Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppetöö - Tunniplaanid

Tunniplaanid

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS-2) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB-1, alushariduse pedagoog 1. õppeaasta - tähis kõ õpperühma tunnusel tähendab kaug/tsükliõppe rühma). Õppekavas loetletud vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi- ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astme õppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppeakava näeb ette, et üliõpilane läbib üleülikoolilise aine kohustuslikus korras, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades. Kui õppekava näeb ette, et üliõpilane läbib vabaaine, siis seda ainet tunniplaani (ASIOsse) rühmatähisega ei sisestata, üliõpilane valib aine vabal valikul ning peab aine toimumisaega ise ASIOst vaatama.

Õppekavade nominaaljaotused

Tunniplaani koostamise aluseks on nominaaljaotus, mille koostamise eest vastutab õppekava kuraator.

Vt tsükliõppe (kaugõppe) õppetöö graafik 2017/2018. õa-l

Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõpe
Õpetajaharidus ja kasvatusteadusedÕppekava kood (number tähistab sisseastumisaastat)
Alushariduse pedagoog KAALB/15, KAALB/16, KAALB/17
Klassiõpetaja KAKLI/13, KAKLI/14, KAKLI/15, KAKLI/16, KAKLI/17
Kutsepedagoogika KAKPB/15, KAKPB/16, KAKPB/17
Pedagoogika
KAPB/15, KAPB/16, KAPB/17
Elukestev- ja mitteformaalõpe
Andragoogika KAANB/15, KAANB/16, KAANB/17
Noorsootöö TPNR/15, TPNR/16, TPNR/17
Hariduse tugiteenused
Eripedagoogika KAEPB/15, KAEPB/16, KAEPB/17
Magistriõpe
Õpetajaharidus ja kasvatusteadused
Alushariduse pedagoog KAALM/16, KAALM/17
Kasvatusteadused
Kutseõpetaja KAKPM/15, KAKPM/16, KAKPM/17
Mitme aine õpetaja KAMOM/16, KAMOM/17
Elukestev- ja mitteformaalõpe
Andragoogika KAANM/16, KAANM/17
Hariduse juhtimine KAHJM/16, KAHJM/17
Noorsootöö korraldus TPNM/16
Hariduse tugiteenused
Eripedagoog-nõustaja KAEPM/16, KAEPM/17
Kõrvaleriala
Õpetajaharidus ja kasvatusteadused
Pedagoogika alused KAPB/16, KAPB/17