Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Mari Uusküla

__thumb_-2-Mari Uuskyla.jpg

Mari Uusküla on lingvistika ja tõlketeaduse dotsent ning keeleteadlane, uurib keele, taju ja mõtlemise omavahelist mõju. Tema täpsem teadushuvi on keeletüpoloogia, keele ja taju liigitamine, võrdlev keeleteadus ning psühholingvistika. Teda huvitab, kuidas nimetatakse ja kategoriseeritakse värve eri keeltes, sh eesti, ungari, itaalia, tšehhi, soome, vene jt keeltes. Ta on kaastoimetanud kogumiku "Color Language and Color Categorization" (2016) koos Geda Paulseni ja Jonathan Brindle'iga.

Ta õpetab Tallinna ülikoolis psühholingvistikat, antropoloogilist lingvistikat, semantikat ja pragmaatikat. Ta juhendab doktorante nii Tallinna kui ka Tartu ülikoolis ning on olnud mitmete edukate magistritööde juhendaja.

Mari Uusküla Eesti Teadusinfosüsteemis


Anne Lange

__thumb_-2-Anne_Lange.jpg

Anne Lange on tõlkeuuringute dotsent ja tunnustatud tõlkija, kelle kanda on ilukirjanduse toimetamise loengud. Doktorikraadi Tallinna ülikoolis kaitses ta kirjastuses Ilmamaa 2004. aastal ilmunud monograafiaga Ants Orasest, 20. sajandi keskpaiga olulisest tõlkijast ja kultuurikriitikust. Tema peamised uurimisvaldkonnad on Eesti kultuurilugu rõhuasetusega tõlkelool, et tuua välja ajalooline perspektiiv tõlketeaduses ja osundada tõlketeaduse olulisusele ajaloo mõistmises. Oma uurimusi on ta avaldanud nii eesti kui ka inglise keeles, toimetanud koos Antoine Chalvini ja Daniele Monticelliga kogumiku "Between Cultures and Texts.Itineraries in Translation History/Entre les cultures et les texts: Itineraries en histore de la traduction. With an Introduction by Theo Hermans" (Peter Lang, 2011) ja Daniele Monticelliga ajakirja Methis Eesti tõlkeloo erinumbri (2012). Tema Tallinna Ülikooli Kirjastuses 2015. aastal ilmunud "Tõlkimine omas ajas" annab kolme juhtumiuuringu näitel ülevaate tõlkimise ajaloost Eestis.

Anne Lange Eesti Teadusinfosüsteemis


Tiina Põllu

__thumb_-2-Tiina Pollu(2).jpg

Tiina Põllu on kirjaliku tõlke lektor, kes õpetab kirjaliku tõlke aluseid, audiovisuaalset tõlge ning tõlketehnikat ja projektijuhtimist.. Ta jagab oma aega Tartu ülikooli ning Prantsuse Ida-Euroopa keelte ja kultuuride instituudi INALCO vahel doktorantuuriõpingutes. Tema peamine uurimisteema on audiovisuaalne tõlge Eestis ja Nõukogude Liidus üldiselt totalitaarse režiimi tingimustes. Teine uurimisvaldkond on tõlkeloo kirjutamise võimalused konkreetsete tõlkijate ja nende kasutatavate praktikate uurimise teel. Tiina Põllu taust on kultuurisemiootiline ja ta lähtub oma töös paljuski just semiootilistest teooriatest.

Tiina Põllu on alates 2007. aastast tegutsenud oma tõlkebüroos tõlkimise, toimetamise ja tõlkijate koolitamisega, eriti pärast Tallinna ülikooli tõlkemagistri lõpetamist. Eelkõige tegutseb ta õigustõlke valdkonnas, olles töötanud Euroopa Parlamendis tõlkijana, ka on ta vannutatud prantsuse keele vandetõlk ja Vandetõlkide Koja juhatuse liige. Tiina Põllu uueks sihiks ja huvialaks on ilukirjanduse tõlkimine ja kirjastustegevus, mis keskendub eelkõige väiksematele ja noortele lugejatele suunatud teada-tuntud ja ka äsja ilmunud teoste eestindamisele.

Tiina Põllu Eesti Teadusinfosüsteemis


Daniele Monticelli

__thumb_-2-Daniele_monticelli.jpg

Daniele Monticelli on itaalia uuringute ja semiootika professor ning Lääne-Euroopa uuringute suuna juht. Ta on õppinud, õpetanud ja teadurina töötanud Itaalias, Saksamaal, USAs ja Eestis nii Tallinna kui ka Tartu ülikoolis. Ta õpetab eesti, itaalia ja inglise keeles kursusi tänapäeva itaalia ühiskonnast, kultuurist ja poliitikast, keelefilosoofiast, võrdlevast kirjandusteadusest, tõlkimisest ning kureerib mitu uurimisseminari nii BA ja MA kui ka doktoriõppe tasemel. Ta on osalenud ja osaleb mitme nõukogu ja komisjoni töös nii Eesti ülikoolides kui ka ühiskonnas ning on oluliselt panustanud romanistika ja tõlke programmide arengusse Tallinna ülikoolis. Ta on aktiivne ka ilukirjanduse tõlkijana eesti-itaalia suunal ning panustab kultuurilisse ja poliitilisse arutelusse Eesti meedias ja ühiskonnas. 

Daniele Monticelli teadustegevust iseloomustab lai interdistsiplinaarne haare. Ta uurib tõlkimise ja tõlgete kultuurilist ja ideoloogilist aspekti, eriti seoses rahvusliku identiteedi kujunemise, sotsiaalsete muutuste ning totalitaarsete režiimide ja tsensuuriga. Tema teoreetilised huvid seostuvad kõigepealt kultuurisemiootika, poststrukturalismi ning kriitilise teooriaga, eriti Giorgio Agambeni, Jacques Rancière’i ja Alain Badiou poliitiliste kontseptsioonidega. Ta on analüüsinud poliitilisi kujutelmaid ehk utoopiaid ja düstoopiaid ning tunnete, kirede ja aistingute konstrueerimist ilukirjanduses. Ta esindab Eestit Euroopa teadusvõrgustiku HERA (Humanities in the European Research Area) juhatuses. Ta on juhtinud ja koordineerinud mitut uurimisrühma ja teadusprojekti tõlke ja lingvistika valdkonnas.

Daniele Monticelli Eesti Teadusinfosüsteemis 


Kaia Sisask

__thumb_-2-Kaia Sisask.jpg

Kaia Sisask on prantsuse kultuuri ja kirjanduse lektor, tõlkija ja toimetaja. Ta on tõlkinud prantsuse keelest nii ilukirjandusklassikuid (H. de Balzac, A. Gide, Stendhal, G. Giono) kui ka humanitaarteaduslikke ja filosoofilisi teoseid (M. Foucault. E. Lévinas, G. Bachelard, J. Kristeva, C. Lévy-Strauss, J. Le Goff, J.-P. Schmitt). Kaia Sisask on Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni liige.

Tema teaduslikud huvid puudutavad tõlkeproblemaatikat, kultuuridevahelist kommunikatsiooni ja prantsuse kirjanduse retseptsiooni Eestis. Teda huvitavad ka kultuurisümbolid kollektiivse identiteedi kujundamisel ja rahvusliku/kultuurilise enesemäärtlemise küsimused (vastavalt prantsuse ja eesti) tänapäeva kiiresti muutuvas väärtusteruumis.

Kaia Sisask Eesti Teadusinfosüsteemis 


Ülar Ploom

__thumb_-2-Ülar-Ploom.jpg

Ülar Ploom on kirjandusteadlane ja tõlkeuurija. Ta on süvendatult tegelenud hiliskeskaja ja vararenessansi (eriti itaalia) kirjanduse ja kultuuriga ning itaalia XX sajandi kirjandusega, samuti itaalia kirjanduse retseptsiooniga Eestis. Ta on kommenteerinud Dante Alighieri "Põrgu" ja "Purgatooriumi" ja on lõpetamas (koos I. Venega) "Paradiisi" tõlget. Ülar Ploom on tõlkinud eesti keelde Petrarca, Moravia, Bassani, Calvino ja Eco teoseid. Ta on avaldanud lühiproosat ja kolm luulekogu.

Ülar Ploom Eesti Teadusinfosüsteemis 


Kristina Ots

__thumb_-2-Kristina_Ots_foto(2).jpg

Kristina Ots on Tallinna ülikooli õigus- ja majandustõlke lepinguline õppejõud ja sama ülikooli keeleteaduse doktorant.

Tõlkimine on tema kirg. Praktilist tõlkeoskust on ta treeninud üle kahekümne aasta, töötades välisriikide saatkondades, Eesti kohtutest ja Euroopa Liidu Kohtus ning nüüd juba mõnda aega ka oma tõlkeettevõttes, olles spetsialiseerunud just õigus– ja majandustõlkele. Spetsialiseerumise on tinginud ühest küljest tema haridus, s.o bakalaureusekraad majandusõiguses ning magistrikraadid õigusteaduses ja kirjalikus tõlkes, teisest küljest sügav huvi ühiskonnas toimuva vastu nii riigi kui maailma tasemel. Doktorandina majandusõiguskeelt uurides ja kirjaliku tõlke magistrantidele õigus- ja majandustõlget õpetades saab Kristina Ots tegeleda armastatud erialaga ka akadeemilisel tasandil ja õpetades õppida (docendo dicimus!).


Kõik TÜHI õppejõud ja töötajad