Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Instituut - Nõukogu

Nõukogu

Nõukogu liikmed:

 • Aleksander Pulver – Psühholoogia ja käitumisteadused, suunajuht (nõukogu esimees)
 • Ruth Shimmo – direktor
 • Ene Lind – Loodusainete ja tehnoloogia didaktika, suunajuht
 • Tiiu Koff – Loodusteadused ja jätkusuutlik areng, suunajuht
 • Kristjan Port – Liikumis-, tervise- ja sporditeadused, suunajuht
 • Mihkel Kangur – Ökoloogia keskuse juht
 • Kristi Vinter - Haridusteaduste instituudi esindaja
 • Toomas Veidebaum - direktori poolt kutsutud välisliige, Tervise Arengu Instituudi esindaja
 • Sirje Vaask – õppejuht, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
 • Tõnu Laas – rakendusfüüsika professor, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
 • Airi Värnik – vaimse tervise professor,  direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
 • Annabel Kruusakivi – üliõpilaste esindaja
 • Sander Paekivi – üliõpilaste esindaja
 • Silver Sternfeldt – üliõpilaste esindaja

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi