Esileht - Haridusteaduste instituut - Teadus - Teadusteema "Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst" - Sündmused

Sündmused

Kutseõpetajate küsitlusuuring oktoober-november 2015

Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituut viib läbi suuremahulise Eesti kutseõpetajate tööd käsitleva küsitlusuuringu, mis pakub andmeid kutseõpetajate õpetamispraktikate, õpetamist puudutavate hoiakute ja õpetajate professionaalse arengu kohta, muuhulgas uuritakse kutseõpetajate töökeskkonda ja õpetajate arvamusi kutsehariduses toimunud muutuste kohta.

Mitmete teemade lõikes on kogutavad andmed võrreldavad  OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu (TALIS) üldharidusõpetajate tulemustega, kuid pakuvad ka rahvusvahelist võrdlust teiste riikide kutseõpetajatega.

Veebipõhine küsitlus viiakse läbi oktoober-november 2015. Küsitlus on ananüümne, s.t. vastuseid ei seostata koolide ega vastaja isikuga.

Uuringu tulemusi esitletakse kevadel 2016 selleks korraldataval seminaril.

Lasteaia-, üldhariduskoolide- ja kutseõppeasutuste õpetajate küsitlus oktoober-detsember 2015

Vahemikus oktoober-detsember viivad TLÜ haridusteaduste instituudi teadlased läbi küsitluse Eesti lasteaedade, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajate hulgas. Uuringu keskmes on õpetajate professionaalsus, igapäevatööd ja õpetamispraktikaid puudutavad hoiakud, samuti kohanemine taasisesisvumisperioodil toimunud haridusmuutustega. Küsitlusuuring on osa institutsionaalse uurimisteema uurimistegevustest, mis jätkub narratiivuuringuga 2016. aastal.