Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

IntLoo joonis.png
Peaerialad

Esimesel semestril õpivad kõik õppekavale vastuvõetud ühiseid alusteadmisi andvaid aineid (vt. allpool). Alates teisest semestrist saad Sa aga spetsialiseeruda ühele kolmest peaerialast:

Klassikalised loodusteadused

Klassikaliste loodusteaduste peaerialal saad Sa õppida korraga kuni kahte erinevat eriala. Erialad on jaotatud põhi- ja lisavalikuteks. Põhivalikud on bioloogia, füüsika, geoökoloogia ja keemia. Lisavalikud on jätkusuutlik areng ja matemaatika. Seda, millises mahus neid erialasid õpid, määrad ennekõike Sina ise.

Spetsialiseerudes bioloogiale saad teadmisi eluslooduse toimimise ja mitmekesisuse kohta. Mitmete suviste välipraktikumide ajal õpid põhjalikult tundma peamisi Eesti looduses esinevaid liike ning süvendad loengutel omandatud teadmisi nende praktilise rakendamise käigus.

Spetsialiseerudes füüsikale saad uurida ja analüüsida füüsikanähtusi nii eksperimentaalselt kui ka teoreetiliselt. Õppetöös on oluline osa laboripraktikumidel, kus omandatakse oskused erinevate laboriseadmetega tegutsemiseks, mõõtmiste sooritamiseks ning eksperimendi tulemuste analüüsiks. Katsete ja vaatluste põhjaliku range analüüsi ning uute teadmiste sünteesi oskus on vajalik ka neile, kes edaspidi füüsikaga väga tihedalt kokku ei puutu.

Spetsialiseerudes geoökoloogiale õpid mõistma looduse erinevate elus ja eluta komponentide omavahelisi seoseid, ökosüsteemide toimimist ja maastikke kujundavaid protsesse. Samuti saad teada, kuidas on neid kõiki mõjutanud inimtegevus, nii minevikus kui ka tänapäeval. Õppetöös kombineeruvad erinevad praktilised õppevormid sh õppekäigud ja välipraktikumid teoreetiliste teadmistega.

Spetsialiseerudes keemiale õpid mõistma keskkonnas toimuvaid keemilisi protsesse ning seoseid keemia ja teiste loodusteaduste vahel. Saad tundma ainelise maailma sügavamaid tahke, mis aitab tajuda ja mõista seaduspärasusi looduses. Õpid tundma kaasaegse keemia arengusuundi ning väljundeid, mis annavad võimaluse edasisteks valikuteks.

Jätkusuutlik areng ja loodusteadused

Jätkusuutliku arengu ja loodusteaduste peaerialal saad Sa Eestis esmakordselt õppida kombineeritult ökosüsteemide ja ühiskonna toimimispõhimõtteid ning nende vahelisi seoseid globaalsel, kogukondlikul ja isiklikul tasandil. Peaeriala läbides omandad praktilised oskused kõiki osapooli arvestavate lahenduste leidmiseks järjest süvenevale sotsiaalsele, majanduslikule ja keskkondlikule ebavõrdsusele. Samuti õpid mõistma ja juhtima iseenda arengut jätkusuutlikkuse vaatenurgast.

Infotehnoloogia loodusteadustes

Infotehnoloogia loodusteadustes peaerialal saad Sa õppida nii ITd kui ka üht enda valitud loodusteaduslikku eriala (bioloogia, füüsika, geoökoloogia, keemia või jätkusuutlik areng). Peaeriala läbides saad oskused ja teadmised selleks, et rakendada infotehnoloogilisi meetodeid loodusteaduslike probleemide lahendamisel.

Kõigil peaerialadel on õppetöö tihedalt seotud ülikooli teadustegevusega. Õppejõududeks on tegevteadlased või eriala spetsialistid/praktikud, kes kaasavad õppeainetesse reaalseid loodusteaduslikke probleeme ja nende lahendusi; üliõpilastel on võimalik tegutseda kaasaegse sisustusega laborites; osaleda välitöödel ja -praktikumides ning lõputööd on valdavalt seotud käsilolevate uurimissuundadega.

Õppekava ülesehitus

Kõigil vastuvõetutel on ühised kaks blokki ehk moodulit õppeaineid, mis läbitakse õpingute alguses. Kõigi õppeainete täpse sisuga saab tutvuda TLÜ Õppeinfosüsteemis.

1) Üleülikoolilised ained
  • Need õppeained käsitlevad õpingute läbimiseks kõige olulisemaid üldteadmisi ja oskuseid ning võimaldavad omandada laiapõhjalist maailmapilti ja koostöökogemust.
Kohustulikud ained
Kood Nimi Maht
IFI6021 Teaduslik mõtteviis 6 EAP
YID6001 ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 EAP
LTI6001 Akadeemilised õpi- ja väljendusoskused 6 EAP
2) Loodusteaduste üldained
  • Need õppeained annavad kompleksse ülevaate loodusteaduste valdkonnast ning viivad erineva ettevalmistusega värsked üliõpilased loodusteaduslikes üldteadmistes ja -oskustest ühtsemale tasemele.
Kohustuslikud ained
Kood Nimi Maht
MLF6001 Füüsikaline maailmapilt 4 EAP
MLK6001 Üldkeemia 4 EAP
MLB6001 Üldbioloogia 4 EAP
MLG6001 Maateaduse alused 4 EAP
MLM6061 Loodusteaduste matemaatika algkursus 4 EAP
MLS6001 Jätkusuutliku maailmavaate alused 4 EAP
MLL6003 Üldmõõtmised loodusteadustes 3 EAP
MLL6004 Eetika alused 3 EAP
IFI7044 Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 EAP
LCE6452 Erialane inglise keel 6 EAP

3) Peaeriala ained
  • Esimese semestri lõpus detsembrikuu jooksul, kui pooled loodusteaduslikud üldained on läbitud ning saadud ettekujutus loodusteaduslike erialade sisust ülikooli tasemel, on aeg valida üks kolmest ülalkirjeldatud peaerialast.
4) Vabaained
  • Lisaks peaeriala õpingutele on õppekavas ette nähtud veel Vabaainete moodul (6 EAP), millesse võib vabalt valida aineid kõigist Tallinna Ülikooli ja ka teiste ülikoolide õppekavadest. Sellesse moodulisse arvestatakse ka õppekava lõpetamiseks vajaliku eesti keele oskuse taseme (vähemalt C1) saavutamiseks läbitud kursused üliõpilastel, kes ei ole eelnevalt lõpetanud eesti õppekeelega kooli.
5) Lõputöö
  • Õppekava lõpetamiseks tuleb lisaks õppeainete läbimisele koostada ja kaitsta lõputöö. Lõputöö tegemist hinnatakse sellel õppekaval kolme-etapilisena. Teise õppeaasta ehk neljanda semestri lõpus tuleb esitada kirjalik seminaritöö, milles kajastatakse lõputöö teema teoreetilist tausta; viienda semestri lõpus tuleb bakalaureusetöö seminaris lisada sellele ülevaade lõputöös kasutatavast metoodikast ning kolmanda õppeaasta lõpuks koostada ja kaitsta terviklik bakalaureusetöö. Lõputööde juhendajateks on tegevteadlased ja oma ala spetsialistidest praktikud, kelle abiga on võimalik oma uurimustööd läbi viia väga erinevatel teemadel. Ülevaate seni TLÜs Loodusteaduste valdkonnas kaitstud lõputööde teemadest saab siit andmebaasist.

Tutvu õppekavaga