Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena loengute ja seminaride vormis. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained annavad võimaluse uurida ja õppida epistemoloogiat, metafüüsikat, eetikat ja poliitikafilosoofiat ning esteetikat. Peale selle õpib üliõpilane põhjalikumalt tundma mõningaid filosoofia ajaloo tüvitekste. Filosoofia eriala läbivad üliõpilased järgmised ained:

  • Esteetika. Esteetikas mõeldakse ilust ja inetusest, aga ka teistest esteetilistest väärtustest. Samuti tegeletakse esteetiliste kogemuste ning elamustega. Analüüsitakse seda, mida tähendab kunst, aga ka seda, kuidas arusaam kunstist on muutunud. Arutletakse veel näiteks järgmiste küsimuste üle: kas maitse üle saab ja tuleb vaielda? Kas ilu on kuidagi objektiivselt tunnetatav? Kas ka loomad võivad luua kunstiteoseid? Kas meie igapäevaseid tegevusi saab vaadelda esteetilise kogemusena ja kas need saavad meile pakkuda esteetilist naudingut?
  • Epistemoloogia. Epistemoloogias uuritakse meie teadmiste päritolu ja staatust. Arutletakse muuseas järgmiste küsimuste üle: mida võime pidada uskumuseks ja mida teadmiseks ja millistele kriteeriumidele peaks uskumus vastama, et kvalifitseeruda teadmisena? Miks on erinevatel ajastutel arusaam teadmiste loomusest nii erinev? Kas teadmised saavad olla objektiivsed ja universaalsed? Arutatakse ka praktilisi küsimusi teadmiste rollist meie ajastul ja ühiskonnas.
  • Eetika ja poliitikafilosoofia. Eetikas ja poliitikafilosoofias tegeletakse küsimustega, mis puudutavad meie arusaamu sellest, mida tähendab hästi ja õigesti elama. Arutatakse muuhulgas järgmisi küsimusi: kas elul on mõte? Mida tähendab õnn ja kas õnne saab mõista üksnes subjektiivselt. Kas õnne saab jagada? Mis on vabadus, mille jaoks on vabadus hea? Mis on ühiskond ja kas inimene saab elada ka väljaspool ühiskonda. Milline riigikord on parim? Kas meie oleme riigi või on riik meie jaoks?
  • Metafüüsika. Metafüüsika tegeleb selliste suurte küsimustega, millele me tihti elus vastuseid otsime, kuid millele teadused reeglina vastata ei suuda. Metafüüsika küsib näiteks: kas meid ümbritsev tegelikkus on tegelik ka tegelikult, või on see tegelikkus hoopis illusoorne? Kas nähtav ja tajutav maailm ongi selline, nagu me seda tajume? Kas surematu hing on olemas? Kas inimese vaba tahe on üksnes illusioon ja meie tegusid suunab hoopis saatus? Kas Jumal on olemas? Kas aeg on päriselt olemas või meile üksnes näib nii?
  • Filosoofia tüvitekstid antiigist kaasajani. Tüvitekstid on filosoofilised tekstid, mis aitavad paremini mõista ühe või teise ajastu keskseid filosoofilisi küsimusi ja probleeme, samuti seda, kuidas nendest küsimustest on mõeldud. Tüvitekstiseminarides loetakse tuntud mõtlejate tekste ning arutatakse koos neis tõstatatud küsimuste üle. Tüvitekstikursused võimaldavad paremini tundma õppida ühe kindla ajastu ja filosoofi mõttemaailma, mõisteid ja lähenemisviisi eripära. Ja nii harjutatakse ka seda, kuidas ise filosofeerida.

Filosoofia praktilises õppes arendatakse uurimistöö koostamise, kirjutamise ja esitlemise oskusi. Üliõpilastel on võimalus läbida erialapraktika, mis eeldab filosoofiahariduse kasutamist. See võib olla näiteks filosoofilise sisuga artikli kirjutamine perioodilisele väljaandele, esinemine raadios või televisioonis filosoofilisel teemal, filosoofilise sisuga artikli toimetamine, töö saatejuhi või toimetajana filosoofilise sisuga saate juures, avaliku filosoofilise diskussiooni korraldamine ja modereerimine, filosoofiat puudutava loengu, seminari või õppetunni pidamine.

Peaeriala aineid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist.

Kõrvaleriala 

Lisaks filosoofiaõpingutele on tudengil võimalik valida kõrvaleriala. Filosoofiat saab siduda näiteks antropoloogia, ajaloo, sotsioloogiaga, kultuuriteaduse, digihumanitaaria ja paljude teiste Tallinna ülikoolis pakutavate erialadega, mis võimaldavad tudengil omandada laiapõhjalist haridust ja mitmekülgseid teadmisi, mis on kasuks nii edasiõppimisel kui ka meelepärase ameti leidmisel.

Tutvu õppekavaga