusteaduste magistriõppekava on väga mitmekesine - õppekava koostamisel on lähtutud nii kaasaegsetest õppimise, õpetamise ning professionaalsuse teooriatest kui ka tööturu vajadusest. Suurt tähelepanu pööratakse ka meeskonnatööle ning õppija enda arengu reflekteerimisele. 

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö magistriõppes toimub reedeti ja laupäeviti.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • üleülikoolilised ained 6 EAP;
  • individuaalsus, ühiskond, refleksioon 27 EAP;
  • valdkondlik võõrkeel 6 EAP;
  • kasvatus ja haridus kultuuris 24 EAP;
  • praktika 6 EAP;
  • teadustöö alused 21 EAP;
  • vabaained 6 EAP;
  • magistritöö 24 EAP. 

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Moodul individuaalsus, ühiskond, reflektsioon toetab valmiduse kujunemist eri mõttesuundadesse kuuluva teoreetilise kasvatusteadusliku ja -filosoofilise teadmise sünteesimiseks ning selle rakendamisvõimaluste mõistmiseks. Lisaks aitab moodul teadvustada elustiilide ja õpistiilide omavahelist tihedat seotust, vältimaks õppimise käsitamist kitsalt kooliliku tegevusena. Moodulisse kuuluvad näiteks sellised ained nagu "Filosoofilis-antropoloogilised käsitused inimesest", "Haridus, kasvatus ja sugupool" ja "Elustiil, õpistiil ja individuaalsus kultuuris". 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist - tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Kasvatus ja haridus kultuuris moodul pakub võimalusi kasvatuse ja hariduse kui kultuurifenomenide ja -konstruktide põhjalikuks tundmaõppimiseks ning mõistmiseks filosoofilisest, psühholoogilisest ja pedagoogilisest perspektiivist. Lisaks tutvustab moodul ka hariduspoliitika ja haridusasutuse juhtimise põhitõdesid. Sellesse moodulisse kuuluvad näiteks õppeained "Interkultuuriline haridus ja loovus", "Kultuuriti võrdlev psühholoogia" jne. 

Praktika on iga õppekava lahutamatu osa, andes võimaluse õpitut kinnistada ning oma oskusi ja teadmisi igakülgselt arendada ja proovile panna. 

Teadustöö alused aitavad mõista uurimistöö põhimõtteid - kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma töö edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka magistrandi kui iseseisva ja eetilise uurija arengule.

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate eelmisel aastal kaitstud magistritöödega: