Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peavad olema läbitud ühe, soovitavalt kahe loodusteadusliku aine õpingud bakalaureuse­tasemel (vähemalt 48 EAP mahus) või peab olema sellele vastav ettevalmistuse tase.

Sisseastumisel tuleb sooritada vastuvõtueksam, mis koosneb motivatsioonikirja kirjutamisest ja vestlusest. Vestluse eesmärgiks on selgitada välja kandidaadi eeldused ja motivatsioon magistriõppes jätkamiseks. Vestlusele palume võtta kaasa koopia eelnevalt omandatud õppekava(de) akadeemilisest õiendist või muudest dokumentidest, mis annavad ülevaate erialaainete õpingute läbimisest. Haridusteaduslik osa sisseastumiseksamis veel täpsustub. 

Sisseastumisel tuleb sooritada akadeemiline test, mis koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.

  • Vastuvõtulävend on 70 palli

Peaerialal õppima asumiseks on vajalik loodusteaduste bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon bioloogias, füüsikas, geograafias/geoökoloogias, keemias või bioloogia, füüsika, geograafia/geoökoloogia, keemia kõrvalerialas määratletud ainete läbimine vähemalt 45 EAP mahus. 

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava