Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Alushariduse õppejõud on oma ala tipudÕppejõudude kvaliteetsest õpetamistegevusest annavad tagasisidet alushariduse bakalaureuse õppekava e-kursustele antud kvaliteedimärgid: Tiia Õun - "Lasteasutuse seadusandlus ja kvaliteet", Kristina Nugin – “Laps ja tema arengukeskkond”, Maire Tuul - "Matemaatika ja matemaatikadidaktika".

Alushariduse õppejõud on pälvinud ka üleülikoolilist tunnustust. Tiia Õun on valitud kasvatusteaduste valdkonna hinnatuimaks õppejõuks 2011/2012 õppeaastal, Kerstin Kööp pälvis sama tiitli 2014/2015 õppeaastal. Mitmed õppejõud on pälvinud üleülikoolilist tunnustust ka juhendatud üliõpilastööde eest, näiteks Marika Veisson, Silvi Suur, Tiia Õun ja Maire Tuul.

Aino Ugaste

Aino Ugaste

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis alushariduse eriala ja kaitsnud oma doktorikraadi Soomes. Minu teadustöö on keskendunud laste arengule; õppimisele ja õpetamisele; õpetaja professionaalsele arengule; lastevanemate kasvatusväärtustele ja mitmekultuurilisele kasvatusele. Lisaks olen koos kolleegidega uurinud õpetajate hinnanguid riiklikele õppekavadele, õpetajaks õppivate üliõpilaste professionaalset identiteeti ja õpetajate pedagoogilisi uskumusi. Koos välismaa kolleegidega oleme korraldanud mitmeid rahvusvahelisi võrdlevaid uurimusi, mille eesmärk oli välja selgitada õpetajate käsitused professionaalsest arengust ja lapsekesksest õpetamisest. Uurimistulemusi oleme tutvustanud Euroopa alushariduse konverentsidel ja rahvusvahelistel foorumitel.

Õpetan bakalaureuseõppes erialaaineid, mille sisuks on eelkoolipedagoogika ja mäng, laste mäng ja areng, lapse arengu- ja mängukeskkond, mäng kultuuri kontekstis, mitmekultuuriline alusharidus; ühtlasi juhenda ka uurimisseminare. 

Aino Ugaste Eesti Teadusinfosüsteemis


Elyna Nevski

Elina Nevski

Olen haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia õppejõud ning ülikooliga seotud aastast 2006, mil asusin siia informaatikat õppima. Magistrikraadi omandasin informaatika instituudis multimeedia ja õpisüsteemide erialal. 2013. aastal jätkasin õpinguid doktorantuuris, kus uurimisteemaks väikelaste (0-3 eluaastat) nutiseadmete kasutus ja vanemlikud juhendamisstrateegiad. Praegu õpetan haridustehnoloogiaga seotud aineid, kus fookus on digivahendite rakendamisel õppeprotsessis. Digivahendite kasutamise kõrval on rõhk just õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste arendamisel. Igapäevaselt olen ka seotud Varbola lasteaed-algkooliga, kus õpetan kooliõpilasi ja viin läbi tegevusi koolieelikutega. Eelkõige nõustan õpetajaid haridustehnoloogilise poole pealt - kuidas õppetöös lastega IKT vahendeid kasutada, hinnata digivahendite kasulikkust, leida tasakaal digivahendite ja traditsioonilise õpetamise vahel? Ühtlasi juhendan õpetajaid, kuidas toetada ja nõustada lapsevanemaid laste digimängus.

Ained, mida annan nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes on: "Haridustehnoloogia õppeprotsessis", "Informaatika didaktika", "Haridustehnoloogia ja digipädevused", "IKT-põhised õppemängud", "Veebipõhised õpikeskkonnad ja võrgustikud" ning "IKT juhtimine lasteasutuses". Juhendan eelkõige meediakasvatuse ja haridustehnoloogiaga seotud teemasid, mille kohta uuri lisa siit.

Elyna Nevski Eesti Teadusinfosüsteemis


Kerstin Kööp 

Kerstin Kööp

Alustasin oma õpinguid eel- ja esiõpetuse erialal Tallinna Ülikoolis aastal 2000. Olen lõpetanud kasvatusteaduste magistrantuuri ning hetkel olen kasvatusteaduste doktorikooli doktorant. Minu uurimisteemaks on koolivalmidus ja lapse üleminek lasteaiast kooli. Olen töötanud 13 aastat lasteaias rühmaõpetajana ning 8 aastat Tallinna Ülikoolis lektorina.

Minu peamised kursused on “Emakeele didaktika” ja “Social Relationships, Cooperation and Reflection in Early Childhood”, juhendan uurimisseminare, lõputöö kirjutajaid ja üliõpilasi, kes sooritavad praktikaid.

Kerstin Kööp Eesti Teadusinfosüsteemis


Maire Tuul

Maire Tuul

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris koolieelse kasvatuse eriala ning Tallinna Ülikoolis alus- ja esiõpetuse õpetaja ning alushariduse pedagoog-nõustaja eriala. Töökogemust lasteaias on mul kokku viisteist aastat. Selle aja jooksul olen jõudnud ennast proovile panna nii õpetaja abi, õpetaja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tegevjuhi kui ka tegevjuhi abina. Praegu olen TLÜ haridusteaduste instituudis lektor ja ühtlasi ka doktorant - loodan peagi kaitsta oma doktoritöö teemal “Lasteaiaõpetajate arusaamad õppekavadest ja laste õppimisest ning hinnang õpetaja pedagoogilisele tegevusele lapsekeskse kasvatuse kontekstis”. Minu põhilised uurimisteemad seostuvadki eelkõige õpetajate õpikäsitusega, aga ka õppekavade ja õpetajate professionaalse arenguga.

Lektorina olen seotud kursustega “Matemaatika ja matemaatikadidaktika” ja “Erinevad pedagoogilised lähenemisviisid”, lisaks nendele viin läbi uurimisseminare ning juhendan pedagoogilise praktika läbijaid ja uurimistöö kirjutajaid.

Maire Tuul Eesti Teadusinfosüsteemis


Marika Veisson

Marika Veisson

Olen lõpetanud Tallinna 44. Keskkooli. Seejärel lõpetasin Tartu Riiklikus Ülikoolis 1973. aastal eripedagoogika ja kõrghariduse baasil 1981. aastal psühholoogia. Magistritöö psühholoogias kaitsesin Tallinna Ülikoolis 1994. aastal ja doktoritöö Rootsis Göteborgi Ülikoolis 2000. aastal. Olen töötanud logopeedina, koolipsühholoogina, haridusministeeriumis metoodikakabineti juhatajana ja 29 aastat Tallinna Ülikoolis õppejõuna. Professoriks olen valitud kolmel korral ja 2016. aastal atesteeritud. Olen juhendanud 5 doktoritööd, üle 40 magistritöö ja üle 100 diplomi- ja bakalaureusetöö. Olen juhtinud ETF granti ja sihtfinantseerimisprojekti, koordineerinud IEA ja seeproR projekte, milles Eesti osales ning osalenud veel mitmes muus rahvusvahelises projektis. Käesoleval hetkel olen põhitäitja IUT projektis, mis keskendub õpetaja professionaalsuse uurimisele. 2001.-2011. aastani olin alushariduse BA ja MA õppekava juht, alates 2006. aastast kasvatusteaduste doktorinõukogu esimees. Olen kirjutanud kokku ligi 200 publikatsiooni, 50 neist on ilmunud rahvusvahelistes kogumikes ja ajakirjades. Olen toimetanud või koostanud 15 kogumikku. Olen abielus, meil on poeg ja tütar ning 4 lapselast. Vabal ajal reisin, käin sageli teatris ja kontsertidel, loen ilukirjandust ja teaduslikku kirjandust. Minu erihuviks on mõisakultuur.

Minu loengukursused on peamiselt lapse ja nooruki arengust ning erivajadustega lastest.

Marika Veisson Eesti Teadusinfosüsteemis


Silvi Suur

Silvi Suur

Töötan Tallinna Ülikoolis lektorina alates 2005. aastast. Olen lõpetanud eelkooli- ja esiõpetuse eriala ning lapsepsühholoogia lisaeriala, magistri- ja doktorikraadi omandasin kasvatusteaduste erialal. Minu peamised uurimisteemad on seotud koostöö ja töökorraldusega koolieelses lasteasutuses. Oman töökogemust õpetaja ja koolieelse lasteasutuse direktorina.

Ülikoolis õpetan bakalaureuse- ja magistriõppes, peamised kursused on “Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine lasteasutuses”, “Pedagoogiline eestvedamine lasteasutuses”, “Pedagoogiline tegevus lapsehoius” ja praktika juhendamine. Juhendan üliõpilasi ka bakalaureuse- ja magistritööde kirjutamisel.

Silvi Suur Eesti Teadusinfosüsteemis


Tiia Õun

Tiia Õun

Alustasin Tallinna Ülikoolis koolieelse kasvatuse ja psühholoogia õpinguid 1990. aastal. Olen seda eriala õppinud kuni doktoriõppeni, mille lõpetasin 2011. aastal. Olen muuhulgas töötanud lasteaias õpetajana ja õppealajuhatajana, lisaks ka koolis tervise- ja perekonnaõpetuse õpetajana ning täiskasvanute koolitajana. Minu peamised uurimisteemad on seotud koolieelse lasteasutuse kvaliteedi temaatikaga - milline on hea lasteaed, kuidas rakendada õppekava, milline peaks olema õpetaja õpikäsitus ja tegevus, mis toetaks parimal viisil iga lapse arengut?

Õpetan tudengeid nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes. Minu peamised kursused on “Eelkoolipedagoogika ja mäng” ja “Lasteasutuse töökorraldus”, lisaks uurimisseminarid ja praktika juhendamine kõikidel tasemetel. Olen koostanud mitmeid metoodilisi õppematerjale lasteaia õpetajatele ning koostöös üliõpilastega avaldanud artikleid Õpetajate Lehes ja rahvusvahelistes ajakirjades.

Tiia Õun Eesti Teadusinfosüsteemis