Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppetöö - Õppeinfo - Lõputööde kaitsmine 2017/2018. õa kevadsemestril

Õpetaja kutsestandard on dokument, mis kirjeldab õpetaja kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandard toetab õpetaja professionaalset arengut, kutsega õpetaja teadvustab paremini enese professionaalsust, on eneseanalüüsi tegemise kaudu enesekindlam, väärtustab enam enese tugevusi ja koostööd ning omab laiemat pilti õpetaja rollist ühiskonnas.

Kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks on üliõpilasel vaja:

-              koostada kutsestandardil põhinev eneseanalüüs,

-              läbida õppekava täismahus,

-              kaitsta lõputöö positiivsele tulemusele.

Kõik nominaalajaga lõpetavad üliõpilased peavad kutse omistamist taotlema ning esitama kutsestandardil põhineva eneseanalüüsi (kättesaadav: http://www.tlu.ee/et/Haridusteaduste-instituut/oppetoo/Praktika) koos lõputööga instituudis kokkulepitud kuupäevaks.

Üliõpilased, kelle nominaalaeg on lõppenud ja kes on sooritanud pedagoogilise praktika enne 2015/2016. õa õppeaasta kevadsemestrit ning ei ole sellega seoses teinud eneseanalüüsi, esitavad koos lõputööga eneseanalüüsi (kättesaadav: http://www.tlu.ee/et/Haridusteaduste-instituut/oppetoo/Praktika). Juhul kui üliõpilane ei soovi kutset omandada, siis peab ta esitama sellekohase  kirjaliku avalduse koos lõputööga.