Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Itaalia keele ja kultuuri eriala saab ainsana Eestis õppida Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride õppekaval, mis võimaldab valida kuue täismahulise peaeriala – inglise, itaalia, hispaania, prantsuse, saksa või soome keele ja kultuuri – vahel. Kõrvalerialana saab õppida teist enda valitud keelt ja kultuuri või mõnda muud TLÜ-s pakutavat kõrvaleriala.

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena peamiselt loengute ja seminaride vormis. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained võimaldavad jõuda itaalia keele oskuses B2- või C1- tasemeni ja uurida Itaalia ajalugu, ühiskonda ja kultuuri (kirjandust, kunsti, teatrit, filmi), et mõista tänapäeva Itaalia kujunemist, tema aktuaalseid probleeme ja kultuurilist ning keelelist mitmekesisust. Loengutes ja seminarides eelistatakse õppijakeskseid meetodeid ning kultuuri ja keele integreeritud õpet.  

Eriala uurimuslik moodul arendab individuaalse juhendamise ning tagasisidestamise vormis vajalikke oskusi iseseisvaks teadustööks. Meeskonnatöö oskust arendavad uurimisprojektid koos teiste erialade üliõpilastega ja ühised temaatilised seminarid Itaalia keele ja kultuuri eriala valinud eri aastate üliõpilaste vahel. Iseseisvat uurimistööd valmistavad ette bakalaureuseseminar ja tihe koostöö õppejõududest juhendajatega.

Õppekavas ette nähtud erialapraktika arendab otseselt töötamisele orienteeritud teadmisi ja oskusi ning pakub võimalust esmaseks kokkupuuteks tööturuga. Kõikidel eriala üliõpilastel on võimalus läbida praktika väljaspool ülikooli (Eestis või välismaal) tõlkimise, võõrkeelte õpetamise, kirjastamise, turismi või muudes erialaga seotud valdkondades. 

Üleülikoolilised ja instituudi üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid, ELU projekt) annavad üliõpilastele võimaluse tutvuda humanitaarse ja humanistliku mõttega laiemas perspektiivis. Need kursused arendavad kriitilise mõtlemise oskusi ja üldkultuurilisi teadmisi, mis on olulised ühiskonna ja kultuuri nähtuste mõtestamiseks ning toimetulekuks kaasaegses kiiresti muutuvas maailmas.

Kõrvaleriala
Üliõpilase vabalt valitud kõrvaleriala raames saab itaalia keele ja kultuuri õpinguid siduda teise keele ja kultuuri, ajaloo, riigiteaduste, kultuuriteaduse, digihumanitaaria või mõne muu Tallinna ülikoolis pakutava erialaga. See annab tudengile võimaluse saada laiapõhjaline haridus ning omandada mitmekülgsed teadmised, mis tulevad kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel.

Tutvu õppekavaga