Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Õppeinfo - Doktorandile

Doktoritööde esitamine eelkaitsmiseks

  • Töö esitamiseks eelkaitsmisele tuleb esitada Humanitaarteaduste instituudi direktori nimele avaldus, mis muu hulgas peab sisaldama töö pealkirja eesti ja inglise keeles ning juhendaja(te) nõusolekut töö eelkaitsmisele lubamise kohta. Avaldusele tuleks märkida ka doktoritöö CERCS klassifikaatorid. Avalduse võib esitada kas paberkandjal või elektrooniliselt. Paberkandjal avaldus, millel on nii doktorandi kui juhendaja omakäeline kooskõlastus (allkiri), tuuakse Maris Petersi kätte. Elektrooniline ja osapoolte poolt digiallkirjastatud avaldus saata e-mailile.
  • Eelkaitsmiseks mõeldud doktoritöö saadab doktorant kas Maris Petersi e-mailile, toob selle tema kätte elektroonilisel infokandjal või laeb üles Dropboxi keskkonda. Dropboxi lingi saab Maris Petersi käest.
  • Doktorant kontrollib ka, et töö eelkaitsmisele esitamise ajaks oleks tal:
    • õppekava täidetud ja õppekaart ÕISis korras (sellel kajastuksid kõik vajalikud sooritused);
    • vajadusel täidetud artiklinõue;
    • ETISe konto korrastatud ja ajakohastatud.

Täpsemalt saab eelkaitsmise protseduuri kohta lugeda siit.

Eelkaitsmise kord TÜHIs

Eelkaitsmine on poolformaalne: kuigi selleks kinnitatakse kaks retsensenti, kes kirjutavad retsensioonid, ning komisjon, on eelkaitsmine suunatud sellele, et anda doktorandile veel võimalikult palju kasulikku tagasisidet ja osutada kitsaskohtadele töös, et oleks võimalik veel enne lõppkaitsmisele esitamist tööd paremaks muuta.

Doktoritöö retsensentideks on kaks antud erialal rahvusvaheliselt tunnustatud teadlast, neist vähemalt üks väljastpoolt ülikooli, kellel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning kes on teinud doktoritööga seotud uurimisvaldkonnas rahvusvahelisel tasemel teadustööd viimase viie aasta jooksul vähemalt ühe doktoritöö mahus. Retsensent ei tohi olla doktoritööna esitatud publikatsioonide kaasautor.

 

TÜHI eelkaitsmised kestavad maksimaalselt kaks tundi. Selle aja sisse peab mahtuma:

                a) Doktorandi töö tutvustus (max. 20 minutit)

                b) Retsensentide sõnavõtud (üldjuhul esitatakse retsensiooni kesksed seisukohad) ja diskussioon doktorandiga

                c) Kuulajate ja teiste komisjoniliikmete küsimused ja kommentaarid

                d) Lõppotsuse langetamine, sh. peab doktorant ütlema, mis ajaks jõuab ta eelkaitsmiskomisjoni soovitatud parandused töösse sisse viia ja töö lõppkaitsmisele esitada. Nimetatud tähtaeg fikseeritakse eelkaitsmise protokollis.

Kui doktorant kasutab töö tutvustuseks slaide, saadab ta need hiljemalt üks tööpäev enne eelkaitsmist Maris Petersile. Samuti tuleb täpsustada vajadused tehnika osas.

Vastavalt doktoriõppe eeskirjale on eelkaitsmise otsuseks üks alljärgnevatest:

1) soovitada kaitsmisele esitatud kujul;

2) soovitada kaitsmisele pärast eelkaitsmiskomisjoni poolt ettepandud paranduste tegemist;

3) tagastada doktorandile edasiseks tööks.

Kui eelkaitsmisel lubatakse töö kaitsmisele pärast eelkaitsmiskomisjoni soovitatud paranduste tegemist, kinnitab doktoritöö juhendaja parandused või eriarvamustele jäämise põhjenduse. Selleks on soovitav koostada ülevaatlik tabel, milles ühte veergu märgitakse ettepanek, teise, kas ettepanekut on arvestatud või mitte arvestatud, ja kolmandasse põhjendus eriarvamusele jäämise kohta nende ettepanekute puhul, mida ei arvestatud.

 

Doktoritöö toimetamiseks on doktorantidel võimalik rahastust küsida TÜHI uuringufondist ja toimetajad määratakse TÜHI poolt.

TÜHI uuringufond: http://www.tlu.ee/et/Humanitaarteaduste-instituut/Teadus/uuringufond