Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Andragoogika magistriõppekava loob võimalused elukestva- ja eluhõlmava õppe ning haridus-, sh täiskasvanuhariduse valdkonna kriitiliseks analüüsimiseks. Üheskoos loome võimalused kompetentsuse süvenemiseks arenguprotsesside kavandamises, strateegiliseks juhtimiseks ja hindamiseks erinevate sektorite organisatsioonides ja haridusvaldkonnas.  

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö magistriõppes toimub tsükliõppe vormis kombineeritud õppevormina reedeti ja laupäeviti vastavalt õppekava tunniplaanile. Õpe magistriõppekaval toimub aktiivsete ja suhtlemiskesksete õppevormidena, kus on olulised neli alaprotsessi: õpiprotsess, grupidünaamika protsess, suhtlemisvõimaluste avardamine, enesetunnetus ja eneseanalüüs ning andragoogi arenguperspektiivid.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • üleülikoolilised ained 6 EAP; 
  • andragoogi professionaalne teadvus ja professionaalne identiteet 18 EAP; 
  • arendus-, koolitus- ja nõustamisprotsessid elukestva õppe kontekstis 36 EAP;
  • haridusuuringud 24 EAP; 
  • valdkondlik võõrkeel 6 EAP; 
  • vabaained 6 EAP; 
  • magistritöö 24 EAP.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Moodulis andragoogi professionaalne teadvus ja professionaalne identiteet antakse ülevaade täiskasvanuhariduse kujunemisest ja mõtteloost ning selle rakendusvaldkondadest. Sellesse moodulisse kuuluvad näiteks ained "Haridusgerontoloogia ja geragoogika" ja "Andragoogi professionaalne areng ja identiteet".

Arendus-, koolitus- ja nõustamisprotsessid elukestva õppe kontekstis on moodul, mis loob eeldused õppe- ja õppimisvõimaluste mõistmiseks, analüüsimiseks ja arendamiseks (avaliku-, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides), seda nii indiviidi, meeskonna kui ka organisatsiooni arengu ja elukestva õppe kontekstis.

Haridusuuringud toetavad ja pakuvad võimalusi iseseisva aktuaalse uurimisprobleemi lahendamisele suunatud uurimuse kavandamiseks, läbiviimiseks ning magistritöö koostamiseks ning kaitsmiseks. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist - tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate eelmistel aastatel kaitstud magistritöödega: