Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Anna Verschik

__thumb_-2-Pilt_2.jpg

Anna Verschik on Tallinna ülikooli üldkeeleteaduse professor. Tema uurimisvaldkond on keelekontaktid ja mitmekeelsus. Ta on avaldanud töid eesti-vene keelekontaktidest, mitmekeelsusest internetis, Balti sotsiolingvistikast, jidiši keele kontaktidest Balti riikides, postsovetlike riikide keelesituatsioonist võrdlevas perspektiivis ja õpetab oma uurimisvaldkonnaga seotud aineid.

Anna Verschik Eesti Teadusinfosüsteemis


Reili Argus

__thumb_-2-Reili2.jpg

Reili Argus on eesti keele professor. Ta peab loenguid psühholingvistikast, lapse keelelisest arengust, keeletoimetamisest ja eesti keele sõnamoodustusest. Tema teaduslikud huvid on ühelt poolt seotud esimese keele omandamisega ja nii ongi ta suurema osa oma ajast uurinud eesti keele omandamist, keskendudes eelkõige eesti muutemorfoloogia ja sõnamoodustuse omandamisele. Peale morfoloogia on ta uurinud ka leksikaalsete, leksikaalsemantiliste ning pragmaatiliste kategooriate omandamist. Teisalt tegeleb Reili Argus ka keeletoimetamise ja üldisemalt heakeelsusega seotud teemadega ning osaleb näiteks keeletoimetaja kutsestandardi väljatöötamises, Emakeele Seltsi keeletoimkonna ja Keeletoimetajate Liidu juhatuse töös ning viib aktiivselt läbi heakeelsusega seotud koolitusi eri asutustes ja ettevõtetes.

Reili Argus Eesti Teadusinfosüsteemis


Krista Kerge

__thumb_-2-012_2747-Eesti-Ekspress.jpg

Krista Kerge on rakenduslingvistika professor, kes töötab Tallinna ülikoolis juba kolmekümnendat aastat. Ta juhendab hetkel doktorante laial teemaskaalal (vt ETIS). Eriti huvitavad teda keeleteaduse erialade integratsioon, lingvistika ja mitmesuguste sotsiaalteaduste kokkupuutepunktid ning keel kunstiloome ühe vahendina (nt ilukirjandustõlge). Tema arusaamistega keelest ja Eesti keelesituatsioonist võib tutvuda veebi vahendusel.


Teaduslikud huvid: keele variatiivsus, teksti- ja žanrianalüüs; keele omandamine, õppimine ja õpetamine esimese ja teise keelena; verbaalne kommunikatsioon, eriti õigus- ja haldussuhtlus; eesti teksti süntaks ja sõnamoodustus.

Krista Kerge Eesti Teadusinfosüsteemis


Suliko Liiv

__thumb_-2-sulikoliiv.jpg

Suliko Liiv on inglise keele professor. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli germaani-romaani filoloogi ja inglise keele õpetaja kvalifikatsiooniga. Lisaks on ta ennast täiendanud Ühendkuningriigi ja USA erinevate ülikoolide juures. Doktoritöös uuris ta inglise keele formaalse asesõna "it" strukturaalset ja semantilist tähendust lauses.

Tema uurimisvaldkondadeks on kontrastiivlingvistika, kultuuridevaheline suhtluspädevus, võõrkeele õpetamise metoodika, keelepoliitika ja leksikograafia.

Suliko Liiv Eesti Teadusinfosüsteemis