Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Alushariduse pedagoogi magistriastme õppekava on väga mitmekesine - õppekava koostamisel on lähtutud nii kaasaegsetest õppimise, õpetamise, pedagoogilise eestvedamise ja pedagoogi professionaalsuse teooriatest kui ka tööturu vajadusest. Suurt tähelepanu pöörame ka meeskonnatööle, grupis õppimisele ning õppija enda arengu reflekteerimisele. Õppekava õpiväljundite koostamisel on arvestatud kutsestandardiga Õpetaja tase 7.

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö magistriastmes toimub tsükliõppena reedeti ja laupäevitiTavaliselt on reedeti kuni kella 17.00-ni erialaainete loengud ja alates kella 17.00-st üldainete loengud. Laupäeviti 8.15-11.45  toimuvad võõrkeeletunnid ning alates 12.15-st erialaainete loengud. Lisaks auditoorsele tööle paneme suurt rõhku iseseisvale tööle ja teeme õppekäike erinevatesse haridusasutustesse. 

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • üleülikoolilised ained 6 EAP; 
  • alushariduse korraldus 30 EAP; 
  • alushariduse pedagoogi professionaalsus 18 EAP;
  • teadustöö alused 18 EAP; 
  • praktikad 12 EAP; 
  • valdkondlik võõrkeel 6 EAP; 
  • vabaained 6 EAP; 
  • magistritöö 24 EAP.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Alushariduse korralduse moodul on erialaainete moodul, mis loob võimalused süvendatud teadmiste omandamiseks lasteasutuse juhtimise ja nõustamise ning digipädevuste valdkonnas. 

Alushariduse pedagoogi professionaalsuse mooduli ained annavad ülevaate alushariduse rahvusvahelistest suundumustest ning teadusuuringutest, aitavad orienteeruda meediakasvatuses ja IKT põhistes mängudes ning hinnata enda ja kolleegide professionaalset arengut lasteasutuses. 

Teadustöö alused aitavad mõista uurimistöö põhimõtteid - kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma töö edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka magistrandi kui iseseisva ja eetilise uurija arengule.

Praktika on iga õppekava lahutamatu osa. Alushariduse pedagoogid läbivad õpingute jooksul mitu praktikat, mis aitavad õpitut kinnistada ning oma oskusi ja teadmisi igakülgselt arendada ja proovile panna. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist - tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate eelmisel aastal kaitstud magistritöödega:

Praktika

Magistriõppe praktika toimub koolieelsetes lasteasutustes nii Tallinnas kui ka Harjumaal. Praktika toimub teisel õppeaastal. Õppeaineid ja praktikat võib läbida ka välismaal, selleks pakutakse magistriõppe üliõpilastele mitmekülgseid mobiilsuse programme. Alushariduse õppekava üliõpilastel oli 2016. aastal esimest korda võimalik sooritada pedagoogilist praktikat Stockholmi Eesti lasteaias - loe lähemalt Haridusblogist