Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Alushariduse pedagoogi bakalaureuseõppe õppekava on mitmekesine ning võimaldab erinevaid valikuid. Õppekava koostamisel on lähtutud nii kaasaegsetest õppimise ja õpetamise teooriatest kui ka tööturu vajadusest. Õppekava õpiväljundite koostamisel on arvestatud kutsestandardiga Õpetaja, tase 6.

Õppevormi kirjeldus

Alushariduse pedagoogiks saab õppida nii päeva- kui ka tsükliõppes. Päevaõpe toimub igapäevaselt auditoorse õppetööna ülikoolis ja õppekäikudena lasteaedades. Päevaõppe praktika toimub Tallinna ja Harjumaa lasteaedades. Tsükliõppes toimub õppetöö õppesessioonidena 5 korda semestris ühe nädala vältel. Tsükliõppe praktikat saab sooritada üliõpilase elukohas.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained 18 EAP; 
 • lapse areng, õppimine ja õpetamine 36 EAP;
 • erialane didaktika 30 EAP; 
 • teadustöö alused 12 EAP;
 • praktikad 18 EAP;
 • eriala valikmoodul 24 EAP; 
 • valdkondlik võõrkeel 6 EAP; 
 • valikained 6 EAP; 
 • vabaained 18 EAP; 
 • bakalaureusetöö 12 EAP. 

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on näiteks ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Lapse arengu, õppimise ja õpetamise moodulis omandatakse teoreetilised teadmised ja praktilised oskused kasvatusteaduse, eelkoolipedagoogika, lapse arengu, arengukeskkonna ja sotsiaalsete suhete valdkonnas. Üliõpilane omandab teadmisi ainetes "Lapse arengu- ja mängukeskkond", "Lapse tervise edendamine, heaolu ja lastekaitse" jne. 

Erialase didaktika moodul annab teadmised ainevaldkondade sisust ja õpetamise meetoditest. Lisaks õpitakse planeerima ja läbi viima erinevaid õppekasvatustegevusi, lähtudes iga lapse eripärast. Sellesse moodulisse kuuluvad näiteks ained "Loodusõpetus ja loodusõpetuse didaktika", "Kunstikasvatus alushariduses" jpm. 

Teadustöö alused aitavad mõista uurimistöö põhimõtteid - kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma töö edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule. 

Praktika on iga õppekava lahutamatu osa. Alushariduse pedagoogid läbivad õpingute jooksul mitu praktikat, mis aitavad õpitut kinnistada ning oma oskusi ja teadmisi igakülgselt arendada ja proovile panna. 

2017. aastal sisse astuvatel üliõpilastel on võimalik valida kahe valikmooduli vahel:

 • eri- ja sobitusrühma õpetaja 
 • haridustehnoloogia õppeprotsessis.

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist - tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Valikainete seast saab igaüks valida välja kõige huvipakkuvamad ained - näiteks "Õuesõpe alushariduses", "Mäng kultuuri kontekstis", "Lasteaiaõpetaja eneseanalüüs" või üleülikooliline aine “Pedagoogiline tegevus lapsehoius”, mis võimaldab üliõpilastel tundma õppida lastehoiu tööd ja praktilise tööna hoida lapsi Tallinna Ülikooli Lastetoas.

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Bakalaureuseõpingutele tõmbab joone alla bakalaureusetöö, mis näitab parimast küljest üliõpilase seni omandatud teadmisi ja oskusi. 

Praktika

Praktika toimub igal õppeaastal. See sisaldab nii vaatlusi kui ka praktilist tegevust laste arengu ja tegevuste hindamisel, aga ka õppe- ja kasvatustegevuste korraldamisel koolieelsetes lasteasutustes. Oluline on praktikate käigus üliõpilase enda arengu reflekteerimine ja analüüsimine. Õppeaineid ja praktikat võib läbida ka välismaal, selleks pakutakse bakalaureuseõppe üliõpilastele mobiilsuse programme. Alushariduse õppekava üliõpilastel oli 2016. aastal esimest korda võimalik sooritada pedagoogilist praktikat Stockholmi Eesti lasteaias - loe lähemalt Haridusblogist