Esileht - Haridusteaduste instituut - Doktoriõpe - Vastuvõtt

Vastuvõtt

2018/2019 õppeaastal toimub vastuvõtueksam kasvatusteaduste doktoriõppesse 10. juulil algusega kell 9.00. Nimekirjad vastuvõetute kohta avalikustatakse hiljemalt 13.07.2017.

Selleaastane vastuvõtt on jaotatud kaheks: projektipõhine kandideerimine, kus haridusteaduste instituut otsib kandidaate projektidele, mis pakuvad täies mahus rahastatud doktoriõppe kohti; ja avatud kandideerimine instituudi prioriteetsetele teemadele.

Projektipõhine kandideerimine

Doktoriõpingud on kõige edukamad, kui üliõpilastel on tugev akadeemiline tugivõrgustik doktoritöö tegemise ajal. Sellist võrgustikku saab pakkuda näiteks teadusprojekt. Teadusprojektide konkursi raames valis instituut välja järgmised eelisjärjekorras toetust saavad projektid:

1. Studying co-creation of educational innovations through living labs (Katrin Poom-Valickis, katrinpv....at....tlu.ee; Luis Pablo Prieto Santos, lprisan....at....tlu.ee)

2. Multimodal Online Measures of Learning in Subject Didactics (Luis Pablo Prieto Santos, lprisan....at....tlu.ee; Tobias Ley, tley....at....tlu.ee)

3. Critical Thinking in Discovery Learning (for STEM education): A Cognitive-Computational Approach (Paul Seitlinger, pseiti....at....tlu.ee)

Kandidaate oodatakse kandideerima, võttes otse ühendust projekti juhendajatega. Täisrahastus tähendab, et projekti raames eeldatakse nooremteduri ametikoha loomist lisaks doktoranditoetuse maksmisele, et doktorandil oleks võimalik enamus oma ajast doktoritööga tegeleda. Lisaks rahastusele pakuvad projektid tugevat teadlaste ja kaasõliõpilaste tugivõrgustikku, aga ka rahvusvahelisi kontakte.

Avatud kandideerimine

Lisaks projektipõhisele kandideerimisele täidetakse mõned doktoriõppe kohad läbi avatud kandideerimise instituudi prioriteetsetele teemadele. Nendele kohtadele ootame kandidaatide doktoritöö kavandeid koos juhendajapoolse nõusolekuga järgmiste insitituudi prioriteetsete teemade kohta:

Institutsionaalne uuendus hariduses

 • Uut tüüpi partnerlused koolidega, metodoloogiad koosloomeks, avatud õpe, eluslaborid (Living Labs)

 • Interdistsiplinaarse ja avatud õppekorralduse rakendamine (nt ELU, disainmõtlemine)

 • Erinevad õpikeskkonnad (töölõppimine, kutseharidus, kogemusõpe ning õpe väljaspool klassiruumi)

Uute õppimis- ja õpetamisviiside tõhusus

 • Probleemõpe STEM (loodusteadused, tehnoloogia, inseneriteadused ja matemaatika) valdkonna hariduses

 • Digitaaltehnoloogiad õppes, nutikas kool

 • Teaduspõhine õpetamine ja õppimine, õpetajad kui teadurid, õpetajauuring

 • Veebipõhised meetmed õppeks ja õpianalüütikaks

 • Ainedidaktika

 • Valdkonnaüleste pädevuste arendamine (nt ettevõtlus, loominguline probleemilahendus, digitaalne pädevus)

Kaasav haridus

 • Kognitiivne alus isereguleeritud õppeks avatud õppekorraldusega keskkondades

 • Eripedagoogika, õpiraskused, kohandatud õpe

 • Sisserändajate kaasamine

Juhendaja leidmine
Palun järgi järgnevaid samme, et leida oma teemale juhendaja:
 1. Vaata üle prioriteetsed uurimisteemad ja loo oma esialgne kavand doktoritööst.
 2. Vaata üle võimalikud juhendajad, kes tegelevad antud prioriteetse uurimisteemaga ja tutvu nende teadusprofiiliga (klikkides nimele).
 3. Kirjuta e-mail: anu.tammeleht....at....tlu.ee , millele lisad oma CV ja 1-leheküljelise tutvustuse oma uurimisteemast ning potensiaalse juhendaja nime.
 4. Juhul kui võimalik juhendaja on sinu teemast huvitatud, võtab ta sinuga otse ühendust. Muul juhul proovime leida mõne teise juhendaja antud teemale.
Kandideerimise protseduur ja doktoriõppe eelkool

2018/2019 õppeaasta vastuvõtueksam toimub 10. juulil algusega kell 9.00 ruumis M-649 intervjuu vormis, eelnevalt kirjalikult esitatud doktoritöö kava põhjal kas inglise või eesti ja inglise keeles.

Seega peavad kõik kandidaadid esitama enne vastuvõtueksamit ettenähtud tähtajaks (SAIS-i) doktoritöö kava, mis on heaks kiidetud doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt. Kandidaadid, kes soovivad kandideerida eelpool nimetatud uurimissuundade temaatikaga seotud teemadele, peavad oma doktoritöö kava siduma vastava temaatikaga ning demonstreerima vastuvõtueksamil varasemat uurimiskogemust ja/või lugemust antud temaatikaga seotud valdkondades.

Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus.

Teemasid tutvustakse 2018. aastal toimuvas doktoriõppe eelkoolis (I sessioon 19.02.2018), mille kohta leiab täiendavat infot siit

Lisainfo: 

Anu Tammeleht 
Doktoriõppe koordinaator
anu.tammeleht....at....tlu.ee
+372 619 9767