Esileht - Haridusteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Õppekohtade arv: 25
  • Vastuvõtulävend: 70 palli
Millised on vastuvõtutingimused?

Kandidaadil peab olema eelnevalt omandatud bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon haridusteaduste alal. Eelistatud on üliõpilased, kelle varasem haridus ja töökogemus loovad baasi eripedagoogi kutsestandardis nõutud pädevuste saavutamiseks. Vastuvõtueksam koosneb neljast osast:

  • Akadeemiline test (30% vastuvõtueksamist). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
  • Teadusallikatel põhinev ülesanne (30%). Üliõpilaskandidaat lahendab etteantud allikatel ülesande, mille tulemusel hinnatakse üliõpilaskandidaadi mõtlemisvõimet, erinevalt presenteeritud andmete mõistmist ning järelduste tegemist.
  • Grupivestlus - rühmatöö vormis ühiskonna-, hariduse-, tervise-, poliitikaalastel teemadel diskuteerimine (20%).
  • Kutsesobivusvestlus (20%) - kandidaadi õpimotivatsioon ja eesmärgid, eelneva haridustee ja töökogemuse seosed eripedagoogikaga.

Palume kaasa võtta motivatsioonikiri mahuga üks A4, mis esitatakse komisjonile grupivestluse järel. Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta ka isikut tõendava dokumendi. 

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.