Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekavad ja -ained

Õppekavad ja -ained

Peaerialad

Õppekava olulise osa moodustavad eriala üldained, mis käsitlevad mõlemale peaerialale olulisi alusteadmisi ja oskusi: erialane joonistamine ja maalimine, erialase disaini alused, rahvakunsti alused, tehniline graafika, rekreatsiooni ürituste korraldamine ja ettevõtluse alused.

Käsitöö ja kodunduse peaeriala ained jagunevad kahe suuna vahel:

  • käsitöö (käsitööesemete kunstiline kujundamine ja kavandamine, õmblemise tehnoloogiad, tekstiilide modelleerimine, kus õpitakse erinevaid tekstiilitehnoloogiaid, kostüümiajalugu ning kodundus;
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse peaeriala ainetes omandatakse teadmisi erinevatest materjalidest ning nende töötlemisest.

Käsitöö ja kodunduse õppesuund

Käsitöös on Sul võimalus omandada teadmisi nii üldkultuuriloo kui omakultuuri arengust. Õpid tekstiilide modelleerimisel kasutama klassikalisi ning uusi tehnikaid ja töövõtteid kultuuri traditsioone ning tänapäevaseid moetrende silmas pidades. Õppetöös kombineeruvad erinevad praktilised õppevormid teooria teadmistega. Et oma loovideid esteetiliselt nauditavalt esitleda, omandad erinevate kunstiainete sh disaini- ja kujundusõpetuse käigus nii graafilised väljendusoskused kui ka tekstiilesemete kunstilise kujundamise ja kavandamise alused. Sinu tööde atraktiivsuse tagab ühest küljest erinevate tehnikate ja materjalide põhjalik tundma õppimine ning käelise vilumuse omandamine, teisalt  erinevate võimaluste loov ning eksperimentaalne seostamine.

Kodunduse valdkond annab Sulle laiahaardelise pildi igapäevaeluga seonduvast. Õpid, kuidas teha teadlikke valikuid tänapäevases tarbimisühiskonnas ja tulla toime mitmekülgsete väljakutsetega nii kogukondlikul kui isiklikul tasandil. Õpid nägema igapäevaelu tegevuste (nt toiduvalmistamine ja korrastustööd) teaduspõhisust ja pöörama tähelepanu oma harjumustele ning tervist hoidvale käitumisele. Saad töötada erinevates õpikeskkondades (sh õppeköögis ja laboris) ning õppida läbi praktiliste tegevuste. Kodunduse valdkond pöörab tähelepanu traditsioonide ja kommete väärtustamisele, kuid suunab Sind ühtlasi ka avatud pilguga tulevikku vaatama. 

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppesuund on sild teooriateadmiste, oskuste ja praktilise igapäevaelu vahel. Sellel õppesuunal omandad Sa teadmisi erinevatest materjalidest (puit, metall, plastid jne), nende omadustest, kasutamisvõimalustest ja töötlemisest. Õpid tootedisaini, joonistamist ning toodete kavandamiseks vajalikku tehnilist- ja arvutigraafikat. Erinevate materjalide töötlemisel on Sul võimalus kasutada ja ühendada nii traditsioonilisi kui ka innovaatilisi töötlemisviise ning tehnoloogiaid, omandades nii üldtehnilises valdkonnas laia silmaringi. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppesuunal saad Sa noaga vesta, kasutada üldlevinud töömasinaid, käsitseda CNC pinki ja tegeleda robootikaga. Kui oled õpingutes edukas, siis on Sul võimalus osaleda erinevates projektides Eestis või välismaal.

Õppevormi kirjeldus

Päevaõpe.

Olulised erialaained, kõrvalerialad

Käsitöö ja kodunduse peaeriala ained jagunevad kahe suuna vahel: käsitöö (käsitööesemete kunstiline kujundamine ja kavandamine, õmblemise tehnoloogiad, tekstiilide modelleerimine, kus õpitakse erinevaid tekstiilitehnoloogiaid, kostüümiajalugu koos stiiliõpetusega ning kangakudumise tehnoloogia) ning kodundus (kodumajapidamise tehnoloogia alused, pereökonoomika ning tarbijakasvatus, toiduohutus, toitumise alused ning toiduvalmistamise tehnoloogiad, etikett).

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse peaeriala ainetes omandatakse teadmisi erinevatest materjalidest ning nende töötlemisest (puidu ja metallide käsitsi ning masintöötlemine, plastmaterjalid, 3D modelleerimine, CNC tööpingid, robootika, tehnikalooming ja konstrueerimine).

Mõlemal valitud suunal on õppetöö tihedalt seotud teadustegevusega. Õppejõududeks on tegevteadlased või eriala spetsialistid/praktikud, kes kaasavad õppeainetesse nii kasvatusteaduslikke kui disaini- ja tehnoloogiatepõhiseid probleeme ning nende lahendusi.

Olenemata Sinu erialavalikust on Sul võimalik oma huvidest lähtuvalt valida kahe valikmooduli vahel, milledeks on Digitehnoloogia ja Inimeseõpetus.

Digitehnoloogia valikmooduli läbimisel omandatakse teadmised digitehnoloogiate põhialustest ja nende rakendamise põhimõtetest sh õpitakse programmeerimisaluseid, koostama veebirakendusi ning looma prototüüpe kasutamiseks erinevates valdkondades.

Inimeseõpetuse valikmoodulis saad laiapõhjalised teadmised inimese psüühilisest, füüsilisest ja sotsiaalsest arengust, kujunevad tervislikke eluviise toetavad väärtushinnangud ning valmisolek nende edasiandmiseks tulevases kutsetöös.

Tutvu õppekavaga