Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Õppekava õppejõududeks on tegevteadlased ja eriala spetsialistid/praktikud, kes kaasavad õppeainetesse nii kasvatusteaduslikke kui disaini- ja tehnoloogiapõhiseid probleeme ning nende lahendusi. Teadus- ja õppetegvusele lisaks on eriala õppejõud koostanud õpikuid üldhariduskoolidele.

Ene Lind 

__thumb_-2-Ene Lind.jpg

Ene Lind on käsitöö didaktika dotsent ning loodusainete ja tehnoloogia õppesuuna üks juhtidest. Tallinna Ülikooliga on ta olnud seotud alates oma erialaõpingutest (tollal Tallinna Pedagoogiline Instituut), õppinudTartu Ülikooli aspirantuuris ning kaitsnud 1991. aastal väitekirja. Ta on olnud ülikoolis erinevate käsitöö ja kodunduse õppekavade kuraatoriks ning  kuulunud üldharidus- ning kutseõppeasutuste õppekavaarenduse töögruppidesse.

Tema uurimisvaldkond on seotud käsitöö didaktikaga, mida ta õpetab nii käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilastele kui klassiõpetajatele. Lisaks on ta huviks käsitöö ja tööõpetuse sisu ja ainedidaktika kontseptsiooni muutumine ajaloos ning selle avaldumine erinevate maade ainekavades.

Ene Lind Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Kristi Paas

__thumb_-2-Kristi_Paas.JPG

Kristi Paas on kodunduse teooria ja didaktika lektor. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala (1999) ning omandanud kasvatusteaduste magistrikraadi (2002). 2015. aastast õpib Helsingi Ülikoolis kasvatusteaduste doktoriõppes. Töötanud õppejõuna alates 2000. aastast.

Teadustöö temaatika on seotud kodundusõppega, ta on kirjutanud artikleid kodunduse õpetamise teemavaldkondadest, olnud kaasaautor 7.-9.klassi kodunduse õpikule ning oma doktoritöös keskendub käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilastele ning nende õpetajaoskuste kujunemisele.

Kristi Paas Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Jaana Taar

__thumb_-2-Jaana_Taar.JPG

Kodundusõppe lektor Jaana Taar on lõpetanud Tallinna Ülikooli Käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala ning käesoleval hetkel õpib Helsingi Ülikooli kasvatusteaduste doktorikoolis. Tema huviks on kodundusõppe kaasajastamine Eesti koolides. Oma doktoritöö raames on Jaana loonud koostöös tegevõpetajaga uuendusliku kontseptsiooni  kodunduse tundide  läbiviimiseks põhikoolis. Selle väljatöötamisel oli märksõnaks eelkõige sotsiaalne õppimine. Jaana huviks on leida lahendusi, kuidas toetada õpilaste jõudmist koostöisest tegutsemisest koos mõtlemiseni.

Tallinna Ülikoolis on Jaana õpetanud juba enam kui 10 aastat. Õpetatavad ained on aastate jooksul muutunud, kuid valdkonnaks on endiselt kodundus. Hetkel annab ta lõputöö kirjutamisega seonduvaid kursuseid nii bakalaureuse kui magistri tasemel ning eriaalaaineid peamiselt magistri tasemel.

Jaana Taar on Erasmus+ koordinaatoriks õppekavadel Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö ning Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja.

Jaana Taar Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Aron Lips

__thumb_-2-Aron_Lips(2).jpg

Aron Lips on töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppejõud Aron Lips on seotud Tallinna Ülikooli ja tema eelkäijatega. Lõpetanud 2009. aastal magistriõppe tööõpetuse erialal, asus ta tööle Tallinna Ülikooli õppejõuna. Läbi aastate on ta koolitanud uusi töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajaid, andes neile edasi teadmisi erinevatest materjalidest, nende töötlemisest ja õppevahendite kavandamisest. Lisaks on ta õpetanud veel ka mudelismi ning läbi aine „Tehnika, looming ja konstrueerimine" suunanud tudengeid läbi käelise tegevuse loovalt mõtlema. Õppejõu eriliseks huviks on aga kõik CNC freespinkidega seonduv ning oma sellealaste teadmiste jagamine üliõpilastega.

Aron Lipsu teaduslikeks huvideks on tehnoloogiaõpetuse õppevarade uurimine ja kaasajastamine. Samuti huvitavad teda kaasaegse tehnoloogia rakendamisvõimalused tehnoloogiaõpetuses.

Aron Lips Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Tiia Artla

__thumb_-2-Tiia Artla(2).JPG

Tiia Artla teaduslik huvi hõlmab ühiskonnateaduste ja kultuuri ning kasvatusteaduste valdkonnas rahvakunsti/kultuuri temaatika didaktikat. Ta on publitseerinud eriala propageerivaid artikleid ning on mitmete käsitööalaste raamatute autor. Lisaks, teadustööle on Tiia Artla organiseerinud üliõpilaste loominguliste tööde esitlusi/õpitubasid nii Mardilaadal, ülikoolis kui Vabaõhumuuseumis. 

Tiia on kureerinud-kujundanud üliõpilaste loovtööde juhendajana näitusi Tallinnas, Eestis ja Helsingis. Algatanud ning juhtinud nii rahvakultuuri populariseerimiseks kui üliõpilastegevuste edendamiseks läbi käsitööõppe mitmeid projekte: "Projektõppe juurutamine oskusainetes", "Veimevaka jälgedes", "Taktiilne muuseum", "Muuseum kättesaadavaks puuetega inimestele". On otsinud tööõpetuse valdkonna erialadele Eesti ühiskonnas laiemat kõlapinda ning koostöös üliõpilastega tegeleb heategevuse korras nägemispuudega laste arendamiseks puuteraamatute valmistamisega.

Tiia Artla Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Andry Kikkull

__thumb_-2-Andry kikkull.jpg

Andry Kikkull on töö- ja tehnoloogia didaktika lektor Andry Kikkull on alates bakalaureuse õppest olnud tihedalt seotud Tallinna Ülikooli ja tööõpetuse valdkonnaga. Ta on arendanud välja mitmeid uusi ainekursusi bakalaureuse ja magistritaseme õppele nagu metallehistööde jootmis- ja valutööd, plastmaterjalide kasutamine, lõimitud teadmiste kujunemise alused jne. Erilist kohta omab tema huvides Skandinaaviamaade tööõpetuse kogemuse ja arengusuundade uurimine ning erinevate tihedate koostöösidemete loomine, mis toetavad nii erialaarengut Eestis, kui loovad üliõpilastele laiapõhjalise arusaama töö- ja tehnoloogiaõpetuse erinevatest käsitlustest.

Andry teaduslikuks huviks on töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika ning selle arendamine. Sellest huvist lähtuvalt kirjutas ta ka oma doktoritöö, mis käsitles didaktilisi ja organisatoorseid tingimusi, mis aitaksid õpilastel paremini oma reaalainete teadmisi praktikasse rakendada, seda just tõhusama tööõpetuse ja reaalainete lõimingu kaudu.

Andry Kikkull Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Juta Piirlaid

__thumb_-2-Juta Piirlaid (1).jpg

Juta Piirlaid on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praeguse Eesti Kunstiakadeemia) moekunsti erialal, õppinud Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskonna magistriõppes ja TLÜ kultuuriteaduskonna kunstiteraapia täiendõppekavas.

Ta on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Moeühenduse ja Eesti Loovteraapiate Ühingu liige.
Tema loomingu valdava osa moodustavad autorikollektsioonid rõivakomplektidest ja kangastest siidimaali, -trüki ja eksperimentaalsetes tekstiilitehnikates.

Tallinna Ülikoolis töötab ta alates 1992. aastast, õpetades tarbekunsti ajalugu ning eriala kunstiaineid: joonistamist ja maalimist, disaini aluseid ja kunstilist kujundamist, moejoonistust, stiiliõpetust ja eksperimentaalseid tekstiilitehnikaid.
Õpetamise protsessis on talle eriti oluline keskendatus loovprotsesside individuaalsele suunamisele ja iga üliõpilase motiveerimine tema loometöös. Kuna siin omab märkimisväärset tähendust tagasiside ka laiemalt vaatajaskonnalt, siis seda on võimaldanud mitmed Juta organiseeritud üliõpilaste loominguliste tööde esitlused ja näitused.

Juta Piirlaid Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Vaata kõiki LTI õppejõude ja töötajaid