Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Klassiõpetaja õppekava ülesehitus ja sisu tagavad lõpetajale aine- ja didaktika-alase, psühholoogilise, praktilise ja uurimusliku, eetilise ja kultuurilise ettevalmistuse tööks erinevas vanuses õpilastega. Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamaks üldhariduskooli I ja II kooliastmes enamuse ainete õpetajana ning III kooliastmes ühe valitud kõrvaleriala aine õpetajana, omandades lisapädevuse õpetamiseks põhikooli lõpuni. 

Õppekava tugevustena saab välja tuua:

 • moodulipõhine ülesehitus – õppekava on terviklik ja loogilise struktuuriga viieaastane õpetajakoolituse õppekava, milles erinevad ainedistsipliinid on lõimitud ainete vahel või/ja õppeaastate üleselt.
 • mitmekülgsus - õppekaval õppimine annab mitmekülgse ja laiapõhjalise ettevalmistuse ning ettevalmistus arvestab kindla õppijate vanuserühmaga (põhikool).
 • ajakohasus - õppekavajärgne ettevalmistus on vastavuses tööturu nõudlusega ning „reageerib“ paindlikult muutustele ühiskonnas.
 • suunatus kindlale vanuseastmele – õppekaval õppijal kujuneb kindel arusaam lapse üldise arengu seaduspärasustest ning arusaam, kuidas toetada õpilasi erinevates kooliastmetes õppimise juhtimisel ja toetamisel. Noorema vanuseastme õpetamine on spetsiifiline ja nõuab teadlikku lapsekeskset lähenemist õppeprotsessile, mitte ainult ainekeskset.
 • didaktilisus ja praktilisus – õppekaval õppimine tagab hea (aine)didaktilise ettevalmistuse tööks õpetajana, seda praktiseeritakse õpingute ajal mitmetel praktikatel.
 • suur roll on pedagoogilisel praktikal, mil ülikoolis õpitu seostatakse kogemustega õpetajatöös. Üliõpilased on positiivsena välja toonud võimaluse praktiliste kogemuste omandamiseks ehedas keskkonnas ning positiivseks hinnanud praktikajärgse kohese analüüsi ja tagasiside võimaluse.
Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub päevaõppe vormis. 

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • Üleülikoolilised ained 18 EAP
 • Aineõpingud 42 EAP
 • Didaktika 60 EAP
 • Eriala valikmoodul 48 EAP
 • Kasvatus ja koolipsühholoogia 42 EAP
 • Pedagoogiline praktika 30 EAP
 • Uurimistöö alused 24 EAP
 • Valdkondlik võõrkeel 6 EAP
 • Vabaained 12 EAP
 • Magistriröö 18 EAP

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on näiteks ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Aineõpingute moodul tagab ainealase ettevalmistuse põhikoolis õpetamiseks. Õppetöö toimub õpperühmades.

Didaktika moodul valmistab ette tööks õpetajana, toetades teadmiste ning esmaste oskuste kujunemist õppetegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks ja arendamiseks klassiõpetajana. 

Kasvatuse ja koolipsühholoogia moodul loob võimalused teoreetiliseks ja kogemuslikuks baasiks lapse õppimise ja arenguga seotud seaduspärasuste mõistmiseks. Lisaks arendavad mooduli ained kriitilist mõtlemist ja eneseanalüüsi võimet identifitseerida ennast kui tulevast õpetajat. 

Peadgoogilise praktika moodul annab võimaluse arendada üliõpilasel eneseanalüüsioskusi ning kutsealaseid pädevusi, rakendades seejuures teadmisi lapse arengust ja õppimisest ning lähtudes kutsestandardis sätestatud kutseoskustest. Õppeained on osaliselt integreeritud teoreetiliste õpingutega, toimuvad igal õppeaastal ning alati üldhariduskoolis. 

Uurimistöö aluste mooduli ained aitavad mõista uurimistöö põhimõtteid - kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja kaitsta oma uurimistöid edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka üliõpilase kui iseseisva ja eetilise uurija arengule. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist - tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate eelmisel aastal kaitstud magistritöödega:

Kõrvaleriala

Klassiõpetajana on üliõpilasel kohustus valida lisaks peaerialale ka kõrvaleriala. Peaeriala õppetööga paralleelselt toimuvad ühel päeval iga kahe nädala tagant õppetöö järgmistes kõrvaleriala ainetes: matemaatika, eesti filoloogia, loodusõpetus, inglise keel ja kultuur. Kui üliõpilane ei soovi neid kõrvalerialasid omandada on tal võimalik ise valida õpetajakoolituse kõrvalerialade hulgast talle sobiv. Sel juhul toimub õppetöö vastavalt kõrvaleriala pakkuva üksuse poolt koordineeritult. See on väga eriline võimalus ning üliõpilased ja koolid hindavad seda.