Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Eesti filoloogia õppekavale astudes saad valida kolme peaeriala vahel: eesti keel teise keelena ja eesti kultuur, eesti keel ja kirjandus, referent-toimetaja. Täiskoormusega bakalaureuseõpe toimub päevaõppena ning kestab kolm aastat. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldaained

Eesti keele kui teise keele ja kultuuri alased teadmised omandatakse põhiliselt kolmes moodulis: Eesti filoloogia õppekava ühismoodulis ja kahes erialamoodulis. 

Ühismoodulis omandatakse alusteadmised eesti keele struktuurist, eesti kirjakeelest, ajaloost ja variatiivsusest. See loob tugeva baasi teise keele omandamise teooria ja praktika erialamoodulile, kus omandatakse oskus vaadelda, analüüsida ja seletada eesti keele struktuuri ja keelenähtusi teise keele õppija vaatevinklist. Samuti saadakse põhiteadmised eesti keele kui teise keele õppe praktilisest korraldusest ja keeleõppematerjalidest. Veel õpitakse tundma keelte kõrvutamise ja vastastikuse mõju uurimise olulisimaid teooriaid, samuti teise keele omandamise ja keeleoskuse hindamise teooriaid ning nägema eesti keelt teiste keelte kontekstis ja kasutama omandatud teoreetilisi teadmisi teise keele õppes.

Kultuurimoodulis õpitakse mõistma eesti kultuuri tähendust nii sotsiaalses kui ka identiteeti loovas kontekstis, tutvutakse tänapäeva eesti kultuuri eri valdkondadega ning omandatakse oskus eesti kultuuri alast informatsiooni kriitiliselt tõlgendada. Lisaks saadakse teadmised eesti kirjanduse olulisimate teoste kohta. 

Erialaaineid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist. 

Kõrvaleriala

Üliõpilasel on võimalik valida kõrvaleriala, mis aitab tal siduda eesti keele kui teise keele õpinguid õppekava teiste erialade või muude Tallinna ülikoolis pakutavate erialadega. Tööturgu silmas pidades sobib eesti keele kui teise keele eriala kõrvale näiteks eesti keele ja kirjanduse või mõne muu keele ja kultuuri eriala. Kõrvaleriala võimaldab omandada laiapõhjalisemat haridust ja mitmekülgseid teadmisi ning tuleb kasuks nii edasiõppimisel kui ka meelepärase ameti leidmisel.

Tutvu õppekavaga