Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Anneli Veispak

Anneli Veispak

Olen õppinud eripedagoogikat Tallinna Ülikoolis (BA, 2003), kognitiivset neuroteadust Amsterdami Ülikoolis Hollandis (Universiteit van Amsterdam; MSc, 2006) ning kaitsnud oma doktorikraadi Leuveni Ülikoolis Belgias (KU Leuven; PhD, 2012). Pärast doktorikraadi kaitsmist olen olnud Leuveni Ülikooli eripedagoogika teaduskeskuses (Parenting and Special Education Research Unit) järeldoktorant. Alates 2016. aasta sügisest töötan TLÜ-s külalislektorina ning olen Eesti Noorte Teaduste Akadeemia üks asutajaliikmetest.

Minu peamiseks teadushuviks on lugemine üleüldiselt, spetsiifilisemalt punktkirja (Braille kiri) lugemine. Olen uurinud erinevate kognitiivsete osaoskuste seoseid punktkirja lugemise omandamise ning lugemisraskustega - näiteks, kuidas seostub heli sagedusemuutuste taju kõnetajuga, seeläbi häälikutajuga ning kuidas nende protsesside omavahelised interaktsioonid mõjutavad lugemiskiirust ning täpsust. Uuringute käigus koostasin esimese eestikeelse kõnetaju testi (Estonian words-in-noise), mis mõõdab inimese funktsionaalset kuulmist. Test on kasutusele võetud mitmes Eesti kõrvakliinikus. Mu viimane teadusprojekt keskendub punktkirja lugejate sõrmede jälgimisele (finger-tracking) kõrge ruumilise ja temporaalse resolutsiooniga (100 Hz) aparaadiga, mille andmete täpsus lubab testida oletusi selle kohta, kuidas punktkirja lugejate aju lingvistilist informatsiooni protsessib ning tähemärkidest sõna tähenduseni jõuab.

Hindan üliõpilasi, kellel on uudishimu ja järjepidevust oma küsimustele vastuste otsimises, ise seeläbi pidevalt õppides ning enda seisukohti proovile pannes. Hindan inimesi, kes näevad ja mõistavad iseenda vastutust oma hariduse kvaliteedis ning selles, millisteks spetsialistideks nad kujunevad. Olen valinud eripedagoogika, sest tahan elada maailmas, kus kõigil on võrdne võimalus arendada oma potentsiaal maksimumini ning olla parim versioon iseendast.

Annan loenguid nii bakalaureuseastmes ("Pedagogical developmental- and cultural psychology") kui ka magistris ("Typical and atypical cognitive development"). 

Anneli Veispak Researchgate´is


Ene Varik-Maasik

Ene Varik-Maasik

Alates 1989. aastast olen töötanud logopeedina. Tallinna Ülikooli tõi tee mind 2006. aastal ning töötan siin eripedagoogika lektorina. Lisaks ülikoolile olen töötanud ka koolis, lasteaias, rehabilitatsiooni- ja nõustamiskeskuses. 2015. aastal kaitsesin TLÜ-s ka oma doktoritöö „Erineva sotsiaalse tagapõhjaga Eesti noorte kirjaoskus“, mille raames töötasin välja täiskasvanute kirjaoskuse hindamiseks sobiva testi.  

Ene Varik-Maasik Eesti Teadusinfosüsteemis


Kadi Lukanenok

Kadi Lukanenok

Olen töötanud juba 32 aastat logopeedina - seda nii lasteaias, koolis, haiglas, rehabilitatsioonikeskuses kui ka erapraksises. Tallinna Ülikooliga olen seotud aastast 2009. Minu huvide hulka kuuluvad kõne, õpi- ja lugemisoskuse areng; kõnepuuded, õpiraskused, lugemisraskus; keskkonna ja õppe kohandamine ning erivajadustega õpilaste õpetamine. 

Õpetan bakalaureusetaseme õppekaval erivajaduste väljaselgitamise ja õpetamisega seotud aineid. Magistritasemel õpetan sissejuhatavat kursust eripedagoogikat varem mitte õppinud üliõpilastele.

Kadi Lukanenok Eesti Teadusinfosüsteemis


Lii Lilleoja

Lii Lilleoja

Juba keskkooli lõpetades teadsin, et tahan saada õpetajaks, kuid erivajadustega laste õpetamine tundus eriti huvitava väljakutsena. Olen õpetanud erivajadustega lapsi nii lasteaias kui ka koolis; töötanud nii logopeedi kui ka eripedagoogina. Õppejõuna alustasin 25 aastat tagasi Tallinna Pedagoogilises Seminaris. Mind on aastaid huvitanud laste käitumisraskused, nende põhjused, ennetamis- ja sekkumisvõimalused. Sel põhjusel olen omandanud magistrikraadi ka kasvatusteadustes ning lõpetanud ka pereteraapia õpingud. Minu uurimisvaldkondade alla kuuluvad näiteks mängu roll erivajadustega laste arengus, koostöö erivajadustega laste vanematega, erivajadustega lapse sotsiaalsed ja emotsionaalsed probleemid ning erivajadustega laste koolivalmidus. 

Mina hindan eelkõige aktiivseid üliõpilasi, kes näevad raskusi arenguliste väljakutsetena ning ei piirdu minimaalsete nõuete täitmisega.

Õpetan nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe üliõpilasi. Minu loetavad ained seostuvad eelkõige käitumisraskuste ja positiivse käitumise kujundamise valdkondadega ning lapsevanemate nõustamisega. Ühtlasi juhendan ka uurimisseminare ja praktikaid.

Lii Lilleoja Eesti Teadusinfosüsteemis


Mari-Liis Kaldoja

Mari-Liis Kaldoja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala doktoriõppe ning täiendanud end nii Maastrichti Ülikoolis, Toronto Ülikoolis kui ka University College London’is. Tallinna Ülikoolis töötan alates 2016. aasta sügisest - olen haridusteaduste instituudis eripedagoogika õppesuunal laste neuropsühholoogia dotsent. Minu jaoks on olulisel kohal ka teadustöö, olen avaldanud mitmeid teadusartikleid rahvusvaheliselt eelretsenseeritud erialaajakirjades. Minu uurimisteemade hulka kuuluvad näiteks neuroloogiliste häiretega laste kognitiivsed võimed, sotsiaalne kompetentsus ja neurorehabilitatsioon. 

Lisaks õppe- ja teadustegevusele töötan ma ka Tallinna Lastehaigla neuroloogia ja taastusravi osakonnas psühholoogina ja oman kliinilise psühholoogi ja neuropsühholoogi kõrgeimat kvalifikatsiooni (tase 8).

Mari-Liis Kaldoja Eesti Teadusinfosüsteemis


Tiiu Tammemäe

Tiiu Tammemäe

Olen töötanud eripedagoogi ja logopeedina üle 30 aasta nii tava- kui eriõppeasutustes, sealhulgas näiteks lasteaias ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. 2009. aastal kaitsesin Tallinna Ülikoolis oma doktoritöö ning samal aastal asusin ülikoolis ka tööle. Minu doktoritöö teemaks oli väikelaste kõne areng ja selle seotus kasvukeskkonna tingimustega. Tänasel päeval huvitavad mind eelkõige teemad, mis on seotud nõustamise ja võrgustikutööga.

Mulle sümpatiseerivad üliõpilased, kes julgevad küsida ja oma arvamust avaldada; kes lähenevad teemadele oma huvivaldkonnast lähtuvalt. Väga oluliseks pean ka oskust planeerida ja väärtustada nii iseenda kui ka õppejõu aega. 

Tallinna Ülikoolis koordineerin ja õpetan tudengeid nii bakalaureuse- kui ka magistriõppekavadel. 

Tiiu Tammemäe Eesti Teadusinfosüsteemis