Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Saksa keele ja kultuuri eriala saab õppida TLÜ Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride õppekaval, mis võimaldab valida kuue täismahulise peaeriala – inglise, itaalia, hispaania, prantsuse, saksa või soome keele ja kultuuri – vahel ning õppida kõrvalerialana teist enda valitud keelt ja kultuuri või mõnda muud TLÜ-s pakutavat kõrvaleriala.

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena peamiselt loengute ja seminaride formaadis. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida erialapraktika ja sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained võimaldavad jõuda saksa keele oskuses B2- või C1-tasemeni ja uurida saksakeelsete riikide ühiskonda, kirjandust ja kultuurilugu eesmärgiga mõista tänapäeva saksakeelsete riikide kujunemist, aktuaalseid probleeme ja kultuurilist ning keelelist mitmekesisust. Loengutes ja seminarides eelistatakse õppijakeskseid meetodeid ning kultuuri ja keele integreeritud õpet.  

Eriala uurimuslik moodul arendab individuaalse juhendamise ning tagasisidestamise vormis vajalikke oskusi iseseisvaks teadustööks. Meeskonnatöö oskust arendavad uurimisprojektid koos teiste erialade üliõpilastega ja ühised seminarid saksa keele ja kultuuri eriala üliõpilaste vahel. Iseseisvat uurimistööd valmistavad ette bakalaureuseseminar ja tihe koostöö õppejõududest juhendajatega. Uurimistöid kirjutatakse saksa keeles. 

Õppekavas ette nähtud erialapraktika pakub võimalust esmaseks kokkupuuteks tööturuga. Eriala üliõpilased teevad praktika väljaspool ülikooli nii Saksamaaga seotud ettevõtetes kui ka kitsamalt tõlkimise, võõrkeelte õpetamise, kirjastamise, turismi või muudes erialaga seotud valdkondades. 

Üleülikoolilised ja instituudi üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) annavad üliõpilastele võimaluse tutvuda humanitaarse ja humanistliku mõttega laiemas tähenduses. Need kursused arendavad kriitilise mõtlemise oskusi ja üldkultuurilisi teadmisi, mis on olulised ühiskonna ja kultuuri nähtuste mõtestamiseks ning toimetulekuks kaasaegses kiiresti muutuvas maailmas. ELU projekt on suunatud konkreetse probleemi lahendamisele erialadevahelises meeskonnas, toetades projektipõhist meeskonnatöö oskust, mis on tänapäeva tööturul üks olulisemaid oskusi.

Kõrvaleriala
Üliõpilase vabalt valitud kõrvaleriala raames saab saksa keele ja kultuuri õpinguid siduda teise keele ja kultuuri, ajaloo, riigiteaduste, kultuuriteaduse, digihumanitaaria või mõne muu Tallinna ülikoolis pakutava erialaga. See annab üliõpilasele võimaluse saada laiapõhjaline haridus ning omandada mitmekülgsed teadmised, mis tulevad kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel.

Tutvu õppekavaga