Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Magistriõppe aluseks on õppijat toetav õpikäsitus ja koostöine õppimiskultuur. Õpe hariduse juhtimise õppekaval toimub aktiivsete ja suhtlemiskesksete õppevormidena - olulisel kohal on iseseisev töö kirjandusega, praktiliste probleemide lahendamine, lahenduse teaduslik põhjendamine ning enda tegevuse analüüs.

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö magistriõppes on korraldatud nii, et õppes on võimalik osaleda töötaval inimesel. Õpe toimub valdavalt kaks-kolm korda kuus (neljapäev, reede, laupäev).

Õppekava ülesehitus

Hariduse juhtimise õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • Üleülikoolilised ained 6 EAP
  • Õppimine ja õppija arengu toetamine 36 EAP
  • Uurimispädevuse alusmoodul 18 EAP
  • Eriala valikmoodul 24 EAP
  • Praktika 6 EAP
  • Valdkondlik võõrkeel 6 EAP
  • Magistritöö 24 EAP

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Õppimise ja õppija arengu toetamise moodul moodustab eriala tuuma. Moodulisse kuuluvad muuhulgas sellised ained nagu "Õppimise alusprotsessid ja nende toetamine", "Õppimiskultuur ja juhtimine" ning "Täiskasvanud õppija ja õpikeskkonnad". Selle mooduli ainete eesmärk on luua magistrandile võimalused õppija arengu ja õppimisprotsessi teaduspõhiseks analüüsimiseks ning õppimist toetava keskkonna loomiseks. Lisaks pööratakse suurt tähelepanu kriitilise meele ja professionaalse arengu toetamisele. 

Uurimispädevuste alusmoodul aitab mõista teadustöö põhimõtteid, teadusparadigmasid ja uurimistöö protsessi loogikat. Selle mooduli ained, näiteks magistritöö seminarid ja "Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid", loovad tugeva põhja iseseisva uurimistöö (näiteks magistritöö) edukaks koostamiseks ja kaitsmiseks. 

Eriala valikmoodulis on võimalik valida kolme suuna vahel: individuaalsus ja õppimine, analüütika või haridusasutuse juhtimine.

  • Individuaalsuse ja õppimise valikmoodul aitab rakendada kasvatusteaduslikke teadmisi haridussüsteemi erinevates valdkondades, samuti mõtestada ja uuendada iseenda õppimist. 
  • Analüütika valikmoodul toetab tõenduspõhiste juhtimisotsuste tegemist.
  • Haridusasutuse juhtimise moodulis käsitletakse organisatsiooni strateegilise juhtimise ja haridusasutuste juhtimise teemasid. Õppe käigus mõtestatakse hariduspoliitilisi suundumusi ja nende mõju haridusasutusele.

Praktika on iga õppekava lahutamatu osa. Mooduli eesmärk on luua võimalusi omandatud oskuste ja teadmiste rakendamiseks praktikas, sh rahvusvahelises kontekstis.

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist - tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate eelmisel aastal kaitstud magistritöödega: