Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Andragoogika bakalaureuseastme õppekava loob võimalused elukestva- ja eluhõlmava õppe ning haridus-, sh täiskasvanuhariduse valdkonna kriitiliseks analüüsimiseks. Üheskoos loome võimalused kompetentsuse süvenemiseks arenguprotsesside kavandamises ning strateegilises juhtimises ja hindamises.

Õppevormi kirjeldus

Õpe andragoogika bakalaureuseõppekaval toimub tsükliõppe vormis. Tsükliõpe toimub kombineeritud õppena - lähiõppesessioonid 7 korda semestris, neist 5 korral toimub õpe ühe nädala vältel ning 2 korral nädalalõppudel erialaainetes. 

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • üleülikoolilised ained 18 EAP; 
  • täiskasvanukoolitus ja andragoog 24 EAP;
  • elukestev õpe, täiskasvanuhariduse teooria ja praktika 45 EAP;
  • õppimine täiskasvanueas eri õpikeskkondades 24 EAP;
  • eriala valikained 21 EAP;
  • valdkondlik võõrkeel 6 EAP; 
  • uurimistöö 18 EAP; 
  • vabaained 18 EAP;
  • bakalaureuseeksam 6 EAP.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on näiteks ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Täiskasvanukoolituse ja andragoogi moodul loob tingimused ja võimalused andragoogi rollide, tegevusvaldkondade, ametikonteksti ja kompetentsuse mõistmiseks ja rakendamiseks. Sellesse moodulisse kuuluvad näiteks ained "Täiskasvanukoolitaja sotsiaalne identiteet", "Koolitustegevuse kavandamine, rakendamine ja hindamine" jne. 

Moodulis elukestev õpe, täiskasvanuhariduse teooria ja praktika pannakse alus andragoogika ja täiskasvanuhariduse seoste, suundade, seisukohtade, probleemide käsitlemiseks ja analüüsimiseks kodanikuühiskonna kontekstis. Moodul võimaldab läbida näiteks aineid "Kasvatusteaduste alused", "Andragoogika: haridus, koolitus ja elukestev õppimine". Lisaks kuulub sellesse moodulisse ka praktika.  

Õppimine täiskasvanueas eri õpikeskkondades pakub võimalusi täiskasvanud õppija arengu ja õppimise iseärasuste mõistmiseks ning täiskasvanute õppimise, õpetamise ja koolitusega seotud vajalike valmisolekute kujunemiseks. Moodulisse kuuluvad näiteks ained nagu "Õppimine nooruki- ja täiskasvanueas", "Sotsiaalne tarkvara õppimise toetajana" jpm.

Valikainete seast saab igaüks valida välja kõige huvipakkuvamad ained - näiteks "Loovdraama ja sotsiomeetria võimalused töös gruppidega", "Haridustehnoloogia õppeprotsessis", "Kriitiline mõtlemine" jne. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist - tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Uurimistöö moodul aitab mõista uurimistöö põhimõtteid - kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma töö edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Bakalaureuseõpingutele tõmbab joone alla bakalaureuseeksam, mis näitab parimast küljest üliõpilase seni omandatud teadmisi ja oskusi.