Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Õppeinfo - Doktorandile

Doktoritöö esitamine kaitsmiseks

Doktoritöö esitamine kaitsmiseks

Korrektselt vormistatud ja keeleliselt toimetatud (vt. toimetamise finantseerimist TÜHI uuringufondist) doktoritöö esitab doktorant doktoriõppe talitusele kaitsmiseks.

Koos doktoritöö elektroonilise käsikirjaga (mitte esitada pdf formaadis!) esitab doktorant doktoriõppe talitusele:

1) allkirjastatud avalduse doktorinõukogu esimehe nimele doktoritöö läbivaatamiseks ja kaitsmiseks. Avaldus sisaldab doktorandi kinnitust, et sama doktoritööd pole teistes kõrgkoolides varem kaitstud ning et tegemist on doktorandi originaalse uurimistööga. Kui doktoritöös ei kajastu töö ingliskeelne pealkiri, esitab doktorant avalduses ka töö ingliskeelse pealkirja;

2) doktoritöö teemal ilmunud publikatsioonide elektroonilised koopiad (pdf formaadis);

3) artikliväitekirja puhul publitseerijate nõusolekud juba avaldatud publikatsioonide elektrooniliseks (ja paberkandjal) taasavaldamiseks doktoritöös;

4) juhendaja allkirjastatud kinnituse eelkaitsmisel soovitatud paranduste tegemise või põhjendused eriarvamusele jäämise kohta.

 

Akadeemiline üksus edastab doktoriõppe talitusele:

1) kinnituse õppekavajärgsete õpingute läbimise kohta;

2) eelkaitsmiskomisjoni otsuse kaitsmisele lubamise kohta;

3) eelkaitsmise retsensioonid.

 

Humanitaarteaduste instituut doktoritöid ei trüki, need ilmuvad avalikult kätte saadava elektroonilise publikatsioonina ETERAs: www.etera.ee.

 

Lisaks üldistele vormistusnõuetele peab doktorant arvestama, et kui ta on oma doktoritöö valmimise protsessi käigus saanud rahalist toetust (nt. Archimedese stipendiumid, TÜHI uuringufondi toetused jne), tuleb toetajate nimed ära mainida doktoritöö tiitellehe pöördel.

 

Materjalide esitamisest doktoriõppe talitusele kuni kaitsmise toimumiseni kulub üldjuhul vähemalt 10 nädalat.

Kasulikud lingid:

TÜHI uuringufond: http://www.tlu.ee/et/Humanitaarteaduste-instituut/Teadus/uuringufond

 

Doktoritöö vormistusnõuded: http://www.tlu.ee/public/dokjuhend/