Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Maris Saagpakk

__thumb_-2-Maris Saagpakk.jpg

Maris Saagpakk on saksa kultuuriloo ja kirjanduse dotsent ja võõrkeeleõpetaja magistriõppekava kuraator. Tema akadeemiline karjäär on olnud seotud Tallinna ülikooliga, kus ta lõpetas algul saksa ja inglise keele õpetaja õppekava ning hiljem kaitses doktoritöö baltisaksa autobiograafiatest. Arvukate stipendiumide ja vahetusprogrammide raames on Saagpakul olnud võimalus ennast täiendada Hamburgi, Kieli, Erfurti, Würzburgi, Leipzigi ja mitmetes teistes Saksamaa ülikoolides ning Marburgis asuvas Herderi Instituudis. Erasmus-programmi raames on Saagpakk õpetanud Saksamaal, Tšehhis, Itaalias, Lätis ja Soomes. 

Teadustöö keskmes on tal alati olnud baltisaksa kultuurilugu ja kirjandus, eriti autobiograafiakirjandus, samuti Baltikumiga seotud saksa autori August von Kotzebue looming ja selle retseptsioon Eestis. Maris Saagpakk on vaadelnud baltisaksa kirjandust postkolonialistliku ideevälja kontekstis ning on juhtinud ETF grantiprojekti "Baltisaksa (kultuuri)tekstid ja postkoloniaalne diskursus" (2010-2012). Viimasel ajal on Saagpakk tegelenud Linguistic Landscape'i temaatikaga (võõr)keelte populariseerimise ja (ajaloolise) mitmekeelsuse teadvustamise eesmärgil. Lisaks teadustööle on Saagpakk tegev tõlkijana. 

Maris Saagpakk Eesti Teadusinfosüsteemis


Õie Kirs 

__thumb_-2-Õie Kirs.jpg

Õie Kirs on saksa keele lektor Lääne-Euroopa uuringute suunal, vabakutselise tõlk ja giid. Magistrikraadi omandas ta Saksamaal, uurides kommunikatiivse grammatika põhimõtete refleksiooni õppematerjalides ja nende rakendamisvõimalusi saksa keele õpetamisel. Järjepidev kontakt saksakeelse kultuuriruumiga jätkub arvukate koolituste, konverentsikülastuste ja -ettekannete ning oma eriala kollegidega suhtlemise teel. 

Õie Kirs on kauaaegne Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi liige, kuuludes 10 aastat seltsi juhatusse. Tema tihe side üldharidussüsteemiga on aidanud kaasa üliõpilastes huvi äratamisele koolielu ja õpetajakutse vastu. Õie Kirs on korduvalt ette valmistanud ja läbi viinud üleriigilist saksa keele olümpiaadi, olles mitmeid kordi selle źürii esimees. Saksa keele maastikul toimuvaga seob teda ka kauaaegne kuulumine ajakirja DiE (Deutsch in Estland) toimetusse, olles nimetatud ajakirja ilmumise peakoordinaator.

Töös lektorina viib Õie Kirs läbi eelkõige praktilist keeleõpet, tuginedes Euroopa Keelemapis fikseeritud võõrkeeleoskuste tasemetele. Eriti huvitub ta õpetamise metoodikast ja didaktikast ning kultuurilisest ja kultuuridevahelisest õppimisest.

Õie Kirs Eesti Teadusinfosüsteemis


Merle Jung

__thumb_-2-Merle Jung.jpg

Merle Jung on saksa keele didaktika ja lingvistika dotsent. Ta töötab Tallinna ülikoolis 1996. aastast ja on kaitsnud doktorikraadi rakenduslingvistikas. Ta on end täiendanud mitmete Saksa ülikoolide juures, sh Kieli, Erfurdi ja Würzburgi ülikoolis. Ta viib peamiselt läbi võõrkeeledidaktika ja saksa keele lingvistika alaseid kursusi, samuti juhendab ta üliõpilaste pedagoogilist praktikat ning viib läbi täienduskoolitusi saksa keele õpetajatele koostöös Goethe Instituudiga.

Merle Jungi uurimisvaldkonnad on seotud eelkõige saksa keele õpetamise metoodika ja didaktikaga. Ta on uurinud kirjutamisprotsessi ja loovkirjutamist võõrkeeles, praegu on uurimisteemadeks varajane võõrkeeleõpe ning lõimitud aine- ja keeleõpe.

Merle Jung Eesti Teadusinfosüsteemis


Andine Frick

__thumb_-2-Andine-Frick.jpg

Andine Frick on DAAD (Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus) lektor. Andine Frick on pärit Põhja-Saksamaalt. Tema haridustee algas logopeediks õppimisest, hiljem järgnesid BA õpingud kõneteaduse alal, mille keskmes on foneetika, retoorika ja kõnekunst. Magistrikraadi sai Andine Frick Leipzigi ülikoolis, lõpetades eriala saksa keel võõrkeelena. Alates 2014. aastast on Frick tegev õppejõuna, 2014-2015 Bergenis (Norras) DAAD saksa keele õpetajana ja alates 2015. aastast juba lektorina Tallinna ülikoolis. Andine Frick on tegelenud foneetika ja retoorika küsimustega, poliitilise retoorika teemal on Frick viinud läbi ka eriseminare. Ta viib läbi praktilisi ja teoreetilisi seminare saksa keele ja keeleteaduse vallas, korraldab saksa keele eriala ühisüritusi ja on panustanud Saksa Kevade kultuuriprogrammi.


Kõik TÜHI õppejõud ja töötajad