Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Hispaania keele ja kultuuri eriala saab õppida Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride õppekaval, mis võimaldab valida kuue täismahulise peaeriala – hispaania, inglise, itaalia, prantsuse või saksa keele ja kultuuri – vahel. Kõrvalerialana saab õppida arvestatavas mahus mõnda teist enda valitud keelt ja kultuuri või muud TLÜ-s pakutavat kõrvaleriala.

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena peamiselt loengute ja seminaride vormis. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained võimaldavad jõuda hispaania keele oskuses B2- või C1-tasemini ja uurida Hispaania kuningriigi (soovi korral ka teiste hispaaniakeelsete maade) ajalugu, ühiskonda ja kultuuri (kirjandust, kunsti, teatrit, filmi), et mõista tänapäeva Hispaania kujunemist, riigi aktuaalseid probleeme ning keelelist ja kultuurilist mitmekesisust. Loengutes ja seminarides eelistatakse õppijakeskseid meetodeid ning kultuuri ja keele integreeritud õpet.  

Eriala uurimuslik moodul arendab individuaalse juhendamise ning tagasisidestamise vormis iseseisvaks teadustööks vajalikke oskusi. Meeskonnatöö oskust arendavad uurimisseminarid koos teiste erialade tudengitega ja ühised temaatilised seminarid hispaania keele ja kultuuri eriala eri aastate tudengite vahel. Iseseisvat uurimistööd valmistavad ette bakalaureuseseminar ja tihe koostöö õppejõududest juhendajatega. 

Õppekavas ette nähtud erialapraktika arendab töötamisele orienteeritud teadmisi ja oskusi ning pakub võimalust esmaseks kokkupuuteks tööturuga. Kõikidel eriala üliõpilastel on võimalus läbida praktika väljaspool ülikooli Eestis või välismaal, tõlkimise, võõrkeelte õpetamise, kirjastamise, turismi või muudes erialaga seotud valdkondades. 

Üleülikoolilised ja instituudi üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid, ELU projekt) annavad üliõpilastele võimaluse tutvuda humanitaarse mõttega laiemas perspektiivis. Need kursused arendavad kriitilise mõtlemise oskust ja üldkultuurilisi teadmisi, mis on olulised ühiskonna- ja kultuurinähtuste mõtestamiseks ning toimetulekuks tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas.

Kõrvaleriala

Üliõpilase vabalt valitud kõrvaleriala raames saab hispaania keele ja kultuuri õpinguid siduda teise keele ja kultuuri, ajaloo, riigiteaduste, kultuuriteooria, digihumanitaaria või mõne muu Tallinna ülikoolis pakutava erialaga. See annab tudengile võimaluse omandada mitmekülgseid teadmisi, mis tulevad kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel. 

Tutvu õppekavaga