Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena loengute, seminaride ja praktikumide vormis. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam, mis sisaldab nii kirjalikku uurimust kui ka suulist vestlust.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained annavad esiteks võimaluse omandada teadmised kultuuriteaduste alusainetest (kultuuriteooria, kultuuriajalugu, semiootika, populaarkultuur) ja teiseks omandada kultuurianalüüsi põhioskused (kultuurikeskkonna analüüs, tekstianalüüs, filmi- ja visuaalkultuuri analüüs, religioossete protsesside analüüs).

Kultuuriteooria praktilises õppes arendatakse kirjaliku eneseväljenduse, kriitilise lugemise, uurimistöö koostamise ja esitlemise oskusi. Üliõpilastel on kohustus läbida erialapraktika, mis eeldab omandatud teadmiste ja oskuste kasutamist ülikooliväliselt (ajakirjanduslik kaastöö, kultuuriürituste korraldamisel osalemine, erialane esinemine jms).

Peaeriala aineid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid), mille eesmärk on süvendada humanitaarseid teadmisi ning analüüsi- ja esinemisoskuseid. Neile lisandub ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist.

Kõrvaleriala 

Nagu kõikidel erialadel, nii saavad ka kultuuriteaduse tudengid valida endale meelepärase kõrvaleriala. Kultuuriteadust saab siduda näiteks Aasia uuringute, ajaloo, antropoloogia, filosoofia või hoopis digihumanitaaria erialaga. Kõrvaleriala võimaldab tudengil omandada laiapõhjalisemat haridust ja mitmekülgsemaid teadmisi, mis on kasuks nii edasiõppimisel kui ka meelepärase ameti leidmisel.

Tutvu õppekavaga