Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Eripedagoog-nõustaja õppekava annab lisaks spetsiifilistele erialastele teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud hariduslike erivajadustega inimestega töötamiseks, ka teoreetilised teadmised bioloogiast, psüühikast ja psühholoogiast ning laiahaardelise ülevaate keskkonna ja kultuuriruumi rollist õppimises. Õppekava on ehitatud üles lähtudes terviklikkuse printsiibist, kus kõik samal perioodil õpitavad ained toetavad üksteist sisuliselt ning aitavad üles ehitada süsteemseid teadmisi inimese arengust ning õppimisest. 

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö magistriõppes toimub tsükliõppe vormis valdavalt reedeti ja laupäeviti vastavalt õppekava tunniplaanile. 

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • üleülikoolilised ained 6 EAP; 
  • eripedagoogika 33 EAP;
  • nõustamine 21 EAP;
  • teadustöö alused 18 EAP;
  • valdkondlik võõrkeel 6 EAP;
  • vabaained 12 EAP;
  • magistritöö 24 EAP. 

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Eripedagoogika moodul kujundab tudengis toetavat ja eetilist suhtumist erivajadustega inimestesse ning loob võimalused omandatud teoreetiliste teadmiste rakendamiseks praktikas. Sellesse moodulisse kuuluvad näiteks ained "Erivajadustega laste kõne ja kommunikatsiooni arendamine", "Loomateraapia", "Hariduslikud erivajadused" jpm. 

Nõustamise moodul loob võimalused süvendatud nõustamisoskuste ja -teadmiste teoreetiliseks ja praktiliseks  omandamiseks, nõustamisprotsessi läbiviimiseks ning koostööpartnerite kaasamiseks erivajadustega inimeste huvidest lähtuvalt. Moodulisse kuuluvad sellised ained nagu "Eripedagoogiline nõustamine", "Positiivse käitumise kujundamine", "Võrgustikutöö eripedagoogikas" jne. 

Teadustöö alused aitavad mõista teadustöö põhimõtteid, teadusparadigmasid ja uurimistöö protsessi loogikat. Selle mooduli ained, näiteks magistritöö seminarid ja "Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid", loovad tugeva põhja iseseisva uurimistöö (näiteks magistritöö) edukaks koostamiseks ja kaitsmiseks. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist - tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate eelmisel aastal kaitstud magistritöödega: