Esileht - Haridusteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Õppekohtade arv: lävendipõhine
  • Vastuvõtulävend: 70 palli
Millised on vastuvõtutingimused?

Vastuvõtueksam koosneb neljast osast:

1) Akadeemiline test (30% vastuvõtueksamist). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.

2) Teadusallikatel põhinev arutlus-ülesanne (30%). Ülesande käigus kirjutab üliõpilaskandidaat etteantud allikatele toetudes lühikese arutluse, mille põhjal hinnatakse üliõpilaskandidaadi analüüsioskust, erinevalt presenteeritud andmete mõistmist ning järelduste tegemise oskust.

3) Essee-motivatsioonikiri (15%). Kirjalik tekst, milles üliõpilaskandidaadid kirjutavad vabas vormis, miks nad tahavad sellele õppekavale õppima tulla. Essee kirjutatakse kohapeal. Essees peavad kajastust leidma järgmised küsimused: 

  • Miks tahate magistriõppes, kutseõpetaja erialal edasi õppida/õppima asuda? Millised on peamised ootused seoses magistriõpingutega? Milliseid väljakutseid õpingud Teile pakuvad?
  • Kas olete tutvunud põhjalikult pakutava õppekavaga? Mis selles tundus Teile eriti huvitav, kasulik?
  • Millise kutseõpetajana Te end näete?

4) Intervjuu (25%), milles kandidaat tutvustab ja analüüsib end ja oma eelnevat õpi- ja tööteed, haakuvust kutseõpetaja karjääriga ja plaani magistritööks; intervjuu põhjal on võimalik selgitada samuti/täiendavalt kandidaadi motivatsiooni.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaladus esitatakse organisatsiooni ametlikult banketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digiallkiri või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada lisaks 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.