Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Olulised erialaained

Kõrghariduse madalaimal tasemel on vaja omandada erialaks vajalikud baasteadmised. Keskkonnakorralduse õppekavas on selleks vastavad moodulid: loodusteadused ning sotsiaalteadused. Loodusteaduste moodul sisaldab tavapäraseid sissejuhatavaid kursusi keemiasse, maateadusesse, ökoloogiasse jne. Põhiliselt keskendutakse meid ümbritseva elusa või eluta looduse ja seal aset leidvate protsesside mõistmisele. Valikainetest saab õppija eelistada neid valdkondi, kus ta ei tunne ennast tugevalt või mis aitavad tal süvendada oma lõputöö teemaga haakuvaid oskusi ning teadmisi. Selle mooduli õppejõud on seda õppekava kureerivast Loodus- ja terviseteaduste instituudist (LTI).

Sotsiaalteaduste mooduli eesmärk on ennekõike süvendada juhtimise, majanduse ja ettevõtluse alaseid üldpädevusi. Samuti on siin ühe aine raames keskkonnaalast õigusõpet, mida viivad läbi praktikud väljastpoolt ülikooli. Kuna ettevõtluse alast õpet saavad tudengid ka interdistsiplinaarse projekti raames, siis keskkonnakorralduse
bakalaureuseõppe lõpetanud tudeng peaks suutma hakkama saama oma erialal ettevõtluse valdkonnas. Enamikke selle mooduli aineid annavad teiste instituutide õppejõud ning vastava eriala spetsialistid väljastpoolt Tallinna Ülikooli.

Kõige suurema osa õppekavast haaravad enda alla kahte eelmainitud moodulit ühel või teisel moel ühendavad keskkonnakorralduse rakendusi ja metodoloogiat sisaldavad õppeained. Omakorda jaguneb seegi kaheks.
Kuna keskkonna korraldamine on oma olemuselt suurema või väiksema hulga alusandmete põhjal otsuste tegemine, siis on erinevat tüüpi andmete töötlemist ja analüüsi kajastavaid aineid siin päris palju.
Ülejäänud selle mooduli ained on seotud mõne suurema keskkonnakorralduse valdkonnaga – jäätmed, keskkonnajuhtimine, veemajandus jne. Valikained on taas sellised, mis toetavad vajakajäämisi mingis valdkonnas (n. programmeerimise valdamine elementaarsel tasemel on vajalik andmeanalüüsil) või võimaldavad süvitsiminekut oma uurimisvaldkonnas. Selle mooduli ainetes viivad õppetööd läbi LTI õppejõud ja teadlased. Samuti on meil tavapärane, et mingi osa ainetest annavad praktikud väljaspoolt ülikooli.

Erinevalt paljudest teistest õppekavadest on sellel kaval olnud kohustuslik tööpraktika väljaspool ülikooli juba aastaid. Tööpraktika tegemise kohaks valitakse kas oma lõputöö teemaga seonduv asutus või kasvab hoopis praktikast välja tudengi lõputöö teema. Praktika võimaldab reaalset kokkupuudet erialase tööga.

Kuna valikainete maht pole väga suur, saab iga tudeng oma teadmiste ja oskuste puudujääki tasa teha vabaainete raames. Samuti võimaldavad vabaained süveneda teemasse või valdkonda, mis tudengile huvi pakub

Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit, Keskkonnafüüsika, Organisatsiooni keskkonnajuhtimise alused, Ökotoksikoloogia ja tervisekaitse, Statistiliste meetodite praktikum, Keskkonnahoiu organisatsioonid Eestis, Jäätmehoolduse alused, Veemajanduse alused, GIS ja kartograafia alused.

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub päevaõppe vormis iganädalaselt esmaspäevast reedeni.

Tutvu õppekavaga