Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Õppeinfo - Lõputööde kaitsmine 2017/2018. õa kevadsemestril


Lõputöö tuleb esitada hiljemalt 15.05.2018 kell 15.00 TÜHI büroosse S-409.

Lõputööde kaitsmine toimub ajavahemikus 28.05.-08.06.2018 (ajakava siin).

Lõpueksamile (kui õppekava lõpeb eksamiga) registreerumine toimub TÜHI büroos S-409 kuni 03.05.2018.

Töö tuleb esitada ühes köites (võib olla spiraalköites). Töö elektrooniline eksemplar tuleb saata PDF-vormingus oma õppekava õppenõustajale. Elektroonilise faili nimi peab olema lõputöö autori nimi. Koos lõputööga tuleb esitada lihtlitsents  lõputöö avaldamiseks Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis ETERA. Koos töö elektroonilise eksemplariga tuleb elektrooniliselt saata ka lõputöö  infoleht (eriti hoolikalt tuleb infolehel kontrollida lõputöö eesti- ja ingliskeelse pealkirja õigekirja, kuna sellisel kujul läheb see akadeemilisele õiendile, infoleht tuleb täita arvutis).

Lõputöö tiitellehel peab olema juhendaja allkiri, mis tõendab töö kaitsmisele lubamist.

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis nõutakse autorsuse kinnitamist: tiitellehe pöördel kinnitab autor oma allkirjaga, et ta on viidanud kõigile töös kasutatud allikatele. Kinnituse tekst:

„Olen koostanud lõputöö iseseisvalt. Kõik selle kirjutamisel kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud.”

/Allkiri/

Lõputöö kaitsmisele pääseb siis, kui täidetud on õppekava, sealhulgas kõik lõpetamistingimused. Kõik sooritused peavad olema kantud õppekaardile hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist (töö esitamise ajaks puuduvate tulemustega ained peavad olema kajastatud infolehel).

Kutse omistamine õpetajakoolituse magistrikavadel.

Hiljemalt üks tööpäev enne kaitsmist saadetakse retsensioon üliõpilase tlu-meilile.

Kaitsmisel saab üliõpilane kasutada oma slaidiesitluse näitamiseks arvutit. Esitluse üleslaadimiseks jagatakse üliõpilastega Google Drive'i kausta, kuhu tuleb esitlus hiljemalt üks tööpäev enne kaitsmist üles laadida.

Lõputööde kaitsmiskomisjonid.